ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2018-02-23

 • Шыхъуэбахъуэ М. Хь. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Ветеранхэм социальнэ дэIэпыкъуныгъэ етынымрэ щIалэгъуалэр хэкур фIыуэ ялъагъуу гъэсэнымкIэ жылагъуэ лэжьыгъэм жыджэру зэрыхэтым къыхэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр етын Шыхъуэбахъуэ Мухьэмэд Хьэбас и къуэм — Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм, хабзэхъумэ органхэм я ветеранхэм (пенсионерхэм) я Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэм.
 •  
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •  и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мазаем и 19-м
 • №14-УГ
 •   
 • Шыхъуэбахъуэ Мухьэмэд Хьэбас и къуэр Бахъсэн районым хыхьэ Кыщпэк къуажэм 1943 гъэм щIышылэм и 7-м къыщалъхуащ. Баку дэт дзэ унафэщI училищэ нэхъыщхьэр къиухри, 1965 — 1972 гъэхэм КъуэкIыпIэ жыжьэ округым къулыкъу щищIащ. Фрунзе и цIэр зезыхьэ Дзэ академием ехъулIэныгъэ иIэу щеджа иужькIэ Прикарпатскэ дзэ округым ягъэкIуащ, япэщIыкIэ мотострелковэ полкым и штабым и унафэщIу, къыкIэлъыкIуэу мотострелковэ полкым и командир хъуащ, итIанэ мотострелковэ дивизэм и штабым и Iэтащхьэу ягъэуващ. 1983 — 1985 гъэхэм Чехословакием и къулыкъум щыпищащ, мотострелковэ дивизэм и штабым и унафэщIу.
 • 1985 гъэм щыщIэдзауэ 1987 гъэ пщIондэ щеджащ СССР-м IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм и генеральнэ штабым и дзэ академием (унафэщIхэр щагъэхьэзыр факультетым).
 • «Полковник» цIэр иIэу пенсэм щыкIуа 1994 гъэ пщIондэ къулыкъу щищIащ: Белорусскэ дзэ округым — 7-нэ танк армэм и оперативнэ къудамэм и унафэщIу; Германием щыIэ КъухьэпIэ дзэ гупым — 2-нэ гвардейскэ танк армэм и оперативнэ штабым и Iэтащхьэу; Приволжскэ дзэ округым — армэм и штабым и унафэщIым и къуэдзэу.
 • Дзэм къыхэкIыжа иужькIэ, 1999 — 2005 гъэхэм лэжьащ КъБР-м и ДОСААФ-м и Налшык техникэ школ зэгуэтым и унафэщIу. 2005 гъэм щыщIэдзауэ Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэмрэ хабзэхъумэ IэнатIэхэмрэ я Къэбэрдей-Балъкъэр жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэщ.
 • Вагъуэ Плъыжь орденыр, къэрал, жылагъуэ дамыгъэрэ медалу тIощIым щIигъу къыхуагъэфэщащ.
 • Унагъуэщ, къуитI игъэсащ.