ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сымаджэщхэм я лэжьыгъэм зыщегъэгъуазэ

2018-01-18

  • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Прохладнэ, Тэрч район сымаджэщхэм, Республикэ эндокринологие центрым.
  •  
  • Прохладнэ район сымаджэщым   и къудамэхэм я лэжьыгъэр зэрекIуэкIым зыщигъэгъуэзащ министрым икIи абы и унафэщIым IэнатIэр ефIэкIуэнымкIэ Iуэхугъуэ зыбжанэм гу лъригъэтащ. Апхуэдэхэм ящыщ зыр теухуат педиатрие къудамэм и лэжьыгъэм. Абы къаша сымаджэм и узыншагъэр тэмэму къапщытатэкъым икIи и чэзум игъуэтын хуей Iэзэгъуэр ирахьэлIатэкъым. Дохутыр нэхъыщхьэм пщэрылъ щащIащ сымаджэхэм хущхъуэ зэрырахьэлIэм нэхъ ткIийуэ кIэлъыплъыну икIи жэщым плъыру къа-нэ дохутырхэмрэ къудамэхэм я унафэщIхэмрэ я зэпыщIэныгъэр иригъэфIэкIуэну. КъищынэмыщIауэ, яIэ гъуэлъыпIэхэр псори къызэрамыгъэсэбэпым къыхэкIыу, абы текIуадэ мылъкур сэбэпынагъ иIэу къэгъэсэбэпынымкIэ хэкIыпIэхэр къалъыхъуэн хуейщ.
  • — Прохладнэ район сымаджэщым хэту яухуэ унэщIэр зы илъэскIэ хьэзыр хъуну дыщогугъ. Ар фи лэжьыгъэр зэрефIакIуэм и щыхьэтщ, ауэ абы къыдэкIуэуи жэуаплыныгъэм хохъуэ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ ар зыхуей хуэзэу зехьэным текIуэдэну мылъкуми медицинэ Iуэхутхьэбзэхэм я фIагъыр зыхуэдэми нэхъ ткIийуэ дыкIэлъыплъынущи. Абы къыхэкIыу, иджыпсту щыщIэдзауэ фи лэжьыгъэр къэфпщытэжу, а къудамэщIэм и лэжьыгъэр зэрекIуэкIынур нэсу фубзыхуну къыфпэщылъщ, — жиIащ Хъубий Марат сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэмрэ къудамэм и унафэщIхэмрэ щепсалъэм.
  • Тэрч район сымаджэщым гуп зэкъуэт щолажьэ, я пэшхэр къабзэщ, сымаджэхэм псалъэ гуапэхэр хужаIэ дохутырхэм. Министрым IуэхущIапIэм и дохутыр нэхъыщхьэ Шихаматовэ Саламат игу къигъэкIыжащ а щIыпIэм и цIыхухэм я узыншагъэр къэпщытэным нэхъ жыджэру иужь зэритыпхъэр.
  • Республикэ эндокринологие центрыр щылажьэ IуэхущIапIэр щIыналъэм и санаторэхэм ящыщ зым бэджэнду къыщищтауэ аращ. 1937 гъэм яухуа унэр зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэшхуэ хуэныкъуэщ, пэшхэр зэрахуримыкъум къыхэкIыу, зыхуей къудамэ псори центрым иIэкъым, медицинэ IэмэпсымэкIэ нэсу къызэгъэпэщакъым. Фошыгъу узыр зыпкърыт сымаджэхэр зыхуэныкъуэ Iуэхутхьэбзэ псори абы зэрыщамыгъуэтым къыхэкIыу, нэгъуэщI щIыпIэхэми кIуэн хуей мэхъу. Аращи, абыхэм фIагъ лъагэ зиIэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ Республикэ эндокринологие  центрым щагъуэтыркъым.
  • IуэхущIапIэм и дохутыр нэхъыщхьэ Тау Татьянэ зэрыжиIэмкIэ, фошыгъу уз зиIэ сымаджэхэм я бжыгъэм хохъуэ, псом хуэмыдэу ныбжьыщIэхэм я деж. Апхуэдэу, а узыфэр зиIэу ятха сабии 196-м ящыщу 40-м ар зэраIэр нэгъабэ япэу къахутауэ аращ.
  • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ фошыгъу уз зиIэ сымаджэхэр хущхъуэкIэ къызэрызэрагъэпэщым, нэхъ тыншу къагъуэтыфын препаратхэр къэщэхунымкIэ щыIэ Iэмалхэм. «Фошыгъу уз зиIэ сымаджэхэм хуащIэ медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр Iэмал имыIэу егъэфIэкIуэн хуейщ, ауэ япэщIыкIэ Iуэхум фIыуэ щыгъуазэ зыхуэщIыпхъэщ», — жиIащ министрым.
  •  
  • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэ.