ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIымахуэ Олимп джэгухэр-2018

2018-02-08

 • Урысейм  щыщ  атлетхэр  Пхёнчхан  макIуэ
 • Кореем и Пхёнчхан къалэм пщэдей гуфIэгъуэкIэ къыщызэIуахынущ XXIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэр. Абы къыщызэхуэсынущ дунейм и спортсмен лъэщхэр икIи увыпIэ нэхъ лъагэ дыдэхэм ахэр ерыщу щIэбэнынущ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, Урысей Федерацэм икIахэм я Хэкум и щIыхьыр зэкIэ яхъумэфынукъым. Ахэр зыхущIэкъуну къахуэнэжыр езыхэм я пщIэр яIэтыныращ икIи къызэреджэнур «Урысейм щыщ атлет» къудейуэщ. Иужьу апхуэдэ щытыкIэ ирагъэувауэ щытар Индием и спортсменхэращ.
 •  
 • Дэри дуней псом щыщыIэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэри мызэ-мытIэу дытетхыхьащ Урысейм и спортсменхэм къалъыкъуэкIахэмрэ абыхэм тралъхьа тезырхэмрэ. Лей хъуну къыщIэкIынкъым иджыри зэ кIэщIу Iуэхур зытетым фыщыдгъэгъуэзэжмэ.
 • ИлъэситIым нэблэгъащ урысей спортсменхэм зыубгъуауэ допинг къызэрагъэсэбэпым теухуа псалъэмакъыр къызэрежьэрэ. ЯпэщIыкIэ Степанов зэщхьэгъусэм (зыр тренерщ, адрейр спортменкэщ) Германием щытрагъэха фильмым щыжаIащ ди къэралым спортымкIэ и ехъулIэныгъэхэм я лъабжьэр допинг зэрызэрахьэлIэрауэ. Ар щIигъэбыдэжащ Допинг Iуэхугъуэхэр къыщIэгъэщынымкIэ Мэзкуу лабораторэм и унафэщI Родчен-ков Григорий. Илъэс и пэкIэ ар США-м кIуэсащ икIи езыр я пашэу зэрахьа Iуэхугъуэхэр къанэ щымыIэу дунейпсо утыку кърихьащ. Абы фIэкIыпIэншэу наIуэ ищIащ допинг-пробэхэр яхъуэжу къыщIагъэщахэр щIэх-щIэхыурэ щIахъумэу зэрыщытар… урысей спортым и Iэтащхьэхэм я унафэкIэ. А псори иджы пхуэбзыщIыжынутэкъым.
 • Арати, дуней псор къэукъубиящ. Армырами фIыуэ дыкъэзымылъагъу хамэ къэрал политикхэм Iуэхур куу ящIащ икIи абы и пэжыпIэр зэхагъэкIын папщIэ профессор цIэрыIуэ Макларен Ричард зи Iэтащхьэ Допингым ПэщIэт Дунейпсо Агентствэм (ВАДА) и комиссэ къызэрагъэпэщащ. Абы и лэжьыгъэр нэхъыбэу зыхуэунэтIар 2014 гъэм Сочэ щекIуэкIа ЩIымахуэ Олимп джэгухэм щызэрахьа допинг хьэгъэщагъэхэрат. «Допинг» (doping) инджылыз псалъэм къокI «наркотик зэхьэлIэн» жиIэу, нэхъыбэу къыщагъэсэбэпри спортыращ. Апхуэдэу йоджэ цIыхум и зэфIэкIыр хэпщIыкIыу хагъэхъуэн папщIэ спортсменхэм хущхъуэ зэхэлъ щрахьэлIэм и деж.
 • Зэман дэкIри, комиссэм и лэжьыгъэм кърикIуар утыку кърахьащ. ЩыщIэныгъэ, зэтемыхуэ куэд хэлъми, Макларен и докладыр лагъым къэуам хуэдэ хъуащ икIи урысей спортсменхэр дунейпсо зэ-хьэзэхуэхэм зэман кIыхькIэ къыхагъэкIынымкIэ щхьэусыгъуэу уващ. Апхуэдэу яукъуэдиякIэщ ВАДА-ми, нэгъуэщI спорт зэгухьэныгъэ зыбжанэми.
