ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-03-01

 • 1 КъБР «Мир» канал
 •  Блыщхьэ, гъатхэпэм и 5
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «ЩIэныгъэм щыпхиша гъуэгу». Тхыдэ щIэныгъэ- хэм я доктор Аккиевэ Светланэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Шэрэдж рапсодие» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.15 «Си гукъэкIыжхэр». КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Бесчокъуэ Майе (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.15 «Зыгъэпсэхугъуэ зэман» (12+)
 • 7.45 «Гум ихъумахэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.50 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «НэгъуэщI плъыфэхэр». Теунэ Мурат (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.50 Гъатхэпэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах
 • 20.50 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.20 «Адыгэ хабзэ». Филологие щIэныгъэхэм я доктор МафIэдз Сэрэбий и тхылъыр Истамбыл утыку къызэрыщрахьэм теухуа репортаж (адыгэбзэ- кIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, гъатхэпэм и 6
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.25 «Гум ихъумахэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «НэгъуэщI плъыфэхэр». Теунэ Мурат (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Адыгэ хабзэ». Филологие щIэныгъэхэм я доктор МафIэдз Сэрэбий и тхылъыр Истамбыл утыку къызэрыщрахьэм теухуа репортаж (адыгэбзэ- кIэ) (12+)
 • 8.30 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 Ганс-Христиан Андерсен. «Снежная королева». Сабийхэм папщIэ (6+)
 • 17.00 «Си лъахэ». ХьэтIохъущыкъуей къуажэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.30 Балъкъэр лъэпкъыр хэкум щраша махуэм ирихьэлIэу. «Гъэхэмрэ илъэсхэмрэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Хэт ухъуну ухуей?» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 Гъатхэпэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах
 • 20.55 Балъкъэр лъэпкъыр хэкум щраша махуэм ирихьэлIэу. «Зэманым и лъэужь» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, гъатхэпэм и 7
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.25 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 6.40 «Си лъахэ». ХьэтIохъущыкъуей къуажэ (адыгэбзэ-кIэ) (12+)
 • 7.05 «Хэт ухъуну ухуей?» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 Балъкъэр лъэпкъыр хэкум щраша махуэм ирихьэ-лIэу. «Зэманым и лъэужь» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.55 Балъкъэр лъэпкъыр хэкум щраша махуэм ирихьэлIэу. «Илъэсхэмрэ уэрэдхэмрэ» (балъкъэрыбзэ-кIэ) (16+)
 • 17.00 «Бэйбики» (6+)
 • 17.15 «Футбол-07» (12+)
 • 17.30 «ЩIэныгъэр — гъуазэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 Балъкъэр лъэпкъыр хэкум щраша махуэм ирихьэлIэу. «Хэкум сабийуэ ирашахэр» (16+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 Балъкъэр лъэпкъыр хэкум щраша махуэм ирихьэлIэу. «Джэрпэджэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 20.20 Гъатхэпэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах
 • 20.30 Гъатхэпэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах
 • 20.40 Гъатхэпэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах
 • 20.50 Гъатхэпэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах
 • 21.00 Балъкъэр лъэпкъыр хэкум щраша махуэм ирихьэлIэу. «Псэм телъ уIэгъэ» (балъкъэрыбзэ- кIэ) (16+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, гъатхэпэм и 8
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Футбол-07» (12+)
 • 6.35 Балъкъэр лъэпкъыр хэкум щраша махуэм ири-хьэлIэу. «Хэкум сабийуэ ирашахэр» (16+)
 • 6.55 Балъкъэр лъэпкъыр хэкум щраша махуэм ири-хьэлIэу. «Джэрпэджэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 Балъкъэр лъэпкъыр хэкум щраша махуэм ири-хьэлIэу. «Псэм телъ уIэгъэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 «ЩIэныгъэр — гъуазэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Зэманым и плъыфищ». Абхъаз сурэтыщIхэу Арсалие Эльвирэрэ Хурхумал Валентинэрэ (12+)
 • 9.10 «Бэйбики» (6+)
 • 17.00 «Фэр папщIэ, бзылъхугъэхэ». Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэхэм я концерт (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 20.00 «ГукъэкIыжхэр». Техникэ щIэныгъэхэм я доктор Чеченов Хъусейн (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.35 «Ди пщэфапIэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Зэманым екIуу» (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, гъатхэпэм и 9
