ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зы унагъуэфIым хуэдэу

2018-02-20

 • Зи IуэхущIафэм дэрэжэгъуэ къыхуэзыхь, унафэщIым щытхъу щыхужаIэ, зи улахуэмкIэ арэзы цIыху гуп щылажьэ IэнатIэ нобэ урихьэлIэну фIэщхъугъуейми, иджыблагъэ дыщыIащ апхуэдэ IуэхущIапIэ.
 •  
 • Ар Прохладнэ районым хиубыдэ Псыншокъуэ къуажэкIэм щыт гъэш фермэрщ. Зейр КIэнэтI НурIэдилщ. Езыр Къэрэгъэш къуажэм щыщщ. Нэхъапэхэм ар лэжьащ колхозым и IэщIэвыщIэ фермэм и нэхъыжьу, мэкъумэш бригадэшхуэм и унафэщIу, иужькIэ Налшык къакIуэри «Мэкъумэш техникэ» объединенэм Iутащ. Я жылэм, Къэрэгъэш, колхоз тхьэмадэ хахын хуей щыхъум, къуажэдэсхэм я лъэIукIэ къашэжри, а IэнатIэр и пщэ къралъхьащ.
 • Зэман гугъут НурIэдил а лэжьыгъэм щыпэрыувар. Къэралым и пщэ дихыжат хозяйствэхэм защIигъэкъуэнымкIэ къалэныр. Ауэ, сыт хуэдэу щытми, колхоз тхьэмадэу щыщыта лъэхъэнэм а щIалэм Iуэху щхьэпэ куэд я жылэм щызэфIигъэкIащ, рынок зэхущытыкIэм ныджэм къытридза Iэджэм защIигъэкъуащ, псапэ зыпылъ Iуэху куэд илэжьащ. Абы и зы щапхъэщ псэупIэншэу къэна цIыхубзитIым унэ зырыз яхуригъэщIауэ зэрыщытар. Колхоз Iуэхур щыкъуалъхьэжым, я гъунэгъу жылэм щыIэ фермэ ябгынэжар  къигъэщIэрэщIэжауэ, Iэщ щегъашхэ.
 • Фермэм щолажьэ Iэщыхъуэхэри механизаторхэри. Ахэр зы къэмынэу зи IэщIагъэм хуэIэижь лэжьакIуэжьхэщ. Абыхэм ящыщщ Вындыгъу Зитэ. Ар и IэщIагъэкIэ пщафIэщ икIи жэмышщ. Илъэс 15 хъуащ Iэщ гъэхъуным зэрыхэтрэ. Езыр Дохъущыкъуей къуажэм щыщщ. Нэхъапэм Зеикъуэ щылэжьащ, Къущхьэхъу хъупIэхэми илъэс зыбгъупщIкIэ дэкIащ.
 • — ИлъэситI мэхъу Дил (аращ КIэнэтIым зэреджэр) и деж сызэрыщы-лажьэрэ, — жеIэ Зитэ, — икIи зы махуи сыхущIегъуэжыркъым мыбы сыкъызэрыкIуам. Гуп дахэу дызэхэтщ, зы унагъуэфIым хуэдэу. Ди унэр хуабэщ, пэш къэс телевизор щIэтщ.
 • Шхыныр ди куэдщ, псори пщIэншэщ. Мы дунейм теткъым дызыхуейуэ Дил къытхуимыщIэ. ГуфIэгъуэми, гузэвэгъуэ къытлъыкъуэкIми зыкъытщIегъакъуэ. Ди улахуэр мазэм и 8-нэ махуэм зэи фIигъэкIыркъым.
 • Дэ лэжьыгъэ зэхэдз диIэкъым: псори зэгъусэу зэдыдощIэ. Сэ икIи сыпщафIэщ, шкIэи согъашхэ, жэми къызош. Мазэм улахуэу къысIэро-хьэ ику иту сом мин 36-рэ.
 • Бекъан МуIэеди хабжэ пщIэрэ щхьэрэ зиIэу фермэм щылажьэхэм. Езыр Зольскэм щыщщ. Я жылэм дэт школыр къиуха нэужь, къуажэ фермэм уващ. Колхозыр щыкъутэжым, Зеикъуэ кIуэри абыи жэмышу щыIащ. Иужь илъэс зыщыплIым КIэнэтIым и гупым къахыхьауэ, фермэр зейри и лэжьэгъухэри къыхуэарэзыуэ, и Iуэху Iыхьэр ирехьэкI.
 • — Сэ нэхъапэхэм фермэ зыбжанэм сыщылэжьащ, Къущхьэхъу хъупIэм —   Хьэмащи, Къуэщтан жыжьэми сыщыIащ жэмышу, — жеIэ МуIэед. — А сызыIутахэм я фермэ нэхъыжьхэми фIы фIэкIа яхужысIэфынукъым, ауэ иджы хуэдэу сигурэ си щхьэрэ зэтелъу, си IуэхущIафэм къыпэкIуэмкIэ сыарэзыуэ зэи сыщытакъым. Дил сыт хуэдэ IуэхукIэ дыбгъэдыхьэми «хьэуэ» къыджиIэркъым, ди пщIэнтIэпсыр игъэкIуэдыркъым. Си щхьэкIэ сыхуэарэзыщ.
 • Мыз  Ахьмэд.
 • Сурэтым: Вындыгъу  Зитэрэ
 • Бекъан МуIэедрэ.