 • Зыми и унафэм щIэмыт (пэжу пIэрэ?) Макларен зи пашэ ВАДА-м и комиссэм и къалэныр игъэзэщIащ. Абы къыщIигъэщащ спортсменхэм Урысейм допинг зэрызыщрахьэлIэм егъэлеяуэ зэрызиубгъуар. АдэкIэ нэгъуэщIхэр Iуэхум къыхыхьащ. Докладым къеджэн яухри, дакъикъэ зыбжанэ дэкIауэ арат ВАДА-м официальнэу тхыгъэ щызэбгригъэхам Урысейр Рио-де-Жанейрэ щыIэну Олимпиадэм къыхэгъэкIын хуейуэ. МОК-м и президент Бах Томас ар напIэзыпIэм диIыгъащ.
 • Мы Iуэхум нэхъ набдзэгубдзаплъэу бгъэдыхьэну, лажьэ зимыIэ спортсмен-хэм лей къытрамыгъэхьэну къыхуриджэу дунейпсо спорт зэгухьэныгъэхэм захуигъэзащ Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир. Макларен и докладым къыщыгъэлъэгъуа къулыкъущIэ зыбжанэми абы и унафэкIэ я къалэнхэр щхьэщахащ.
 • АрщхьэкIэ аркъудейхэмкIэ мы зэрыхьзэрийр пхуэгъэсэбырыжынутэкъым. ХэIущIыIу зрыхъуамкIэ, допинг зрахьэлIауэ къызэрыщIэщар щIэхъумэнымкIэ Урысейм къэрал программэ (?!) зэрыщызэхалъхьэрэ блэкIа илъэситхум къриубыдэу щIауфащ спортсмен 421-рэ, спорт лIэужьыгъуэ 20-рэ дунейпсо федерацэ 18-рэ къызэщIаубыдэу. Абы уфIэкIыфынутэкъым. Нэрылъагъут Урысейм и спортсменхэм я нэхъыбэм допинг зэрызрахьэлIэр. Нэхъ Iеижращи, ахэр къэрал къулыкъу лъагэхэр зыIыгъхэм щIахъумэрт. ВАДА-ри, МОК-ри, адрей спорт IэнатIэхэри а псом фIэкIыфынутэкъым. Урысейм къыхуэнэ-жыр зигъэкъэбзэжынуращ. Абы папщIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ инхэм пIалъэкIэ къызэрыхагъэкIынуми шэч хэлътэкъым.
 • Макларен и докладыр хэIущIыIу ща-щIар Бразилием и Рио-де-Жанейрэ щыIэну Гъэмахуэ Олимп джэгухэм щIидзэным тхьэмахуитI иIэжущ. Абы и зэранкIэ Урысей Федерацэм атлетикэ псынщIэмрэ  атлетикэ хьэлъэмкIэ и спортсменхэр я  гъащIэм и хъуэпсапIэ нэхъыщхьэм хэкIыжащ. Насып диIэти, адыгэ щIалэхэр къабзэу къалъытащ икIи Мудрэн Беслъэн Олимпиадэм япэ дыщэ медалыр ди къэралым къыщыхуихьащ, Джэду Iэниуар дыжьынымкIэ дигъэгуфIащ.
 • Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа Гъэмахуэ Олимп джэгухэм яужькIи псалъэмакъыр нэхъ кIащхъэ хъуакъым. Уеблэмэ, ар нэхъри къызэщIэплъэрт. Мурад нэхъыщхьэр Урысей Федерацэм и спортсменхэр ЩIымахуэ Олимп джэгухэм мыгъэкIуэнырат.
 • Нэгъабэ дыгъэгъазэм и 5-м Дунейпсо Олимп комитетым и гъэзэщIакIуэ гупым Лозаннэ (Швейцарие) щригъэкIуэкIа зэIущIэм зыкъом наIуэ къищIащ. Абы уна-фэ къыщащтащ Урысей Федерацэм и спортсменхэм Пхёнчхан (Корее Ипщэ) щекIуэкIыну ЩIымахуэ Олимп джэгухэм кIуэну Iэмал яIэу, нэхъапэм допинг Iуэхум хэпщIауэ щымытамэ. Абы щыгъуэми я ехъулIэныгъэхэм папщIэ ди къэралым и ныпымрэ гимнымрэ утыку къыщрахьэну хуиткъым. Ар Урысейм и дежкIэ удынышхуэщ, ауэ пхуэмыгъэвынкъым.
