ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Я анэдэлъхубзэр, я блэкIар ящIэ

2018-02-17

  • АдыгэлI щэджащэ КъардэнгъущI Зырамыку къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъуам хуэгъэпса пшыхь иджыблагъэ щекIуэкIащ Налшык къалэ дэт курыт школ №25-м. Ар къызэрагъэпэщащ еджапIэм адыгэбзэмрэ литературэмрэ и егъэджакIуэхэм.
  •  
  • НыбжьыщIэхэр тепсэлъыхьащ КъардэнгъущIым и гъащIэ гъуэгуанэм. Абыхэм къыхагъэщащ Зырамыку адыгэ щэнхабзэм и зыужьыныгъэм лэжьыгъэфI зэрыхилъхьар, ар лъэпкъым и уэрэджыIакIуэ нэхъыфI дыдэхэм ящыщу тхыдэм къызэрыхэнар, IуэрыIуатэр джынымкIэ Iуэхугъуэшхуэ зэрыригъэкIуэкIар.
  • ЕджакIуэхэм утыку кърахьащ лъэпкъылI щэджащэм зэхуихьэсыжа псалъэжьхэр, къебжэкIхэр, къе-джащ нарт пшыналъэхэм, яIуэтэжащ хъыбарыжьхэр, таурыхъхэр, ахэр зи лъабжьэ теплъэгъуэхэри ягъэлъэгъуащ, екIуу ягъэзэщIащ Зырамыку и уэрэдыжьхэри. Апхуэдэу IуэрыIуатэр джыным зи гъащIэ псор тезыухуа КъардэнгъущIым хужаIа псалъэ гуапэхэри абы хуагъэпса усэхэри щыIуащ пшыхьым.
  • ЗэIущIэм наIуэ къищIащ КъардэнгъущI Зырамыку и гъащIэр къызэрекIуэкIам еджакIуэхэр фIыуэ зэрыщагъуазэр. Шэч хэмылъу, ар зи фIыгъэр щIэблэм я анэдэлъхубзэр ягъэшэрыуэу, къызыхэкIа лъэпкъым и блэкIар ящIэу къэгъэхъунымкIэ я къару емыблэжу сабийхэм ядэлажьэ егъэджакIуэрщ. Абыхэми цIыкIухэм я къэухьым зегъэужьынымкIэ гупым къыхалъхьэ сыт хуэдэ Iуэхури ядэ-зыIыгъ, еджапIэм и унафэщI Сокъур Лариси адэ-анэхэм къабгъэдэкIыу фIыщIэ яхудощI икIи я лэжьыгъэм и хъер ялъагъуу я IэнатIэм пэрытыну ди гуапэщ.
  • КIуэкIуэ ХьэIишэт.