ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Тхьэзэплъыжым и дыжьын медаль

2018-02-03

  • Хакасием хыхьэ Черногорск къалэм дэт «Нептун» спорт комплексым щIышылэм и 27-м щекIуэкIащ къуажэдэс спортсменхэм я зэгухьэныгъэм и саугъэтхэр къэхьыным ехьэлIауэ дзюдомкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ зи ныбжьыр илъэс 23-м щIимыгъуахэр.
  •  
  • И хьэрхуэрэгъухэм шэч къызытумыхьэн текIуэныгъэхэр къафIихьурэ финалым нэсащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Тхьэзэплъыж Искандер. АрщхьэкIэ, кIэух зэIущIэм ар пэлъэщакъым Красноярск къикIа Алиев Руслан. Зи хьэлъагъыр килограмм 73-м нэблагъэхэм я гупым Тхьэзэплъыжым дыжьын медалыр къыщихьащ. Иджыпсту Искандер Къэбэрдей-Балъкъэрым- рэ Кемеровэ областымрэ я цIэкIэ мэбанэ.
  • МЭЗКУУ Къан.