ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сурэттехым и дунейр

2018-03-07

  • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ «Дзасэжь Фася и таурыхъхэр» выставкэ щIэщыгъуэр.
  • Сурэттех Дзасэжь Фася и ныбжькIэ щIалэми, и лэжьыгъэхэм журнал куэд щIоупщIэ. «Адыгэхэр» фондыр и дэIэпыкъуэгъуу, Москва нэгъабэ къыщызэрагъэпэща «Оттенки черкесского» гъэлъэгъуэныгъэми абы и сурэтхэр хагъэхьащ. КъищынэмыщIауэ, Фася игъэхьэзыращ социальнэ проект зыбжанэ.
  • Выставкэм Фася и сурэт 40-м щIигъу щагъэлъагъуэ. Абыхэм нэхъыбэу къызэщIаубыдэр сабийхэращ. А цIыкIухэр я ныбжькIи, теплъэкIи, ящыгъ фащэкIи зэщхьэщокI. Языныкъуэ лэжьыгъэхэм щIыуэпсым и дахагъэри хыболъагъуэ. Адрейхэм сабийхэр я адэ-анэхэм я гъусэу, зэрыджэгу хьэпшыпхэр е фIыуэ ялъагъу псэущхьэхэр яIыгъыу къыхощ. Дэтхэнэри щIэщыгъуэщ, удэзыхьэхщ. Сурэтхэр зытраха ныбжьыщIэ куэдым гъэлъэгъуэныгъэр къыщызэIуахми зыкърагъэхьэлIащ.
  • КъБР-м щэнхабзэмкIэ и минист- рым и къуэдзэ Тау Ритэ къытеувыIащ ди хэкуэгъу сурэтыщI цIэрыIуэ Шемякин Михаил и деж кIуэуэ Франджым щеджа Дзасэжь Фася езым и хъэтIрэ Iуэху еплъыкIэрэ зэриIэжым, абы проект гъэщIэгъуэнхэр зэригъэхьэзырам, и сурэтхэмкIэ гъэдэха тхылъ иджыблагъэ къызэрыдэкIам.
  • Зэхыхьэм къыщыпсэлъащ КъБР-м и Лъэпкъ музейм и унафэщI Накуэ Феликс, музейм и къудамэм и уна-фэщI Леонтьевэ Нинэ, нэгъуэщIхэри.
  • Дзасэжь Фася жиIащ и лэжьыгъэ-хэр зы гъэщIэгъуэн гуэр зыхилъагъуэ къызэрыгуэкI сабийхэм зэрытриу-хуар. Абы фIыщIэ яхуищIащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музеймрэ я лэжьакIуэхэм, выставкэр къызэрыхузэрагъэпэщам папщIэ.
  • Лэжьыгъэхэм еплъыну гукъыдэж зиIэхэм Iэмал яIэщ гъатхэпэм и 15 пщIондэ музейм зыщаплъыхьыну.
  •  
  • БЖЬЫХЬЭЛI Розэ.
  • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.