ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сталинград деж щекIуэкIа зэхэуэ гуащIэр совет зауэлIхэм я текIуэныгъэкIэ зэриухрэ илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу

2018-01-25

  • Ди къэралым и щIыналъэхэм щекIуэкIынущ «Сталинград зауэ» зыфIаща Урысейпсо тхыдэ джэгу-зэпеуэ.
  •  
  • ДжэгукIэм и хабзэхэм къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, хэтынухэр хэкум и журналист «хъунурэ» тхыдэм и пэжыпIэр къэзыгъэлъагъуэ пычыгъуэхэр зэхуахьэсынущ. Iуэхур зэхэзыублахэм я мурадщ тхыдэр зэрыщымытауэ къизытхыкIыжхэм апхуэдэ щIыкIэкIэ япэрыуэну.
  • Урысейпсо тхыдэ джэгу-зэпеуэр Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм (Налшык къалэ, Нэгумэм и уэрам, 42-нэ унэ) щекIуэкIынущ, щIышылэм и 26-м сыхьэт 14-м щIидзэу.
  • Зэпеуэр къызэзыгъэпэщар КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и министерствэм и ЩIалэгъуалэ IуэхущIапIэращ, «ТекIуэныгъэм и волонтёрхэр» Урысейпсо жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм дэщIыгъуу. Джэгум хэтынущ Урысей школакIуэхэм я зэщIэхъееныгъэм хэту Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ ныбжьыщIэ 70.
  • Джэгу-зэпеуэм теухуауэ упщIэ зиIэхэр Къумыкъу Каринэ зыхуэвгъазэ хъунущ мы телефонымкIэ —       8 (906) 483-05-75.