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Фэр папщIэ, бзылъхугъэхэ». Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэхэм я концерт (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Зэманым екIуу» (12+)
 • 7.30 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «ГукъэкIыжхэр». Техникэ щIэныгъэхэм я доктор Чеченов Хъусейн (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «Ди пщэфапIэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «Нанэ и таурыхъхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.10 «ЩIэблэм хуосакъ» (12+)
 • 17.35 «Адыгэ псалъэжьхэр». УсакIуэ Семэн Руслан и тхылъыр утыку кърахьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 20.10 «Анэбзэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.40 «ЦIыхубзыр дунейм и дыгъэщ». Шэджэм щIына-лъэм Бзылъхугъэхэм я советым и пашэ Вэрокъуэ Ларисэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрыр (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, гъатхэпэм и 10
 • 6.00     «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 6.35 «ЦIыхубзыр дунейм и дыгъэщ». Шэджэм щIына- лъэм Бзылъхугъэхэм я советым и пашэ Вэрокъуэ Ларисэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрыр (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Ди щIэинхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Анэбзэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 «ЩIэблэм хуосакъ» (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.10 «Билляча». Сабийхэм папщIэ (балъкъэрыбзэ- кIэ) (6+)
 • 17.30 «Динамо»-м иригъэкIуэкI, ныбжьыщIэхэм боксымкIэ я зэпеуэ. КIэухыр (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.00 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 19.30 «ЩIымахуэр идогъэжьэж» (12+)
 • 19.50 «Литературэм теухуа псалъэмакъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 20.35 «Круговорот». Къаныкъуэ Заринэ и тхылъыр утыку кърахьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 «Гум имыхуж». КъБАССР-м щIыхь зиIэ и артист Къардэн Лъостэнбий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 11
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.20 «Билляча». Сабийхэм папщIэ (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 6.40 «Литературэм теухуа псалъэмакъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «ЩIымахуэр идогъэжьэж» (12+)
 • 7.30 «Гум имыхуж». КъБАССР-м щIыхь зиIэ и артист Къардэн Лъостэнбий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.05 «Круговорот». Къаныкъуэ Заринэ и тхылъыр утыку кърахьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.55 Мультфильм (6+)
 • 16.10 «ЕджэкIэ нэгузыужь» (12+)
 • 16.30 Художественнэ гимнастикэмкIэ турнир зэIухам къратыкI репортаж (12+)
 • 17.10 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.30 «Къуршым ис къуажэм щекIуэкI махуэшхуэ». КIэухыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.45 Теппеев Алим. «Прунж самэ цIыкIуищ». Литературэ къеджэныгъэхэр (12+)
 • 20.15 «Лъэпкъым и набдзэ». КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, драматург КъардэнгъущI Зырамыку къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «Ракурс». Тембот Аслъэнбий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр Бгылъэ щIыналъэхэм я институтыр (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 •  Блыщхьэ, гъатхэпэм и 5
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.15 Хэхыныгъэ – 2018
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.30, 17.40, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • Гъубж, гъатхэпэм и 6
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.15 Хэхыныгъэ – 2018
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 17.40, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • Бэрэжьей, гъатхэпэм и 7
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.15 Хэхыныгъэ – 2018
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 17.40, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • Махуэку, гъатхэпэм и 8
 • Лажьэркъым
 • Мэрем, гъатхэпэм и 9
 • Лажьэркъым
 • Щэбэт, гъатхэпэм и 10
 • 8.00, 11.20 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.20 Географием и дерсхэр
 • 8.40 «Макъамэм и лъахэ». «Кабардинка» къэфакIуэ гупым хэта Хъыдзэдж Анатолэ (12+)
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 11
 • 8.45 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 •  
 •  «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радио
 •  Блыщхьэ, гъатхэпэм и 5
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.107.15 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 7.157.16.30 Хэхыныгъэхэр — 2018 (хэхыныгъэхэм теухуауэ)
