ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIалэгъуалэм я жыджэрагъыр ягъэунэху

2018-03-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Iуащхьэмахуэ лъапэ щиIэ щIэныгъэ-еджапIэ IуэхущIапIэм мазаем и пэм къыщызэрагъэпэща, цIыхухэм я хуитыныгъэхэр егъэщIэнымкIэ «Подкова» щIыналъэ зэхуаку школым щIалэгъуалэу 100-м щIигъу щызэхыхьат.
 •  
 • Абы хэтахэр къыщыхахащ «Хуитыныгъэхэр щрагъащIэ «Подкова» клуб» Iуэхум и япэ Iыхьэр щагъэзащIэм. А лэжьыгъэм саугъэт къыщихьауэ щытащ «Мэшыкъуэ — 2017 гъэ» щIалэгъуалэ зэхыхьэм. Жэрдэмыр зыгъэзащIэхэм я Iуэхур даIыгъащ КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и профсоюз IуэхущIапIэхэм я зэгухьэныгъэмрэ.
 • ЩIалэгъуалэр ирагъэджащ цIыхухэм я хуитыныгъэр хъумэным елэжь федеральнэ, щIыналъэ IэщIагъэлIхэм къищынэмыщIа, КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и профсоюз IуэхущIапIэхэм я зэгухьэныгъэм и ЩIалэгъуалэ советым хэтхэми.
 • Студентхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм и унафэщI Цапко Олег тепсэлъыхьащ УФ-м и Президентым и саугъэтыр зыт фондым граждан жылагъуэм зегъэужьыным ехьэлIауэ ахъшэ зыхухиха «Студент плъыр», «Егъэджэныгъэм и фIагъыр зыхуэдэр» Iуэхухэр зэрагъэзащIэм.
 • Студентхэм зэрызаужьыфыну Iэмалхэм теухуауэ зэхыхьэм къыщыпсэлъащ цIыхухэм я хуитыныгъэр хъумэнымкIэ «Студент плъыр» лъэпкъ саугъэтым и унафэщI Гусев Михаил, КъБКъУ-м и студентхэмрэ аспирантхэмрэ я профсоюз зэгухьэныгъэм и унафэщI Бозий Ислъам.
 • ЦIыхухэм я хуитыныгъэмкIэ хабзэм гу зылъытапхъэу хэлъым я гугъу ящIащ Урысейм и Профсоюзхэм я Федерацэм и ЩIалэгъуалэ советым хэт Таумурзаевэ ФатIимэ, КъБКъУ-м и юрист Мэршэнкъул ФатIимэ сымэ.
 • КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм социальнэ политикэмрэ лэжьыгъэмкIэ и комиссэм и унафэщI Мэкъей Альбинэ тепсэлъыхьащ щIалэгъуалэм я хуитыныгъэхэр егъэщIэным хэлъ гугъуехьхэм.
 • IэщIагъэлIхэм щIалэгъуалэр хагъэгъуэзащ УФ-м цIыхухэм я хуитыныгъэр хъумэнымкIэ и уполномоченнэ Мосальковэ Татьянэ къызэригъэпэщ «Хабзэмрэ хуитыныгъэмрэ цIыхухэм егъэщIэнымкIэ IэмалыщIэ къэгъэсэбэпыпхъэхэр» урысейпсо зэхьэзэхуэр зэрекIуэкIым.
 • — Мыпхуэдэ зэхыхьэхэм я мыхьэнэр нэрылъагъущ, щхьэхуэу укъытемыувыIэми. Дэтхэнэми Iэмал иIэщ и Iуэху еплъыкIэр къигъэлъэгъуэну, нэгъуэщIхэм я зэфIэкIым зыщигъэгъуэзэну, и къэухьым зригъэужьыну. Апхуэдэ мурадкIэщ «Подкова» клубыр къыщIызэдгъэпэщар, — къыхигъэщащ зэгухьэныгъэм и унафэщI Шэрэдж Аслъэн.
 • Iуэхум елэжьахэм ящыщ, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и ЩIалэгъуалэ советым хэт Ету Хьэжмухьэмэд жиIащ щIыналъэхэм зегъэужьынымрэ цIыхухэм я хуитыныгъэхэр егъэщIэнымкIэ щIыпIэ унафэщIхэмрэ жылагъуэ IуэхущIапIэхэмрэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэм я зэфIэкI халъхьэну Iэмал зэрагъуэтынур клубым нэхъ жыджэру хэтхэм.
 • Зэхыхьэр щекIуэкIа махуэхэм я зым конференц къызэригъэпэщат Студентхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм. Абы и унафэщIу хахащ КъБКъУ-м Химиемрэ биологиемкIэ и институтым и магистрант Ету Хьэжмухьэмэд.
 •  
 • КЪАНЩАУЭ Мэлычыпхъу.