ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Щхьэлыкъуэдэсхэм я зыгъэпсэхупIэ

2018-01-27

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и ЩIалэгъуалэ советым жыджэру хэт Лий Ланэ и зэфIэкI щеплъыжащ жылагъуэ лэжьакIуэхэм я дунейпсо зэхыхьэм. Проектыр къызэригъэпэщащ Москва щылажьэ Белл Генрих и цIэр зезыхьэ фондым.
 •  
 • Лийр япэщIыкIэ хэтащ социальнэ проектхэр гъэзэщIэным теухуауэ Армением щекIуэкIа семинарым. Проектым и ужь ихьэным и пэ къихуэу, а Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкI волонтёрхэм, жылагъуэ лэжьакIуэхэм я Iуэху бгъэдыхьэкIэхэм зыхигъэгъуэзэну Берлин къалэм зэрыкIуар хъыджэбзым куэдкIэ къыхуэщхьэпащ.
 • «Къыхэслъхьа жэрдэмым ехьэлIа гупсысэ кIапэлъапэхэр щызэзгъэзахуэм, Берлин щыпсэу си лэжьэгъухэм апхуэдэ Iуэху къехъулIакIэт, Iэмал зэмылIэужьыгъуэхэр къагъэсэбэпри. Сытегушхуэри, «ЦIыхубэ сквер» проектыр згъэхьэзыращ. Фондым и лIыкIуэхэм абы хьэрычэтыщIэхэр хагъэгъуэзащ икIи ар ягу ирихьащ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ грант къэсхьащ», — игу къегъэкIыж Лийм.
 • Проектыр къыщIыхилъхьам и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэу Ланэ къигъэлъэгъуар Щхьэлыкъуэ къуажэм и щIыуэпсыр хъумэнырщ, абы зегъэужьынырщ, къуажэдэсхэм зыщагъэпсэхуну, я нэгу зыщрагъэужьыну, зэхыхьэхэр щрагъэкIуэкIыну щIыпIэ къахузэгъэпэщынырщ.
 • Щхьэлыкъуэ къуажэ администрацэм и Iэтащхьэ Къуныжь Хьэчим «ЦIыхубэ сквер» проект ухуэныгъэм щIы Iыхьэ хухихащ икIи зэрылэжьэну план зэхэлъхьэнымкIэ Лийм къыдэIэпыкъуащ. ЯпэщIыкIэ псы Iуфэм и щIы IэнэщIхэр зыхуей хуагъэзэну мурад ящIащ. Къуажэдэсхэм зыщагъэпсэхуну щIыпIэ къызэрагъэпэщмэ нэхъыфIу иужькIэ къалъытэжащ. АбыкIэ къадэIэпыкъуащ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и ЩIалэгъуалэ советым хэт Саракуев Мухьэмэд. Абы игъэхьэзыращ ухуэныгъэм и эскизыр.
 • — Проектыр згъэхьэзырын папщIэ грант дэIэпыкъуныгъэу сом мин 200 къызатащ. Апхуэдиз ахъшэ Iуэхум къыхэзылъхьахэу Шэджэм район администрацэм и Iэтащхьэ ТекIушэ Артуррэ Къуныжь Хьэчимрэ фIыщIэ яхуэфащэщ, — жеIэ Лийм. — ЯпэщIыкIэ щIыпIэр дгъэкъабзэри абы узэрекIуэлIэну гъуэгу духуащ. Дызыхуэныкъуэхэр кърашэлIа нэужь, зыгъэпсэхупIэм плиткэ итлъхьащ, тетIысхьэпIэхэмрэ пхъэнкIий идзапIэхэм-рэ дгъэуващ. Жылагъуэ лэжьакIуэ Къарэ Ратмир щIыпIэм деж щыдгъэтIысыну жыгхэмрэ удз гъэгъахэмрэ пщIэншэу къыдитри хэтсащ. Лэжьыгъэхэр иджыри йокIуэкI. Гъатхэм къытпэщылъщ пкъохэр дгъэувыну, зыгъэпсэхупIэр уэздыгъэкIэ къызэдгъэпэщыну.
 • Гуапэщ щIыпIэр сабийхэм я джэгупIэ, щIалэгъуалэмрэ нэхъыжьхэм-рэ я зэштегъэупIэ зэрыхъуар. ДэIэпыкъуэгъу хъуну зи гупыж щIалэгъуа-лэр, жылагъуэ IуэхущIапIэхэр Лийм Iуэхум къыхишащ. Абы зэрыжиIэмкIэ, «ЦIыхубэ сквер» проектым зэкъуигъэуващ «Урысейпсо цIыхубэ фронт» IуэхущIапIэм и лIыкIуэ Тхьэмокъуэ Анзор, ЩIалэгъуалэ советым хэтхэу Къанкъул Линэ, Мэремыкъуэ Рустам сымэ, волонтёрхэр, IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лIыкIуэхэр. Чэнджэщ щхьэпэхэр къабгъэдэкIащ жылагъуэ лэжьакIуэхэу ХьэкIуащэ Хьэжмурат, Къарэ Тимур сымэ, нэгъуэщIхэми.
 • Щалъхуа жылэр егъэфIэкIуэным зи гуащIэ хэзылъхьэ хъыджэбз хэкупсэм быдэу и фIэщ мэхъу республикэм и дэтхэнэ зы къуажэми апхуэдэ Iуэху щхьэпэ щылэжьыным мыхьэнэшхуэ зэриIэр. КъызыдэкIа жылэр зэIузэпэщ щIыным хэлъхьэныгъэфI хуэзыщI, абы и лъэныкъуэкIэ зи зэмани зэ-фIэкIи емыблэж Лий Ланэ хуэдэ хъыджэбз жыджэрхэр щIэблэм я щапхъэгъэлъагъуэщ.
 •  
 • ТЕКIУЖЬ Заретэ.