 • 7.16.308.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1010.13.30 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 10.13.3010.15.00 Хэхыныгъэхэр — 2018 (хэхыныгъэхэм теухуауэ)
 • 10.15.0010.20.00 ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2010.30 Литературэ къеджэныгъэ. Нало Заур (адыгэбзэкIэ)
 • 12.1012.15 Хэхыныгъэхэр — 2018 (хэхыныгъэхэм теухуауэ)
 • 12.1512.17 Хэхыныгъэхэр — 2018 (хэхыныгъэхэм теухуауэ)
 • 12.1712.40 «ЗыплъыхьакIуэ къэзыкIухьхэм я тхыгъэхэр»
 • 12.4013.00 Созаев А. «ЗэпэIэщIэным и дыджыр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.27 Хэхыныгъэхэр — 2018 (хэхыныгъэхэм теухуауэ)
 • 13.2714.00 «Шэджагъуэ хуабэ»
 • 16.2516.27 Хэхыныгъэхэр — 2018 (хэхыныгъэхэм теухуауэ)
 • 16.2717.00 «Адыгэ уэрэдхэмрэ ахэр зыхъумэхэмрэ» циклым щыщ. КъардэнгъущI Зырамыку (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.34 Хэхыныгъэхэр — 2018 (хэхыныгъэхэм теухуауэ)
 • 18.3419.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 20.1020.40 Хэхыныгъэхэр — 2018 (хэхыныгъэхэм теухуауэ)
 • Гъубж, гъатхэпэм и 6
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.107.15 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 7.157.17.30 Хэхыныгъэхэр — 2018 (хэхыныгъэхэм теухуауэ)
 • 7.17.308.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1010.13.30 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 10.13.3010.16 Хэхыныгъэхэр — 2018 (хэхыныгъэхэм теухуауэ)
 • 10.1610.21 ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2110.30 Журт Биберд. «Си унэцIэ дыдэр». Рассказ (адыгэбзэкIэ)
 • 12.1012.15.00 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 12.1512.17 Хэхыныгъэхэр — 2018 (хэхыныгъэхэм теухуауэ)
 • 12.1712.40 «ЗэфIэкI уиIэ — умыгъэпщкIу». Эфир занщIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 12.4013.00 Акаев Т. «Щихъхэм я Iуащхьэ». Япэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.27 Хэхыныгъэхэр — 2018 (хэхыныгъэхэм теухуауэ)
 • 13.2713.45 «Дохутырыр къыдогъэблагъэ»
 • 13.4514.00 Акаев Т. «Щихъхэм я Iуащхьэ». ЕтIуанэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.2516.27 Хэхыныгъэхэр — 2018 (хэхыныгъэхэм теухуауэ)
 • 16.2716.45 «Ридадэ» ансамблым и концерт (адыгэбзэкIэ)
 • 16.4517.00 Акаев Т. «Щихъхэм я Iуащхьэ». Ещанэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Усыгъэм и дакъикъэхэр
 • 18.3018.35 Хэхыныгъэхэр — 2018 (хэхыныгъэхэм теухуауэ)
 • 18.3519.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.32.30 Хэхыныгъэхэр — 2018 (хэхыныгъэхэм теухуауэ)
 • 20.1020.40 Хэхыныгъэхэр — 2018 (хэхыныгъэхэм теухуауэ)
 • Бэрэжьей, гъатхэпэм и 7
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.107.15 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 7.157.17.30 Хэхыныгъэхэр — 2018 (хэхыныгъэхэм теухуауэ)
 • 7.17.308.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1010.13.30 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 10.13.3010.16 Хэхыныгъэхэр — 2018 (хэхыныгъэхэм теухуауэ)
 • 10.1610.21 ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2110.30 «Анэм теухуа усэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.1012.15 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 12.1512.18 Хэхыныгъэхэр — 2018 (хэхыныгъэхэм теухуауэ)
 • 12.1812.40 «Гъуэгу тетхэм я радио»
 • 12.4012.50 Адыгэ цIыхубэ уэрэдхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.5013.00 «УIэгъэ мыкIыж». Жангуразовэ З. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.27.30 Хэхыныгъэхэр — 2018 (хэхыныгъэхэм теухуауэ)
 • 13.27.3014.00 «Фэр папщIэ» концерт. Эфир занщIэ
 • 16.2516.28 Хэхыныгъэхэр — 2018 (хэхыныгъэхэм теухуауэ)
 • 16.2816.50 «Галерея образов» циклым щыщщ. Сибэч Быхуэ (адыгэбзэкIэ)
 • 16.5017.00 «Макъамэхэр»
 • 18.2518.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ
 • 18.3018.35 Хэхыныгъэхэр — 2018 (хэхыныгъэхэм теухуауэ)
 • 18.3519.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 20.1020.40 Хэхыныгъэхэр — 2018 (хэхыныгъэхэм теухуауэ)
 • Махуэку, гъатхэпэм и 8
 • Лажьэркъым
 • Мэрем, гъатхэпэм и 9
 • Лажьэркъым
 • Щэбэт, гъатхэпэм и 10
 • 10.1011.00 «Кавказ пшэплъхэр»
 • 12.1012.13 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 12.1312.26.30 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.26.3012.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.4013.00 Нэхущ Чэрим. «Сигу фхузэIухауэ» (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 11
 • 10.1010.20 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2010.23 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 10.2311.00 Бабаев Ибрэхьим. «Къудамэ удзыфэ» рассказыр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.1012.13 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 12.1312.41 Гюго Виктор. «Козетта» радиоинсценировкэ (адыгэбзэкIэ)