 • Пэжщ, допинг Iуэхум Урысей Федерацэм и пщIэр хуабжьу ириудыхащ икIи тезыр зыбжанэ къытригъэлъхьащ. АрщхьэкIэ ди къэралым и закъуэ натIэрыуапIэ ящIу жыпIэнри къезэгъыщэркъым. А гупсысэр ирищIэбгъэбыдэжыну мы зы щапхъэр ирикъунщ: Алыджым и къалащхьэ Афины 2004 гъэм щекIуэкIа Гъэмахуэ Олимп джэгухэм щыщIэдзауэ 2016 гъэм Рио-де-Жанейрэ (Бразилие) щыIам нэсыхукIэ (Сочэ-2014-ри яхэту) къэрал 20-м щыщхэм медали 103-рэ ирагъэтыжащ (30-р дыщэу, 39-р дыжьыну, 34-р жэзу). Ар зэхьэзэхуэхэр щекIуэкIым къыщIагъэщахэр хэмытущ.
 • Допингым ПэщIэт Дунейпсо Агентствэм, ди жагъуэ зэрыхъунщи, нэхъыбэрэ къыпэщIэхуар ди къэралым щыщхэращ, къагъэсэбэп Iэмалхэр адрейхэм куэдкIэ къазэрыкIэрыхуам къыхэкIыу. Аращ те- зыр ткIийхэр Урысей Федерацэм щIытралъхьари икIи олимп медаль зэмылэужьыгъуэу 42-рэ (10-р дыщэу, 21-р дыжьыну, 11-р жэзу) щIытрахыжари. Дыдейхэм къакIэлъокIуэ Совет Союзым къыддыхэтахэу Белоруссиер — 11 (2, 3, 6), Украинэр — 10 (1, 4, 5), Къэзахъстаныр — 9 (5, 2, 2). Допинг полицейхэр, уеблэмэ, къахуэгъэпцIакъым США-м, Италием, Германием, нэгъуэщI къэрал зызыужьахэм щыщхэми.
 • Ди жагъуэ, зэрыхъунщи, медаль зытрахыжахэм ящыщщ ди лъахэгъу Аккаев Хьэжмурати. 2008 гъэм Пекин щекIуэкIа Олимпиадэм хьэлъэ къэIэтынымкIэ зэпеуэм къыщихьа жэз медалыр абы итыжыну къыхуагъэуващ.
 •  Зи дамыгъэхэр зытрахыжахэм псоми щхьэусыгъуэ хуащIащ допинг Iэмалхэр къагъэсэбэпауэ. Зэхьэзэхуэхэм гъэпцIагъэкIэ текIуэныгъэхэр зэрыщызыIэрагъэхьэм къищынэмыщIауэ, спортсменхэм зы пIалъэ гуэркIэ ехъулIэныгъэ яIэн папщIэ   я узыншагъэр Iисраф зыщI Iуэхугъуэщ ар икIи дуней псом и дохутырхэр абы ерыщу пэщIэтщ. Апхуэдэу ткIийуэ къулыкъущIэхэр допингым щIебэнри аращ.
 • Олимп зэщIэхъееныгъэм и къыхуеджэныгъэ нэхъыщхьэр нахуэу икIи къабзэу зэхьэзэхуэнырщ. ТекIуэн хуейр зи къарурэ зэфIэкIкIэ нэхъ лъэщыращ, атIэ бзаджагъэ зэмылIэужьыгъуэхэм хуекIуэхэракъым. Аращи, дыщыгугъынщ Кореем и Пхёнчхан къалэм пщэдей къыщызэIуах XXIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэм ипэжыпIэкIэ нэхъыфIхэр, зыхуэфащэхэр медалхэр щратыж лъагапIэм къыщыхутэну.
 • Хьэтау  Ислъам.
