ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Уи хъуэпсапIэхэр къохъулIэну

2018-01-30

  • «Адыгэ псалъэ» газетыр къыдэкIыным компьютеркIэ щыхуагъэхьэзыр IэнатIэм и лэжьакIуэ пажэхэм ящыщ Дол (Абазэ) Маринэ Анатолэ и пхъум и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуащ дыгъуасэ.
  •  
  • Илъэс пщыкIух хъуащ Маринэ а IэнатIэм зэрыпэрытри, и лэжьэгъухэм ди губгъэн къимыхьу и къалэнхэр егъэзащIэ. 2002 гъэм цIыхубз лъагъугъуафIэ цIыкIур къыщытхыхьам зыхуежьэ Iуэхур тэмэму зэфIэзыгъэкIыф цIыху гумызагъэу фэ етплъати, ар езым нахуапIэ тщищIащ и зэфIэкIкIэ, и жанагъкIэ.
  • Лэжьэгъу псэгъэтыншщ ар — и IэщIагъэм апхуэдизкIэ хуэIэзэщи, ущIытеIэзэщIыхьыжын щымыIэу икIи псынщIэу зэфIегъэкI газет напэкIуэцIым ещIапхъэхэр. Тхыгъэри, абы и псалъащхьэри нэхъ дахэ, хэт сурэтхэри нэхъ тэмэму хэгъэзэгъа зэрыхъуным и мызакъуэу, корректорым къыхигъэкIа щыуагъэхэр тэмэму зэригъэзэхуэжу, абы и лэжьыгъэри зэрыдигъэпсынщIэным яужь итщ Маринэ. Набдзэгубдзаплъэу, темыплъэкъукIыу зэфIегъэкI абы пщэрылъ щащI сыт хуэдэ Iуэхури.
  • Маринэ нэмыс хэлъщ, нэхъыжьми нэхъыщIэми яхуэфащэ гулъытэ яхуищIрэ езыми зыхуригъэщIыжыфу апхуэдэщ. И гъэсэныгъэ дахэр абы, шэч хэмылъу, щигъуэтар и адэ-анэм я дежщ. Абазэхэ Анатолэрэ Любэрэ я бынхэм хапщэфащ езыхэр зыщIапIыкIа лъэпкъ хабзэхэр икIи абыхэм ятриха щапхъэ дахэр гъащIэ гъуазэу къыдогъуэгурыкIуэ Долым.
  • ФIыуэ лажьэ къудейкъым Маринэ. Ар гупым хэт дэтхэнэми дахэу ядекIуэкIыф цIыхущ, гуфIэгъуэ зиIэм ар диIэтыфрэ, гузэвэгъуэ хэхуами щигъэпсынщIэу. Зэманыр IуэхукIэ зыгъэнщIыф бзылъхугъэм и лэжьыгъэм къыщыдэхуэ дакъикъэхэри пщIэншэу игъэкIуэдын фIэфIкъым. Зэрысабийрэ хьэл хуэхъуауэ еджэн фIэфIщи, тхылъ, журнал IэщIэлъу щысынри зыхилъхьэ щыIэкъым.
  • ЦIыхубзым дежкIэ гъащIэм щынэхъыщхьэ насыпу къалъытэмкIи Тхьэр къыхуэупсащ Маринэ — ар анэ, анэшхуэ гумащIэщ. Ипхъухэу Каринэрэ Эллэрэ унагъуэ дахэ хъужауэ мэпсэу. Зэшыпхъу цIыкIуитIыр ди адыгэ хабзэм, нэмысым зэрыщIапIыкIар дэри тлъэгъуащ, сыт хуэдэ гуп хэмыхьами абыхэми я щытхъур яIэту апхуэдэщи, дяпэкIи Тхьэм иригъэфIакIуэ. Быным я насыпырщ анэм дамэ хуэхъури, абыхэм уащыгуфIыкI зэпыту упсэуну ди гуапэщ, Маринэ. Уи бынхэм зыхыуагъэщIа гурыщIэ IэфIхэм къыпхупащэу пхъурылъхуиплI уиIэщи, абыхэми уазэрыхуэхъуапсэхэр къайхъулIауэ Тхьэм уигъэлъагъу.
  • Уузыншэу, уи щIэблэм я насыпым уи гур дыхэхъуэу, ущIэгуфIэн Iуэху куэд махуэщIэ къэс къыпхуздихьу, фIыуэ плъагъухэр къыпкъуэту къэбгъэщIам хуэдиз Тхьэм къыпхупищэ, Маринэ!
  •  
  • «Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэхэр.