ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ХьэхъупащIэ ФатIимэ Гуащэнэ и ролыр къохъулIэ

2018-01-23

 • Сочэ къалэм щекIуэкIащ етIуанэ дунейпсо кинофестивалымрэ «SIFFA» киносаугъэтымрэ. Ар къызэригъэпэщащ икIи и президент хъуащ продюсер, сценарист, усакIуэ, зэдзэкIакIуэ, журналист, ЩIДАА-м и академик, литературэмрэ кинематографиемкIэ дунейпсо саугъэтхэр зыхуагъэфэща Бэлагъы Любэ. Абы къыхилъхьа Iуэхур даIыгъащ УФ-м и Президентым дунейпсо щэнхабзэ зэдэлэжьэныгъэмкIэ и лIыкIуэ Швыдкой Михаил, сенатор Къанокъуэ Арсен, УФ-м хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и министертвэм, УФ-м и посольствэу Великобританием щыIэм.
 •  
 • Бэлагъы Любэ, Жоффе Роланд, ХьэхъупащIэ ФатIимэ.

 • Хилл Олегрэ ХьэхъупащIэ ФатIимэрэ.

 • Турчанинов Дмитрийрэ ХьэхъупащIэ ФатIимэрэ.

 • Зэхыхьэ гуапэм зэхуишэсащ кино гъуазджэм и IэщIагъэлIхэр, кинематографист, артист, актёр, уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэхэр, дуней псом щыщ хьэщIэ лъапIэхэр, абы ирагъэблэгъахэр. Апхуэдэхэщ режиссёр, «Амурская осень» дунейпсо фестивалым и президент икIи и продюсер Новожилов Сергей, кинохутэ цIэрыIуэ, ВГИК-м и профессор, иджырей кинофестивалым и программэм и унафэщI Разлогов Кирилл, Урысейм щIыхь зиIэ и артисткэ Варлей Наталье, РСФСР-м и цIыхубэ артист Михайлов Артём, кинорежиссёр Квирикадзе Ираклий, актрисэ, телеведущэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Сташенкэ Оксанэ, уэ-  рэджыIакIуэ, артист, актрисэ щIалэхэу Тихонов Дмитрий, Шульжевский Эд, Гугиев Вячеслав, Арзамасовэ Лизэ, Колосов Максим, Волков Олег, Чернышев Андрейрэ и щхьэгъусэ актрисэ Добржинская Мариерэ, композитор икIи уэрэджыIакIуэ Семёновэ Екатеринэ сымэ, нэгъуэщIхэри. Нэхъыщхьэращи, киногъуазджэ фестивалым зэкъуигъэуващ Урысейм, Великобританием, нэгъуэщI къэралхэм я кинематографистхэр. Ар киногъуазджэм и махуэшхуэ хъуащ.
 • — Си фIэщ мэхъу кином гъащIэм мыхьэнэшхуэ зэрыщиIэр. Кином и бзэр — усэбзэщ, гъуазджэщ, макъамэщ. Урысейм исхэмрэ Европэм щыпсэухэмрэ абы зэкъуигъэувэмэ, ди къалэныр дгъэзэщIауэ къэтлъытэнущ. Урысеймрэ Великобританиемрэ я щIыналъэхэм дыкъыщызэтеувыIэркъым. КъэпщытакIуэ комитетым хагъэхьащ Британием, Азием, Америкэм щыщхэр, дуней псом и къэ-  рал зэмылIэужьыгъуэхэм къраша фильмхэр. Кино гъуазджэм къыщагъэсэбэп Iэмал зэмылIэужьыгъуэхэр, а унэтIыныгъэм ехъулIэныгъэфI щызэзыгъэхъулIахэр къэдгъэнэIуэнырщ ди мурадыр зыхуэунэтIар. ДыщIызэхуэсар дызэпеуэн щхьэкIэкъым, атIэ ди зэфIэкIхэмкIэ дыздэгуэшэн, дыздэлэжьэн папщIэщ, — къыхигъэщащ Бэлагъы Любэ кинофестивалыр къыщызэIуихым.