 •  

  Сотниковэ Аделинэ

 • Третьяков Александр

 • Уайлд Вик

 • Ан Виктор

 • Сочэ дигу къыдогъэкIыж
 • Адыгэхэм ди лъапсэжь Сочэ и Iэгъуэблагъэм махуэ пщыкIублкIэ щекIуэкIащ XXII ЩIымахуэ Олимп джэгухэр. Си насып кърихьэкIри, сэри абы и курыкупсэм сыхэтащ, зэхьэзэхуэхэр, щэнхабзэ, нэгу-зегъэужь Iуэхугъуэхэр зэрекIуэкIыр си нэкIэ зэзгъэлъагъурэ «Адыгэ псалъэ» газетым тхыгъэхэр икIэщIыпIэкIэ къыхуезгъэхьу. 2014 гъэм и мазаем дуней псор зытхьэкъуауэ щыта Олимпиадэр гуфIэгъуэ щытыкIэм иту адыгэцIэ зезыхьэ «Фыщт» стадионым щызэхуащIыжащ.
 •  
 • Илъэс 38-рэ и пэкIэ ди къэралым щекIуэкIа Олимпиадэ-1980-м пэджэжт Сочэ-2014-р. Абы щыгъуэми хуэдэу, Олимп джэгухэм я нагъыщэ нэхъыщхьэм ящыщ зыт мыщэ шырыр. «Фыщт» стадионым и курыкупсэм щагъэува ма-фIэм цIыкIум ар епщэри, Олимп паркым иужьрей махуэхэм щхьэщыта мафIэ нэхъыщхьэр игъэункIыфIащ. Абы иужькIэ, и «адэшхуэ» Мишки хуэдэу, и нэпсхэр къыфIекIуащ, ар зи нэгу щIэкIахэм ящыщ куэдми я гур къызэфIигъанэу. АдэкIэ щIымахуэ олимп эстафетэр Кореем и Пхёнчхан къалэм къипхъуэтащ.
 • XXII ЩIымахуэ Олимп джэгухэр зэриухам и щыхьэту абы и мафIэ нэхъыщхьэр ягъэункIыфIыжащ. Зэхьэзэхуэхэр зэрызэхуащIыжыр дэтхэнэми гукъинэж щыхъун папщIэ ар къызэзыгъэпэщахэр я къару еблэжакъым. «Фыщт» стадионым къекIуэлIа, телевизоркIэ а Iуэхугъуэм кIэлъыплъа цIыху мелуанхэм дэрэжэгъуэ къезыта теплъэгъуэ телъыджэхэр, уафэр зэщIэзыгъэна хьэрэкIытIэ зэмыфэгъухэр, спортсмен, артист, политик цIэрыIуэхэр…
 • Сочэ и Iэгъуэблагъэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэхэм зэи къэмыхъуа ехъулIэныгъэ Урысей Федерацэм къыхуихьащ. Олимпиадэм щызыIэрагъэхьа медалхэмкIэ официальнэу щымыт гупхэм я зэпеуэм зыри лъэщIэмыхьэжыну бжьыпэр щызыубыдауэ къащыхъуа Норвегием и командэ къыхэ- хам дыдейхэр иужьрей махуитIым щхьэпрыкIыжащ, лыжэхэм тету километр 50-р къызэнэкIынымкIэ Легков Александр зэрыщытекIуам и фIыгъэкIэ. Зубков Александр и экипажыр бобслеистхэм я зэхьэзэхуэм псоми япэ зэрыщищам ди пашэныгъэр щIигъэбыдэжащ. Арати, зэи къэмыхъуауэ, Урысей Федерацэм Олимпиадэ хужьым псори зэхэту медаль 33-рэ къыщихьащ: 13-р дыщэу, 11-р дыжьыну, 9-р жэзу. 1994 гъэм Лиллехамер щиIа ехъулIэныгъэм ар ефIэкIыжащ.
 • Псалъэм къыдэкIуэу къыхэдгъэщынщи, Олимпиадэр щекIуэкIа къэралыгъуэр официальнэу щымыт гуп зэпеуэм еплIанэу щытекIуауэ аращ. Нэхъапэм ар къызэхъулIар Америкэм и Штат Зэгуэтхэрщ (1932 гъэ), Норвегиерщ (1952), Канадэрщ (2010).
