ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2018-02-10

 • Къардэн Хь.Е. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • Музыкэ гъуазджэм зегъэужьыным куэд зэрыхищIыхьам къыхэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын Къардэн Хьэсэн Екъуб и къуэм.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ                                        КIуэкIуэ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мазаем и 9-м
 • №11-УГ
 • Къардэн Хьэсэн Екъуб и къуэр 1923 гъэм мазаем и 23-м КъБАССР-м щыщ Шэджэм Езанэ къуажэм къыщалъхуащ.
 • Ленинград дэт консерваторэм и адыгэ студием 1954 гъэм къиухащ. 1954 — 1957 гъэхэм КъБАССР-м ЦIыхубэ творчествэмкIэ и унэм (Налшык къалэ) щылэ-жьащ. Композиторхэм я япэ урысейпсо съездым (1960 гъэ) и делегату щытащ.
 • 1967 — 1971 гъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэр радиом и хорым и художественнэ унафэщIщ. 1962 гъэм щегъэжьауэ 1968 гъэм нэсыху КъБАССР-м и Композиторхэм я союзым и тхьэмадэу, жэуап зыхь секретару, консультанту лэжьащ.
 • Къардэн Хьэсэн «Мадинэ» япэ оперэр (1970 гъэ, Балэ Мухьэдин щIыгъуу), «Лъагъуныгъэм и уасэр» балетыр, «Мыщэм и къуэ Батыр» музыкальнэ таурыхъыр, «Мэз хъыбар» мюзиклыр итхащ. Композиторым и Iэдакъэ къыщIэкIащ кантатэхэр, ораториехэр, сюитэхэр, оркестрымрэ Iэмэпсымэ зэмылIэужьыгъуэхэмрэ папщIэ концертхэр, симфоническэ поэмэхэр, музыкальнэ пьесэхэр, спектаклхэм папщIэ музыкэ, уэрэдхэр.
 • Къардэн Хьэсэн Екъуб и къуэрщ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и гимныр зытхар.
 • Ар РСФСР-м и цIыхубэ артистщ, РСФСР-м гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ, КъБАССР-м гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ, КъБАССР-м и Къэрал саугъэтыр къратащ