 • Зэхыхьэм и къэпщытакIуэхэм хагъэхьащ британ, урыс кинематографист цIэрыIуэхэр. Апхуэдэхэщ инджылыз-франджы кинорежиссёр пашэ, «Оскар» саугъэтыр мызэ-мытIэу зыхуагъэфэща Жоффе Ролан, инджылыз режиссёр Iэзэ, кинофестиваль зыбжанэм я лауреат Палмер Тони, киномрэ теленэтын гъуазджэхэмкIэ Британием и Академием и лIыкIуэ Бергсон Филипп, актёр цIэрыIуэ Блейк Джером, тхакIуэ, продюсер, режиссёр Къандур Мухьэдин, кинохутэ, телеведущэ Шолохов Сергей, актрисэ Яновская Аннэ, актёр икIи кинорежиссёр Михалков Артём, тхакIуэ, продюсер икIи режиссёр Пищулин Алексей, кинорежиссёр икIи сценарист Цаликов Вадим сымэ, нэгъуэщIхэри.
 • Кинофестивалым и зэпеуэм и программэм фильм кIэщIхэм къадэкIуэу документхэр зи лъабжьэхэри хагъэхьащ. Псори зэхэту абы щагъэлъэгъуащ Урысейм, Великобританием, Къэзахъстаным, Индием, Испанием, Нидерландхэм, Корее Ипщэм, Японием, Куржым, Монголием, Тайваным, Алжирым, Франджым, Хорватием, нэгъуэщI къэралхэм щытраха фильм плIыщIым щIигъу.
 • Кинофестивалым и нэгузыужь программэм хыхьэу утыку кърахьащ Бэлагъы Любэ и «Гуащэнэ» роман-драмэм къытращIыкIа спектаклыр. КъыжыIапхъэщ, режиссёр Турчанинов Дмитрий а лэжьыгъэр нэхъапэIуэкIэ Лондон зэрыщигъэувауэ щытар. Зэхыхьэм гъэкIэщIауэ утыку къыщрахьа спектаклым куууэ къыщыгъэлъэгъуэжащ Урысейм и пащтыхь      Иван IV (Грозный) етIуанэ щхьэгъусэ хуэхъуа пащтыхь гуащэ, адыгэ пщащэ Гуащэнэ (Марие) и гъащIэр, XVI лIэщIыгъуэм Моск-    ва къэралыгъуэмрэ къэбэрдеипщымрэ яку дэлъа зэхущытыкIэхэр. Пащтыхь Иван Грознэмрэ Гуащэнэрэ я гъащIэр члисэм щIэса тхыдэтххэм (летописецхэм) зэрыхуейм хуэдэу ятхыжащ. Дауи, ахэр щыгъуазэтэкъым Гуащэнэ зыщIапIыкIа адыгэ хабзэми, абы и хьэл-щэнхэми, хэлъа гъэсэныгъэми. Ауэ, тхыдэм и пэжыр къэзыгъэнэIуа Бэлагъым зэритхыжам тету, Гуащэнэ и ролыр зыгъэзэ-щIа, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артисткэ ХьэхъупащIэ ФатIимэ ехъулIэныгъэ иIэу къигъэлъэгъуащ илъэс 15 фIэкIа ныбжь зимыIэ адыгэ пщащэм къалэнышхуэ — къэрал унафэ — и пщэ къыдэхуауэ зэрыщытар. Пащтыхь Иван Грознэу джэгуащ Лондон щыщ актёр цIэрыуэ Хилл Олег. Турчанинов Дмитрий абы зэуэ щызэдигъэзэщIащ Макарийрэ джэгуакIуэмрэ я ролхэр. Кинофестивалым зыкърезыгъэхьэлIахэм ягу дыхьащ икIи щIэщыгъуэ ящыхъуащ ди лъэпкъым и блэкIар, урыс къэралыгъуэм и тхыдэм хэпщIа хъуа адыгэ бзылъхугъэм къикIуа гъуэгуанэм, Гуащэнэрэ Грозный Иванрэ я зэхущытыкIэм ухэзыгъэгъуазэ лэжьыгъэр.