 • Хьэлэмэтращи, СССР къэралыгъуэшхуэу утыку щихьахэми мы ехъулIэныгъэр ефIэкIыжащ. 1988 гъэм Калгари совет командэм (иужь дыдэу) зэи къэмыхъуауэ медаль 29-рэ къыщихьат (11-р дыщэу, 9-р дыжьыну, 9-р жэзу). 1976 гъэм и закъуэт Совет Союзым дыщэ медаль 13 щызыIэригъэхьэфари, а рекордри къагъэщIэрэщIэжащ.
 • Зэрыхабзэти, ди цIыхухъухэм текIуэныгъэм хэлъхьэныгъэ нэхъыбэ хуащIащ. Абыхэм я закъуэу медаль 20 къахьащ: 10-р дыщэу, 6-р дыжьыну, 4-р жэзу. ЦIыхубзхэм иджыри  медалитху дыщIагъужащ (дыщэрэ дыжьыну — тIурытI, жэзу — 4).
 • ЦIыхухъухэм хоккеймкIэ я зэпеуэм щытекIуэм Олимпиадэр къихьауэ ябж. Дэри куэдкIэ дыщыгугъащ ди щIалэхэм. АрщхьэкIэ фIыуэ зыкъагъэлъэгъуэн папщIэ Iэмал псори зрата Урысейм и хоккеистхэр щхьэпэлъа-гэу Сочэ къэкIуащ, я теплъэ къудейм я хьэрхуэрэгъу псори щIигъэпхъуэжын я гугъэу. Ауэ дэнэт?!
 • Хэгъэрейхэм хьэрхуэрэгъу къахуэхъуахэр къару тIуащIэкIэ къапэщIэуващ икIи къикIуэтыну я мурадакъым. Америкэм и Штат Зэгуэтхэр ди щIалэхэм гуп зэхьэзэхуэм къащефIэкIащ, Словакием зэрытекIуэфар буллиткIэщ.
 • Финалым и Iыхьэ плIанэм зыпэщIэхуа финнхэм псынщIэу япэ ищат. Арщ- хьэкIэ я хьэрхуэрэгъур абы игъэдзыхакъым икIи шайбищкIэ жэуап къаритыжри, Урысей Федерацэр медалыншэу къигъэнащ.
 • Иджыри къэс Кореемрэ США-мрэ щыпсэуа Ан Хён Сурэ (къэIэпхъуа иужькIэ «Виктор» зыфIищыжащ) Виктор Айван Уайлдрэ Урысей Федерацэм и щIыхьыр XXII ЩIымахуэ Олимп джэгухэм щахъумэфын папщIэ 2011 гъэм и кIэухым гражданствэ тIууащIэ къратащ. Урысейм щIагъуэу зыщызымыужьа шорт-трекымрэ сноубордымкIэ абыхэм дыкъыдахыжын хуейт. Апхуэдэуи къэхъуащ. Ан Виктор дыщэ медалу щырэ зы жэзрэ къытхуихьащ, Вик Уайлд тIуэнейрэ Олимп чемпион хъуащ. Ахэр хэмытамэ, официальнэу щымыт командэ зэпеуэм Урысей Федерацэм къыщихьыфынур еплIанэ увыпIэрат.
 • 2011 гъэр иухыхукIэ Ан Хён Су Кореем и щIыхьыр ехъулIэныгъэкIэ ихъумащ. 2006 гъэм Турин (Италие) щекIуэкIа Олимпиадэ хужьым, иджыри хуэдэу, абы дыщэ медалищрэ зы жэзрэ къыщихьащ. КъищынэмыщIауэ, тхуэнейрэ дунейпсо чемпион хъуащ. АрщхьэкIэ 2010 гъэм Ванкувер (Канадэ) щыIа Олимпиадэм кIуа Кореем и гуп хэхам хагъэхьакъым. Ар зи жагъуэ хъуа Ан мыгувэу Урысейм и цIыху хъуащ икIи шорт-трекымкIэ зыри зыпэмылъэща лъагапIэм нэсащ: псори  зэхэту  хэнейрэ  Олимп чемпион хъуащ. Иджы Кореем и унафэщI-хэр я Iэдакъэм йодзэкъэж икIи апхуэдэ спортсмен лъэрызехьэм хэкур щIибгынам и щхьэусыгъуэр зэхагъэкI. КъыкIэлъыкIуэу я къэралым щекIуэкI Олимпиадэ хужьым Ан Виктор ягъэкIуакъым, нэхъапэм  допинг къигъэсэбэпауэ   гурыщхъуэ хуащIри.
