ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Усэр уэсу къощэщэх

2018-02-06

 • ЩIымахуэ хадэм жыгхэр щызэфэгъущ,
 • ЩIымахуэ жыгыр хуейкъым уэршэрэгъу,
 • Нэбэнэушэу уэсым щIэбэукIыу,
 •  Жыг къуэпсым тхьэмпэ гулъыр къыщокIыкIыр.
 •  Уэрэзей Афлик.
 •  
 • ЩIышылэм и 30-м Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым «Жан» литературэ хасэм и усэ пшыхьхэм я зи чэзу, «ЩIымахуэ» зэхыхьэр щекIуэкIащ.
 •  
 • Сыт щыгъуи хуэдэу, къызэгъэпэщакIуэхэм пшыхьыр щIэщыгъуагъкIэ ягъэнщIын яхузэфIэкIащ. Абыхэм кърагъэблэгъат Цей Ибрэхьим и цIэр зезыхьэ Адыгэ театрым и артисткэ пажэ Нэхей Маржанэ. Пасэрей хабзэм тетуи хьэщIэм кIахэ къафэжькIэ пежьащ.
 • Профсоюзхэм я щэнхаб-зэ уардэунэм и режиссёр Гумэ Маринэ зэIущIэр къызэIуиха иужькIэ къызэхуэсахэм ар нэхъ гъунэгъуу яригъэцIыхуащ. Адыгэ Iуэхум хуэжыджэр Маржанэ и зэфIэкIыр ди театр- еплъхэм мызэ-мытIэу ялъэгъуащ. Ар хэту иужьрейуэ Налшык щагъэлъэгъуауэ щытащ режиссёр Iэзэ, Адыгейм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ ЕмкIуж Андзор игъэува «ЛъыщIэж» спектаклыр. Абы Маржанэ нысэм и ролыр щигъэзэщIащ.
 • Артисткэр къызэхуэсахэм къахуеджащ Къуиикъуэ Налбий и поэмэм щыщ пычыгъуэ. ЩIымахуэ жэщ кIыхьхэм пасэм зэхэс дахэхэр ящIу зэрыщытам, апхуэдэ зэхыхьэхэм я мыхьэнэм, щIымахуэм цIыкIухэм зэрызытрагъэууэ щыта джэгукIэ лIэужьыгъуэхэм кIэщIу я гугъу ящIащ пшыхьыр езыгъэкIуэкIахэм.
 • — Мазаем и 25 — 26-хэм щIымахуэ шылэр иухыу къалъытэ, абы яужь пIатIрэжузым щIедзэ. ПIатIрэжузыр шылэм ефыгъуэу, жиIэу яIуатэр мыращ: «Си лъэхъуамбэшхуэр шылэм и лъэпхъуамбэ жьакIэр зэрытым итатэмэ, хьэ лъэмакъыр шы лъэмакъыу згъэIунти, шы лъэмакъыр лъэмакъищэу згъэIунт». Ара пэтми, шылэм и кум деж къыщыщIэдзауэ уэ-сыр пхъашэ мэхъу, мылым кхъурбыщыгъэ къещтэ. Абы щхьэкIэ нэхъапэм: «Шылэм и кумылэм мылым утемыхьэ», — жаIэу щытащ. Мазаер икIамэ, апхуэдэ щIыIэ щыIэжынукъым. Къэхъунущ бжэндэхъу уаери, къесынущ ныуэжь уэсри, шыц уэсым зыкъызэщIищIэнри хэхакъым, ауэ ахэр гъатхэ нэщэнэу къалъытэрт. Фи нэ фIыкIэ илъагъу, ари напIэдэхъеигъуэм къэсынщ, — захуигъэзащ Дзэгъащтэ Азэмэт къызэхуэсахэм.
 • АдэкIэ утыкур хуит хуащIащ 2017 гъэм и кIэхэм ирагъэкIуэкIа «Адыгэ пщащэ» республикэпсо зэпе-уэм хэта ныбжьыщIэ цIыкIухэм. УсакIуэ, журналист, «Жан» литературэ клубым и унафэщI Гугъуэт Заремэ и щIымахуэ усэхэм къахуеджащ пшыхьым кърихьэлIахэм.
 • Кэнжэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм и лэжьакIуэ Къанкъул Ислъам, пшынауэ Iэзэ Тхьэлыджокъуэ Сюзаннэ сымэ гум хыхьэу щIымахуэм и щIыIагъымрэ, уэсмычым и махагъымрэ зыхыуагъа-щIэу ди тхакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэм къеджащ.
 • Зэхыхьэм и кIэухыу Нэхей Маржанэ иджыри зэ утыкум кърагъэблэгъэжри иджы къэбэрдей диалектымкIэ Къаныкъуэ Заринэ и усэ зыбжанэ игъэIуащ.
 • Тхьэлыджокъуэ Сюзаннэ игъэзэщIа пшыналъэ дахэмкIэ зэхуащIыжащ хэти нысащIэм, хэти бжьэхуцым, хэти мырамысапхъэм ирагъэщхь щIымахуэм хуэгъэпса усэ пшыхьыр. Абы и дахагъым хуэусахэу Нало Заур, IутIыж Борис, Хьэх Сэфарбий, ХьэIупэ ДжэбрэIил, Бещтокъуэ Хьэбас, Къаныкъуэ Заринэ, Лыкъуэжь Нелли, Бицу Анатолэ, Уэрэзей Афлик, Гугъуэт Заремэ, Хьэвжокъуэ Людмилэ сымэ я усэхэм къыщеджащ абы.
 • Зэрахабзэу, къызэхуэсахэм гъатхэр пIалъэу зратащ, ауэ абы ипэ къихуэу усыгъэр фIыуэ зылъагъухэр зэхуишэсынущ Къаныкъуэ Заринэ и IэдакъэщIэкIхэр щызэхуэхьэсауэ иджыблагъэ дунейм къытехьа тхылъым и лъэтеувэ пшыхьым, мазаем и 18-м.
 • Щомахуэ Залинэ.
 • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.