 • — Си пщIыхьэпIи къыхэмыхуэу дунейпсо зэхыхьэ гуапэм, гъэщIэгъуэным и лэжьыгъэм сыхэтыну    ди хэкуэгъу Бэлагъы Любэ сызэрыригъэблэгъар гуапэ сщыхъуащ икIи абы щхьэкIэ фIыщIэ хузощI. Дуней псом и лъэпкъ, дин, щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыщхэр зыхэта кинофестивалым хыхьэу адыгэ лъэпкъым и тхыдэр зи лъабжьэ лэжьыгъэм си зэфIэкI щызгъэлъэгъуэну икIи Гуащэнэ и къекIуэкIыкIам кърихьэлIахэр хэзгъэгъуэзэну Iэмал сызэриIар сэркIэ лъапIэщ, абы дамэ къыстригъэкIащ. Апхуэдэ роль згъэзэщIэну куэд щIауэ си хъуэпсапIэт икIи ар къызэрызэхъулIам сринасыпыфIэщ. Лэжьыгъэр спэгъунэгъу хъуащ, псэкIэ зыхэсщIащи, ар иджыри къытезгъэзэжу утыку щызгъэлъэгъуэну, Гуащэнэ зыхуэдар цIыху нэхъыбэм ябгъэдэслъхьэну сыхуегъэуш. Бэлагъым и псалъэхэр апхуэдизкIэ къаруу-фIэт, куути, спектаклым кърихьэлIахэм лэжьыгъэр ягу нэмысынкIэ Iэмал иIэтэкъым. Фестивалым сызэрыхэтам, лъэпкъ тхыдэр абы утыку къызэрыщисхьам куэдкIэ зызигъэузэщIащ. Абы си къарум, Iэзагъым нэхъри хигъэхъуащ. Апхуэдэу гуапэ сщыхъуащ зэгуэр садэлажьэмэ зэрафIэфIыр бы- дэу къыхагъэщу урыс, хамэ къэ-рал режиссёрхэр къызэрызбгъэдыхьар, си телефоным, электрон почтэм зэрыщIэупщIар, — жеIэ ХьэхъупащIэ  ФатIимэ.
 • Лэжьыгъэм и ужь ихьэным и пэ къихуэу, Гуащэнэ и ролыр къехъулIэн папщIэ, ХьэхъупащIэм щыгъуазэ зыхуищIащ пащтыхь гуащэм и псэукIамрэ и хьэл-щэнхэмрэ ятеухуа куэдым. Къыхэгъэщыпхъэщ, Гуащэнэ зыкъомкIэ зэрыпэгъунэгъум артисткэм гу зэрылъитэжари. Псом хуэмыдэу а тIум я щхьэхуэныгъэр зыхилъагъуэр къызыхэкIа лъэпкъыр япэ зэрырагъэщырт, зэрыпсэ къабзэрт, пэжыгъэм пащIын зэрыщымыIэрт, хуей хъумэ, къызыхэкIам къыщхьэщыжыну зэры-   хьэзырырт, адыгэм и Iуэху дагъэкIын и лъэныкъуэкIэ я зэфIэкIрэ къарурэ зэи зэремыблэжынурт. Лэжьыгъэр зылъэгъуахэм ФатIи-мэ и джэгукIэмрэ утыку зэрита лъэпкъ фащэмрэ ягу дыхьащ            икIи киногъуазджэм пщIэшхуэ щызиIэу абы кърихьэлIахэм псалъэ гуапэ мыухыжхэмкIэ зыкъыхуагъэзащ. Апхуэдэу артисткэм къызыхэкIа лъэпкъым, абы къыдекIуэкI хабзэм, тхыдэм, зэрихьэ фащэ дахэм теухуа упщIэ куэд къратащ. ФатIимэ и гуапэу дэтхэнэми жэуап иритыжащ нэгъуэщI лъэпкъхэм щыщхэр адыгэм и дунейм, и щыIэкIэм хигъэгъуазэу.