 • Виктор Айван Уайлд и Iуэхур къызэрекIуэкIар нэгъуэщIущ. Ар США-м къищынэмыщIа, дунейм щыцIэрыIуэтэкъым икIи щалъхуа хэкур къыщыгугъыщэртэкъым. Апхуэдэу щыхъум, сноубордисткэ Заварзинэ Алёнэ щхьэгъусэ ищIри, Урысейми и цIыху хъуащ икIи XXII ЩIымахуэ Олимп джэгухэм хэтыну Iэмал игъуэтащ. КърикIуари нэрылъагъущ.
 • Апхуэдэ хьэлэмэт куэд щыIащ 2014 гъэм Сочэ щекIуэкIа Олимпиадэм икIи допинг Iуэхум и зэранкIэ зыкъомым я медалхэр къытрахыжами, ахэр зэи гум имыхужын телъыджэщ. Тщыгъупщэнкъым дыщэ медалхэр къытхуэзыхьахэри:
 • 2014 гъэм мазаем и 9-м
 • Плющенкэ Евгений, Липницкая Юлие, Ильиных Еленэ / Кацалапов Никитэ, Волосожар Татьянэ / Траньков Максим, Столбовэ Ксение / Климов Федор, Бобровэ Екатеринэ / Соловьев Дмитрий (лъэрыжэкIэ фигурнэу къэжыхьынымкIэ гуп зэпеуэ)
 • Олимпиадэхэм япэ дыдэу щрагъэкIуэкIа фигурнэу лъэрыжэкIэ къэжыхьынымкIэ гуп зэпеуэм Урысей Федерацэм и командэ къыхэхар щытекIуащ. ЕтIуанэ увыпIэр зыубыда Канадэм и фигуристхэм ар очкои 10-кIэ ефIэкIащ.
 • Мазаем и 12-м
 • Волосажар Татьянэрэ Траньков Максимрэ (зэгъусэу лъэрыжэкIэ фигурнэу къэжыхьын)
 • Сочэ Олимпиадэм тIэунейрэ и чемпион хъуащ Волосожаррэ Траньковымрэ. Абыхэм къакIэлъыкIуащ дыжьыныр зылъыса Столбовэ Ксениерэ Климов Фёдоррэ. Хьэлэмэтращи, илъэсиплI и пэкIэ Ванкувер щыIа Олимпиадэ хужьым Волосожаррэ Траньковымрэ етхуанэ, еханэ щыхъуауэ арат икIи къэрал зырызым (Татьянэ — Украинэм) я щIыхьыр яхъумащ.
 • Мазаем и 15-м
 • Ан Виктор (шорт-трек,  метр 1000)
 • Урысей Федерацэм и щIыхьыр зыхъума Ан Виктор псоми къатежащ. Абы къыкIэлъыкIуащ Григорьев Владимир. НэхъапэIуэкIэ, мазаем и 10-м, Ан жэз медалыр метр 1500-р къыщажым къихьащ.
 • Третьяков Александр (скелетон)
 • СкелетонымкIэ Урысей Федерацэм и япэ дыщэ медалыр Олимп джэгухэм къыщихьащ Третьяков Александр. ЗэдэжэгъуиплIым къарикIуахэмкIэ ар псоми ефIэкIащ. ИлъэсиплI и пэкIэ абы Ванкувер къыщихьар жэз медалырат.
 • Мазаем и 17-м
 • Зубков Александррэ Воеводэ Алексейрэ (бобслей)
 • ЦIыхуитI зэрыс экипажхэм я зэпеуэм Зубковымрэ Воеводэрэ щытекIуащ. Абыхэм я зэгурымыIуэныгъэр лъэныкъуэ ирагъэзри, къэралым дыщэ медалхэр къыхуахьащ.
