ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хэкум и хъумакIуэм и махуэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий и хъуэхъу

2018-02-23

  • Дзэм къулыкъу щызыщIэхэм, Хэку зауэшхуэмрэ IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм-рэ я ветеранхэм сохъуэхъу.
  • Мы махуэшхуэр и нэщэнэщ ди къэралым и лIыхъужь тхыдэм, Iэщэ яIыгъыу Хэкур зыхъума сэлэт, офицер щIэблэ куэдым, къэралым и шынагъуэншагъэмрэ лъэпкъым и сэбэп зыхэлъхэмрэ нобэ къыщхьэщыж- хэм я лIыгъэм, быдагъым, хахуагъэм.
  • Псалъэ нэхъ гуапэ дыдэхэр яхудогъазэ нацизмэр зэтезыкъутэу текIуэныгъэр къытхуэзыхьа щIэблэ иным, псэемыблэжыныгъэмрэ лIыгъэмрэ, къалэным хуэпэжыныгъэмрэ Хэкум хуаIэ фIылъагъуныгъэмкIэ дуней псом щапхъэ яхуэхъуахэм.
  • Дзэм къулыкъу щызыщIэхэм, ди ветеран лъапIэхэм узыншагъэ, мамырыгъэ, насып, зэIузэпэщыныгъэ фиIэну сынывохъуэхъу.