 • — Кинофестивалыр щекIуэкIа Сочэ щIыпIэм и дахагъэмрэ абы цIыху телъыджэ куэд зэрыщызэхуэсамрэ таурыхъым сыкъыщыхутауэ къысфIагъэщIырт. Ауэ, си ролым зымащIэкIэ нэхъ мыхъуми сытеплъэкъукIмэ, сызэрыт Гуащэнэ и образыр сфIэкIуэдынкIэ сышынэрт. Лэжьыгъэр къызэрохъулIам арэзы утехъуэжу утIысыжкIэ зыбужьынукъым. УкъэмыувыIэу зэпымыууэ улэжьэн, уи Iэзагъымрэ зэфIэкIымрэ зэрыхэбгъэхъуэнум ухущIэкъун, щIэхэм утегушхуэн хуейщ. Спектаклым щызгъэзэщIа ролым сригъэгупсысащ зи гъащIэр апхуэдизу гъэщIэгъуэну къекIуэкIа пащтыхь гуащэм и псэукIар къызэщIэпкъуэжын, ар къэбгъэлъэгъуэжын папщIэ лъэныкъуэ куэдым гу лъыптэн зэрыхуеймрэ ар нэхъри ебгъэфIакIуэ зэрыхъунумрэ.
 • КъызэгъэпэщакIуэхэм зэрыжаIамкIэ, дунейпсо кинофестивалыр Сочэ щрагъэкIуэкIыну къыщIыхахар иджырей инфраструктурэхэмкIэ, ухуэныгъэхэмкIэ, техникэхэмкIэ Олимп джэгухэм ирихьэлIэу къызэрызэрагъэпэщарщ. Абыхэм я фIыгъэкIэ гъэлъэгъуэныгъэр, конференцхэр, мастер-классхэр, зэIущIэхэр, нэгузыужь программэхэр къызыхуэтыншэу ирагъэкIуэкIащ.
 • Сочэ и етIуанэ дунейпсо кинофестивалым и къызэгъэпэщакIуэхэм зэхыхьэм и дамыгъэ икIи саугъэт нэхъыщхьэу ягъэуващ япэу екIуэкIа «SIFFA» киносаугъэтым и къэпщытакIуэ гупым и унафэщIу щыта, актрисэ икIи кинорежиссёр цIэрыIуэ Глаголевэ Верэ и цIэр зыфIаща, «Киногъуазджэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэфI зэрыхуищIам папщIэ» саугъэтыр. Ар лъагъэсащ режиссёр Фам Константин и «Скрипка» фильмым. Апхуэдэу а лэжьыгъэм хуагъэфэщащ «Тхыдэ фэеплъыр зэрахъумэм папщIэ» фестивалым и дамыгъэр. Кинофестивалым и Гран-прир иратащ Тайваным щыщ режиссёр Лу Джени, и «Администратор» фильмым папщIэ. Бэлагъы Любэ къыбгъэдэкI саугъэтыр лъысащ Корее Ипщэм къикIа режиссёр Ы Ён Ю, «Нагорная проповедь» фильмым папщIэ. Апхуэдэу, Бэлагъым и щIыхь тхылъыр хуигъэфэщащ режиссёр икIи сценарист Вэрокъуэ Владимир, и «Заповедная земля» фильмым папщIэ. Документальнэ фильм нэхъыфIу къалъытащ Кастельнуовэ Ринэрэ Элтерман Тамиррэ я «Мухи: всегда временно» фильмыр (Израиль-Германия). КъищынэмыщIауэ, кинофестивалыр щызэхуащIыжым, абы къыхэжаныкIа продюсерхэр, режиссёрхэр, сценаристхэр, операторхэр, актёрхэр, актрисэхэр ягъэпэжащ саугъэтхэмкIэ, щIыхь тхылъхэмкIэ, дамыгъэ лъапIэхэмкIэ.
 •  
 • ТЕКIУЖЬ Заретэ.