ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дэрэжэгъуэ яIэу ягъэлъапIэ

2018-02-01

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ Урысей студентым и махуэр. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье.
 •  
 • А Iуэхугъуэ дахэм хуэгъэпсауэ еджапIэ нэхъыщхьэм къыщызэрагъэпэща гуфIэгъуэ пшыхьым университетым и студентхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ нэмыщI, къекIуэлIат хьэщIэ лъапIэхэри. Абыхэм ящыщт КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и къудамэм и унафэщI Iэджырэ Светланэ, Урысейпсо цIыхубэ фронтым КъБР-м щиIэ къудамэм и гъэзэщIакIуэ комитетым и пашэ Бэкъей Евгений, КъБР-м и Профсоюз зэгуэтхэм я федерацэм и унафэщI Амщокъуэ ФатIимэт, КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къуэдзэ Iэщхъуэт Ритэ, КъБР-м ФутболымкIэ и федерацэм и унафэщI Мэшыкъуэ Аслъэн сымэ, нэгъуэщIхэри.
 • Зэрыхабзэу, университетым и щIыхьэпIэ нэхъыщхьэм деж студентхэм гъэлъэгъуэныгъэ хьэлэмэт къыщызэрагъэпэщат: лъэпкъ шхыныгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр зытет стIолхэр щегъэувэкIат. Iэнэ берычэтхэм щыплъагъурт адыгэ хьэлыуэр, балъкъэр хъыршыныр, узбек пловыр, урыс блиныр, уеблэмэ японхэм я сушир. Абыхэм ящыщ зыIуагъэхуащ хьэщIэ лъапIэхэм икIи къыхагъэщащ дэтхэ-  нэ ерыскъыри зэрылъапIэр, шхыным пщIэ хэха зэриIэр. Нэхъ адэIуэкIэ щIалэгъуалэм адыгэ джэгу щызэхашати, гукъыдэж зиIэ дэтхэнэри хуитт къекIуэлIахэр и лъэгу щIигъэплъыну.
 • Махуэшхуэр къызэIуихащ КъБКъУ-м и ректор Алътуд Юрий. Ар гуапэу ехъуэхъуащ зи пашэ еджапIэ нэхъыщхьэм и студентхэм.
 • — Студент илъэсхэр гъащIэм и Iыхьэ нэхъ гукъинэжхэм ящыщщ. А лъэхъэнэм цIыхум зыIэрегъэхьэ щIэныгъэ куу, гум къыхиха IэщIагъэ, ныбжьэгъугъэ пэж — гъащIэ гъуэмылэ иужькIэ хъуж нэгъуэщI лъапIэныгъэхэри, — къыхигъэщащ ректорым. — ПщIэ хуэфщI а щIалэгъуэ зэманым, купщIэншэу зы дакъикъи зэрывмыгъэкIуэдыным фыхущIэкъу.
 • Къызэхуэсахэм хъуэхъу псалъэкIэ захуигъэзащ Iэджырэ Светланэ. Ар къеджащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ — КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Емуз Нинэ КъБКъУ-м и студентхэм махуэшхуэмкIэ зэрызахуигъэзам, езыри гуапэу ехъуэхъуащ гуфIэгъуэр зыхуэгъэпсахэм. Студентхэм ехъуэхъуащ адрей хьэщIэ лъапIэхэри. Республикэм и профсоюз зэгуэтхэм я федерацэм къыбгъэдэкI фIыщIэ тхылъ Амщокъуэ ФатIимэт иритащ КъБКъУ-м и ректор Алътуд Юрий, еджапIэ нэхъыщхьэм и студентхэмрэ аспирантхэмрэ профсоюз лэжьыгъэм жыджэру зэрыхэтым папщIэ. Бэкъей Евгенийрэ Мэшыкъуэ Аслъэнрэ университетым тыгъэ хуащIащ КъБР-м футболымкIэ, УФ-м волейболымкIэ я командэ къыхэхахэм хэтхэм я IэщIэдзхэр зытет топхэр.
 • Нэгузыужь Iуэхугъуэхэм хэта нэужь, хьэщIэхэр ирагъэблэгъащ махуэшхуэм щыпаща, Сокуров Александр и цIэр зезыхьэ актовэ пэш иным. А махуэм абы къыщызэрагъэпэщащ «КъБКъУ-м и пщащэ нэхъ гуакIуэ-2018» зэпеуэ гъэщIэгъуэныр. Зэхьэзэхуэм кърихьэлIахэм я зэфIэкIыр къэзыпщытэ гупым яхэтт КъБКъУ-м и студсоветым и пашэ Iэулъэ Ахьмэд, университетым и студентхэмрэ аспирантхэмрэ я проф-      союз комитетым и унафэщI Бозий Ислъам, уэрэджыIакIуэ щIалэ Уэзрокъуэ Чэрим, телевиденэм и лэжьакIуэ Теппеев Ахъмэт, уэрэджыIакIуэ Хьэтыхъу Вадим сымэ.
 • Нэжэгужэу, гукъинэжу екIуэкIащ зэпеуэр. ЕджапIэ нэхъыщхьэм и пщащэ нэхъ гуакIуэхэм, дахэхэм, Iущхэм халъытащ студенткэхэу ЖьэкIэмыхъу Даринэ, Хочуевэ Ася, Жубоевэ Ланэ, Геккиевэ Дианэ, Хуторская Елизаве- тэ, Гериевэ Зухра, Мустафаевэ Зал-  мэ. «КъБКъУ-м и пщащэ нэхъ гуакIуэ-2018» цIэ лъапIэр фIащащ Дадали Лёля.
 • Студентхэм я махуэшхуэ пшыхьыр ягъэдэхащ уэрэджыIакIуэхэу Къаздэхъу Мухьэмэд, Амщокъуэ Амырхъан, Теунэ Джэмал сымэ.
 •  
 • КЪАРДЭН   Маритэ.