ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зауэм и бынхэр ягъэгушхуэ

2018-01-30

  •  Пушкин Александр и цIэр зезыхьэ Тэрч район библиотекэм щеджэ и пэшым пшыхь гуапэ щекIуэкIащ. Абы щагъэлъэпIащ, зи ныбжьыр илъэс блыщIым щIигъуахэр — зауэм и бынхэр. Зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ библиотекэм и лэжьакIуэхэу ХьэкIуащэ Еленэ, Дадэ Эммэ, Щыхъэлы Маринэ сымэ.
  •  
  • ХьэщIэхэр  ирагъэблэгъащ Тэрч щIыналъэм и библиотекэ IуэхущIапIэ нэхъыщхьэм и унафэщI Жылау Мариерэ район библиотекэмрэ «Зауэм и бынхэр» дзэ-хэкупсэ клубым и советымрэ я Iэтащхьэ ГъукIакъуэ Светланэрэ.
  • Хабзэ дахэ хъуауэ, клубым екIуалIэхэр районым и щIалэгъуалэм яIуощIэ, зауэ нэужь зэманым теухуа я гукъэкIыжхэмкIэ ядогуашэ, чэнджэщхэр ират. Нэхъыжьхэр зэхуэсурэ зопсалъэ, къыщалъхуа махуэхэр зэдагъэлъапIэ. Абы тету, я махуэшхуэхэр блэкIами, а пшыхьым нэхъыжьипщIым гулъытэ щыхуащIащ. Гупым я нэхъыжь икIи а махуэм къалъхуа Хъуп Мухьэдин адыгэ хабзэм тету Iэнэр иригъэкIуэкIащ. Пшыхьым кърихьэлIа- хэм нэхъыжьхэм хъуэхъу дахэхэр хужаIащ, саугъэтхэмкIэ яхуэупсащ.
  • «Захуагъэ здэщыIэ Урысей» политикэ партым ЦIыхум я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ и центрым и унафэщI Бэрсэдж Анатолэрэ УФ-м щIыхь зиIэ и артист, Италием и Милан къалэм Пуччини и цIэкIэ щекIуэкIа дунейпсо зэпеуэм и лауреат, Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ Ташло Алийрэ зэхыхьэм къызэрырихьэлIар нэхъыжьхэм гуапэ ящыхъуащ.
  • — Си ныбжьэгъу Токъу Руслан «Зауэм и бынхэр» политикэ клубым хэт, зауэ нэужь зэман гугъур къызэзынэкIа, сыт хуэдэ лъэпощхьэпоми емылъытауэ, гъащIэр зыIэщIэмыужэгъуа дэтхэнэмкIи гушхуэу фи гугъу къыщысхуищIым, нэхъыжьыфIхэр фызэзгъэцIыхуну мурад сщIащ, — жиIащ Бэрсэдж Анатолэ. — Къыхэслъхьа Iуэхур Ташло Алий къыздиIыгъащ. ФызэдгъэцIыхуныр, фи махуэр вдэдгъэлъэпIэныр дэркIэ пщIэшхуэщ.
  • «Зауэм и бынхэр» клубым и псапащIэ, хьэрычэтыщIэ, «Захуагъэ здэщыIэ Урысей» политикэ партым Тэрч районым щиIэ къудамэм и унафэщI Токъу Руслан, Бэрсэдж Анатолэ сымэ, нэгъуэщIхэми къабгъэдэкIа саугъэтхэр нэхъыжьхэм иратащ. Ташло Алий ахэр Музыкэ театрым щекIуэкI пшыхьхэм иригъэблэгъащ.
  • Зэхыхьэ гуапэр ягъэдэхащ уэрэджыIакIуэхэм. Апхуэдэу пшыхьым кърихьэлIахэм я нэгу зрагъэужьу къызэхуэсахэм я гъусэу уэрэдхэр жаIащ икIи къэфащ Уае Дадэмрэ (Бузд Анатолэ) Уэс Гуащэмрэ (Сартисовэ Марьянэ).
  •  
  • БЖЬЫХЬЭЛI  Розэ.