ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Еханэ къыдэкIыгъуэр дунейм къытохьэ

2018-01-27

 • «Iуащхьэмахуэ» журналым и зи чэзу къыдэкIыгъуэр иджыблагъэ къытIэрыхьащ.
 •  
 • Абы и «ЖьантIэ» Iыхьэр къызэIуех критик, литерату-рэдж, тхакIуэ Шэвлокъуэ Пётр къызэралъхурэ илъэс 90 зэрырикъум ирихьэлIэу ягъэхьэзыра тхыгъэ купщIафIэхэмкIэ. Апхуэдэщ усакIуэ, критик, филологие щIэныгъэхэм я кандидат Къэжэр Хьэмид и «Гурэ псэкIэ» очеркыр.
 • АдэкIэкъыкIэлъокIуэ усакIуэ КIэщт Мухьэз къызэралъхурэ илъэс 80 щрикъум ирихьэлIэу абы и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ траухуахэр. Ахэр КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Елгъэр Кашиф и «Ныбжьэгъум папщIэ», филологие щIэныгъэхэм я кандидат Хьэвжокъуэ Людмилэ и «ГуащIафIэ» тхыгъэхэрщ.
 • КъыдэкIыгъуэм ихуащ КIэщт Мухьэз и Iэдакъэ къыщIэкIа усэ зыбжанэ.
 • «ЖьантIэ» Iыхьэм хагъэхьащ Хьэвжокъуэ Людмилэ и «Лирик нэс» тхыгъэр. Ар теухуащ усакIуэ Уэрэзей Афлик къызэралъхурэ илъэс 70 зэрырикъум. Абы къыкIэлъокIуэ Уэрэзейм и усэ зыбжанэ.
 • ТхакIуэ, журналист ХьэIупщы МуIэед къызэралъхурэ илъэс 65-рэ зэрырикъум ирихьэлIэу ягъэхьэзырахэр ихуащ журналым. Апхуэдэщ тхакIуэ КхъуэIуфэ Хьэчим и «Бжьэ зыдэ- сым фо дещIэ», филологие щIэныгъэхэм я докторхэу Гъут Iэдэмрэ ТIымыжь Хьэмыщэрэ я «Иджырей тхакIуэ», «ЛъэбакъуэщIэ» тхыгъэхэр. КъищынэмыщIауэ, къыдэкIыгъуэм фыкъыщеджэ хъунущ ХьэIупщы МуIэед и «Хъаджэт и къафэ» новеллэм.
 • «Прозэ» Iыхьэр къызэIуех егъэджакIуэ Багъ Марьям зэридзэкIа Мэкъуауэ Амир и «Жыгхэм зыщапхъэх лъэхъэнэм» Iуэтэжым. Абы къыкIэлъокIуэ Щоджэн Риммэ и «Розэм тедия нэпс» Iуэтэжыр.
 • «Публицистикэ» Iыхьэм хагъэхьащ НэщIэпыджэ Замирэ и «Тыркум ис адыгэхэр Къай-сэр щызэхэплъащ» тхыгъэр. Ар теухуащ адыгэ мин 60-м нэблагъэ щыпсэу Къайсэр къа- лэм щекIуэкIа, Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ республикэхэм я лIыкIуэхэри зыхэта адыгэ щэнхабзэ дунейпсо фестивалыр зэрекIуэкIам, абы щыIа хэкурысхэмрэ хэхэсхэмрэ зэхыхьэр къазэрыщыхъуам. Тхыгъэм зыщыхэвгъэгъуэзэну Iэмал фиIэщ Къайсэр къалэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я псэукIэр, я шхыныгъуэхэр, я гупсысэкIэхэр зыхуэдэм, а къалэм и тхьэмадэ Челик Мустэфа ди республикэм и лIыкIуэхэр зэригъэхьэщIам, нэгъуэщIхэми. Тхыгъэм щIыгъужащ Къайсэр къалэм щытраха сурэт гъэщIэгъуэнхэри.
 • «Сабийхэм папщIэ» Iыхьэм ихуащ тхакIуэ Хьэщыкъуей Олег и усэхэр.
 • Журналым и зи чэзу къыдэкIыгъуэр зэхуащIыж абы и щIэджыкIакIуэ куэд зыпэплъэ псалъэзэблэдзымкIэ.
 • ТЕКIУЖЬ   Заретэ.