ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2018-02-08

 • Путин Владимир къыбгъэдэкI хъуэхъу
 • Абхъаз. Сталинград зауэр зэриухрэ илъэс 75-рэ зэрырикъур къэралым щагъэлъэпIащ. Хэку зауэшхуэр зи нэгу щIэкIа, Сталинград зауэм хэта ветерану Абхъазым щыпсэужыр зы закъуэщ — Шульгина Валентинэ. Абы къыIэрыхьащ Урысейм и Президент Путин Владимир къыбгъэдэкI хъуэхъу телеграммэ.
 •  
 • УФ-м и посольствэу Абхъазым щыIэм и лэжьакIуэ Ясносокирский Юрий Сталинград зауэм хэта ветераным и унэм щыIащ икIи Путин Владимир къыбгъэдэкI хъуэхъу телеграммэмрэ розэ Iэрамэрэ иритащ илъэс 95-рэ зи ныбжь Шульгина Валентинэ.
 • Ветераным УФ-м и Президентым фIыщIэ хуищIащ.
 •  
 • Гузэрыплъ   щагъэлъагъуэ
 • Адыгей. Кавказ мэзгъэфIэным и музей Гузэрыплъ къуажэм дэтым ЛопащIэ Нурбий и IэдакъэщIэкI сурэтхэр щагъэлъэгъуэнущ гъатхэпэм и кIэм нэсыху.
 • СурэтыщI цIэрыIуэ ЛопащIэ Нурбий илъэс плIыщIым щIигъуауэ щопсэу, щолажьэ, и IэдакъэщIэкIхэр щегъэлъагъуэ Мейкъуапэ къалэм. Абы и сурэтхэм къыщыгъэлъэгъуащ Адыгейм и бгылъэ щIыуэпсыр. ГъэщIэгъуэныщэращи, и лэжьыгъэм я нэхъыбэм езым и сурэт хегъэувэ, зыщIэхъуэпс дахагъэр нэрылъагъу къытщищI нэхъей.
 • ЛопащIэ Нурбий Адыгейм щыIэ Урыс географие обществэм и къудамэм и щIэныгъэлI секретарщ, сурэтыщIщ, гъуазджэмкIэ щIэныгъэлIщ, археологщ, республикэм пщIэшхуэ щызиIэ цIыхущ.
 •  
 • Зэхадза   ахъшэм  къыхокI
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Фэтэр куэду зэхэт унэхэр зыхуей хуэзыгъазэ фондыр 2018 гъэм елэжьынущ унэ 95-м.
 • КъШР-м УхуэныгъэмкIэ и министерствэмрэ ПсэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмрэ я лэжьакIуэм зэрыжиIамкIэ, фондым и мылъкум, псэупIэхэр зейхэм зэхадза ахъшэм къыхэкIыу, Черкесскрэ районхэмрэ щыIэ унэ 95-м мы гъэм щелэжьынущ, щIыунэхэм къыщыщIэдзауэ унащхьэхэм щыщIэкIыжу.
 • УЭРДОКЪУЭ  Женя.