 • 12.4113.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху». Концерт (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 5
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — Гъатхэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах. ПщIэншэу ират эфир зэман.
 • 18.40 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Спортым теухуауэ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • Гъубж, гъатхэпэм и 6
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 — «Школ жашау» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «КъэкIуэнур нобэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 13.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — Гъатхэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах. ПщIэншэу ират эфир зэман.
 • 18.40 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, гъатхэпэм и 7
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00,16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.30 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Гукъыдэж» (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.20 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — Гъатхэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах. ПщIэншэу ират эфир зэман.
 • 18.40 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 4.00 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Махуэку, гъатхэпэм и 8
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21. 00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Дунейр нобэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Азап жолда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 — «Анэр ф1ыуэ слъагъуу». Концерт (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.20 – «Гъатхэ макъамэхэр»
 • 10.45 — «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Сюргюн» (балъкъэрыбзэк1э) (6+)
 • 11.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «Лъэпкъым къыдекIуэкI хабзэ дахэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 — «Гъатхэ гукъыдэж» (урысыбзэк1э)
 •  
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Дунейр нобэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэк1э) (6+)
 • 15.35 — «Анэр ф1ыуэ слъагъуу». Концерт (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.20 – «Гъатхэ макъамэхэр» (адыгэбзэк1э)
 • 16.45 — «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Азап жолда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 – «Хабзэ къек1уэк1хэр» (урысыбзэк1э) (16+)
 • 18.30 — «Гъатхэ гукъыдэж» (урысыбзэк1э)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Мэрем, гъатхэпэм и 9
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 12.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 – «Гъуазджэм и лъахэ» (балъкъэрыбзэк1э)
 • 18.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэк1э) (6+)
 • 18.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэк1э) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Азоп жолда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 — «Анэр ф1ыуэ слъагъуу». Концерт (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 – «Гъатхэ макъамэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Азап жолда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Щэбэт, гъатхэпэм и 10
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 — «Илхам» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Радиус 99,5-FM» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Илхам» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Радиус 99,5-FM» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.10 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 11
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00
 • «Жангылыкъла». Тхьэмахуэм къэхъуахэр:
 • 8.00, 15.00
 • «Новости». Тхьэмахуэм къэхъуахэр:
 • 12.00, 17.00
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 — «Ди зэ1ущ1ап1эм» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — «Дерс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 — «Ди зэ1ущап1эм» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.40 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Илхам» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Радиус 99,5-FM» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Илхам» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 — «Радиус 99,5-FM» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)