ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Налшык и аэропортым и зэфIэкIым процент 21-кIэ хэхъуащ

2018-01-18

  • НэгъуэщI къэралхэм япыщIа Налшык аэропортым щылъэтахэмрэ къыщетIысэхахэмрэ я бжыгъэр 2017 гъэм цIыху мин 237-м ноблагъэ. Ар 2016 гъэм елъытауэ процент 21-кIэ нэхъыбэщ.
  •  
  • Абыхэм я нэхъыбапIэр къэрал кIуэцIым щызекIуэхэрщ: 2016 гъэм къэралым и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм лъэтахэм е абыхэм къилъэтыкIахэр цIыху 164880-рэ хъууэ щытамэ, 2017 гъэм а бжыгъэр 204395-м нэсащ. НэгъуэщI къэралхэм лъэтащ е абыхэм къилъэтыкIащ цIыху 31774-рэ.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.