ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу

2018-03-01

  • Урысей Федерацэм ЦIыхубэ гвардиемкIэ и дзэм уэрэдымрэ къафэмкIэ и академическэ ансамблым и пшыхь Налшык зэрыщекIуэкIынумкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм хъыбар фегъащIэ.
  • ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу къызэрагъэпэща концертыр гъатхэпэм и 7-м Музыкэ театрым щекIуэкIынущ, щыщIидзэнур сыхьэт 18-рэ дакъикъэ 30-рщ.