ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ПащIэ Бэчмырзэ траухуэ

2018-02-15

  • Хабзэ зэрыхъуауэ, НыбжьыщIэхэм я республикэ библиотекэм зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ. А IуэхущIапIэм и цIэр зезыхьэ ПащIэ Бэчмырзэ и усэхэм абы къыщеджащ.
  •  
  • Зэхыхьэр иригъэкIуэкIащ библиотекэм и лэжьакIуэ Ехъутэныдж Ларисэ. Абы кърихьэлIахэр     хигъэгъуэзащ адыгэ литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа, лъэпкъ IуэрыIуатэр зэхуэзыхьэсыжа, хыхьэхэкIышхуэ зиIа ПащIэ Бэчмырзэ хужаIа псалъэ гуапэхэм, усакIуэм и хъуэпсапIэр — и лъэпкъэгъухэм щIэныгъэ зрагъэгъуэтыныр — къызэрехъулIам. Апхуэдэу Ехъутэныдж Ларисэ еджакIуэхэм ягу къигъэкIыжащ ХьэтIохъущыкъуей хадэм усакIуэм и фэеплъ сын зэритыр, Налшык къалэм и уэрамхэм ящыщ зым и цIэр зэрызэрихьэр. И псалъэм и кIэухыу абы ныбжьыщIэхэр къыхуриджащ Нартан къуажэм щылажьэ ПащIэ Бэчмырзэ и унэ-музейм кIуэну, усакIуэм и гъащIэмрэ и тхыгъэхэмрэ нэхъ куууэ зыхагъэгъуэзэну.
  • Бэчмырзэ и усэхэмрэ абы нэгъуэщIхэм хуатхахэмрэ къеджащ Налшык къалэм и гимназие №29-м и гъэсэнхэмрэ Таз ФатIимэ зи унафэщI «Шэху уэздыгъэхэр» литературэ студием екIуа-лIэ ныбжьыщIэхэмрэ.
  • КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист, тхакIуэ Мыз Ахьмэд ныбжьыщIэхэм яхутепсэлъыхьащ ПащIэ Бэчмырзэ и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ. Ар къытеувыIащ щIэныгъэ зыбгъэдэлъа усакIуэм хьэрып графикэр зи лъабжьэ алыфбей зэрызэхилъхьам, къикIуэт имыщIэу абы пэжыр пхигъэкIыу, хуэныкъуэхэм къащхьэщыжу зэрыпсэуар, ар икIи IэпщIэлъапщIэу зэрыщытар, къыщIэна усэхэр, уэрэдхэр, псалъэжьхэр зэрыуахътыншэр. Мызым жиIахэм ящыщу ныбжьыщIэхэм гъэщIэгъуэн ящыхъуащ ПащIэр лъэсу Тыркум зэрыкIуауэ щытар, и лъэпкъэгъухэм я псэукIэр зригъэлъагъуу ар зыхуэдэр хэкум исхэм я деж къихьэсыжын папщIэ.
  • — 1969 гъэм къызэIуаха ди IуэхущIапIэм тхыдэ дахэ къызэринэкIащ. КъБР-м и Правительствэм и унафэкIэ, 1979 гъэм щыщIэдзауэ ди библиотекэм ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зэрехьэ. Хабзэ дахэ хъуауэ, усакIуэр къыщалъхуа махуэм ирихьэлIэу абы теухуа къеджэныгъэ-хэр, зэпеуэхэр, пшыхьхэр къызыдогъэпэщ. ПащIэ Бэчмырзэ и тхылъхэр ди IуэхущIапIэм щыдохъумэ, — жиIащ библиотекэм и унафэщI Хьэту Светланэ. — Курыт школым и программэм хыхьэу ныбжьыщIэхэм вджыхэм къадэкIуэу, адыгэ, балъкъэр, урыс, хамэ къэрал тхакIуэхэм я Iэдакъэ къыщIэкIауэ ди библиотекэм щIэлъ тхыгъэхэми гулъытэ нэхъыбэ хуэфщIыну, фымыщхьэхыу фи щIэныгъэм хэвгъэхъуэну, фи анэдэлъхубзэр зыщывмыгъэгъупщэну фыкъыхузоджэ. Ди IуэхущIапIэм и бжэхэр фэр папщIэ дапщэщи зэIухащ. Ди деж тхылъ щIэщыгъуэ куэд къыщывгъуэтынущ. ЕхъулIэныгъэхэр фиIэну, фи зэфIэкIхэм зевгъэужьыну, фефIэкIуэну си гуапэщ!
  • Налшык къалэм и гимназие №29-м и егъэджакIуэ Ефэнды Маринэ библиотекэм и лэжьакIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ я еджакIуэ-хэм куэдкIэ къахуэщхьэпэ зэхыхьэ щIэщыгъуэхэр, лъэпкъ тхакIуэхэм я гъащIэмрэ я гуащIэмрэ ятеу-хуа пшыхь гъэщIэгъуэнхэр къызэрызэрагъэпэщым папщIэ.
  • БжьыхьэлI  Розэ.
  •  Сурэтыр  Толгуров  Камал трихащ.