 • Мазаем и 19-м
 • Уайлд Вик (сноуборд, я закъуэу къыщыжэм)
 • Япэ зэдэжэгъуэм секундым и 0,54-нэ IыхьэкIэ Швейцарием къикIа Гальмарини къытежа пэтми,  етIуанэм секундитIым щIигъукIэ абы ефIэкIыжри, дыщэр къыIэщIихащ. А махуэ дыдэм Уайльд и щхьэгъусэ Заварзинэ Алёнэ сноубордымкIэ цIыхубзхэм я зэпеуэм Урысейм жэз медалыр къыщыхуихьащ.
 • Мазаем и 20-м
 • Сотниковэ Аделинэ (лъэрыжэкIэ фигурнэу къэжыхьынымкIэ цIыхубзхэм я щхьэзакъуэ зэпеуэ)
 • Олимпиадэхэм зэи къыщымыхъуауэ, ди къэралым щыщ фигуристкэм цIыхубзхэм я щхьэзакъуэ зэпеуэм дыщэ медалыр къыщихьащ. Абы къызэринэкIыфащ Ванкувер щытекIуа Ким Юнэ.
 • Мазаем и 21-м
 • Ан Виктор (шорт-трек, метр 500)
 • Тхьэмахуэ и пэкIэ метр 1000-р къыщажым зэрыщытекIуам иджыри зы дыщэ медаль Ан Виктор къыщIигъужащ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ шорт-трекым и зэпеуэ лIэжьыгъуэ псоми ар Олимп джэгухэм щынэхъыфIащ. Кореем хэту — метр 1000-м, 1500-м, эстафетэ метр          5000-м, Урысейм папщIэ — метр 500-мрэ 1000-мрэ.
 • Ан Виктор, Елистратов Семён, Григорьев Владимир, Захаров Руслан (шорт-трек, эстафетэ)
 • Сыхьэт нэхъ дэмыкIыу Ан Виктор аргуэру дыщэ медаль Урысейм къыхуихьащ. Аращ зи фIыгъэр ди къэралым и командэ къыхэхар эстафетэм зэрыщытекIуар.
 • Мазаем и 22-м
 • Уайлд Вик (сноуборд, къыщызэдэжэм)
 • ЕтIуанэ дыщэ медалыр и хэкущIэми езыми къахуихьащ Уайлд Вик. Секун-дым  и 0,12 IыхьэкIэ ар Словением и лIыкIуэм ефIэкIащ.
 • Волков Алексей, Устюгов Евгений, Малышкэ Дмитрий, Шипулин Антон (биатлон, эстафетэ)
 • Дэтхэнэми километри 7,5-рэ къыщижа биатлонымкIэ эстафетэм псынщIагъкIи нэщанэ еуэнкIи ди щIалэ-хэм къащыпэлъэщын къыхэкIакъым. 1988 гъэ лъандэрэ апхуэдэ ехъулIэныгъэ ди къэралым иIакъым.
 • Мазаем и 23-м
 • Легков Александр (лыжэкIэ къызэдэжэн, километр 50)
 • Урысей Федерацэм щыщхэм увыпIэ нэхъыфIищри яубыдащ. Абы Iэмал къитащ Олимпиадэм къыщахьа медалхэмкIэ официальнэу щымыт командэ зэпеуэм ди къэралыр Норвегием щыщхьэщыкIыныр.
 • Зубков Александр, Негодайлэ Алексей, Труненков Дмитрий, Воеводэ Алексей (бобслей)
 • ЦIыхуиплI зэрыс экипажхэм я зэпеуэм дыщэ медалхэр ди щIалэхэм къыщахьащ. Зубковымрэ Воеводэрэ я дежкIэ ар Сочэ щыетIуанэт.
 • Зубков Александр, Негодайлэ Алексей, Труненков Дмитрий, Воеводэ Алексей (бобслей)

 • Волков Алексей, Устюгов Евгений, Шипулин Антон, Малышкэ Дмитрий (биатлон)

 • Сочэ-2014-м и дамыгъэхэр.

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа хьэщIэхэр.