ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Теунэ Хьэчим ягу къыщагъэкIыж

2018-01-16

 • КъБР-м и Лъэпкъ къэрал библиотекэм, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэм, иджыблагъэ литературэ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Теунэ Хьэчим къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрырикъум.
 •  
 • Зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ Лъэпкъ къэрал библиотекэмрэ. Абы кърихьэлIат Теунэ Хьэчим и къуэ Алий, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, щIэныгъэлIхэр, тхакIуэхэр, КъБКъУ-м ЦIыпIынэ Аслъэн и цIэр зезыхьэ и Адыгэ щэнхабзэ центрым и студентхэр, КъБКъУ-м и егъэджакIуэхэр.
 • Библиотекэм щеджэ и пэшым щагъэуват «Псэм и IэфIыр къуатмэ» зыфIаща, Теунэ Хьэчим и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ теухуа тхылъ дапхъэр.
 • Пшыхьыр къызэIуихащ Лъэпкъ библиотекэм и унафэщI, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр зыхуагъэфэща Емуз Анатолэ. Абы къызэхуэсахэм ягу къигъэкIыжащ тхакIуэ цIэрыIуэм и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ.
 • Теунэ Хьэчим Тэрч районым хыхьэ Арыкъ къуажэм 1912 гъэм къыщалъхуащ. Горький Максим и цIэр зезыхьэ Литературэ рабфакыр, Москва журналистикэмкIэ и институтым газетхэм политикэмкIэ щаIэ къудамэхэм я редактор курсхэр, Горький Максим и цIэр зезыхьэ Литературэ институтыр, Къэбэрдей-Балъкъэр педагогикэ институтыр, Москва щыIэ Литературэ курс нэхъыщхьэхэр къиухащ. 30 гъэхэм «Ленин гъуэгу» газетым щэнхабзэмкIэ и къудамэм щылэжьащ. ИужькIэ республикэм и щIалэгъуалэ газетым и редактор къулыкъум ар пэрытащ. Хэку зауэшхуэм и зэманымрэ абы и ужь лъэхъэнэмрэ Теунэ Хьэчим ВЛКСМ-м и обкомым и секретару, республикэм и радиокомитетым и УнафэщIу лэжьащ. Ар хахауэ щы-     тащ КъБАССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и депутату, КъБР-м и Совет Нэхъыщхьэм и УнафэщIу. 1944-1951 гъэхэм Теунэ Хьэчим и унафэм щIэтащ республикэм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэр. Лъэпкъ литературэм хуищIа хэлъхьэныгъэфIхэр къалъытэри, абы къыхуагъэфэщащ «ЩIыхьым и дамыгъэ» орденымрэ медалитIрэ. Ар псэуащ зи Хэкур, лъэпкъыр фIыуэ зылъагъу цIыхум и щапхъэу.
 • КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин Теунэ Хьэчим лъэпкъ литературэм и зыужьыныгъэм хуищIа хэлъхьэныгъэфIхэм я гугъу щищIым, къызэхуэсахэм гу лъаригъэтащ абы и Iэдакъэ къыщIэкIа художественнэ тхыгъэхэм гъэсэныгъэ мыхьэнэрэ купщIэшхуэрэ зэраIэм, ахэр куэдрэ щIэблэм къазэрыхуэщхьэпэнум.
 • Теунэ Хьэчим зэрыдэлэжьар, лъэпкъ литературэм  и зыужьыныгъэм хуищIа хэлъхьэныгъэхэр, абы и дуней тетыкIар, хэлъа хьэл-щэн дахэхэр ягу къагъэкIыжу зэIущIэм къыщыпсэлъащ филологие щIэныгъэхэм я доктор ХьэкIуащэ Андрей, Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и къэрал институтым и лэжьакIуэхэу, филологие щIэныгъэхэм я докторхэу БакIуу Хъанджэрий,Гъут Iэдэм, ХьэкIуащэ Мадинэ, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и редактор Джэрыджэ Арсен, КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Беппаев МутIэлип сымэ.
 • Хьэчим и къуэ Алий фIыщIэ яхуищIащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ Мэлбахъуэ Тимборэ  и цIэр зезыхьэ библиотекэмрэ я лэжьакIуэхэм, пшыхьыр къызэрызэрагъэпэщам папщIэ.
 • ЦIыпIынэ Аслъэн и цIэр зезыхьэ Адыгэ щэнхабзэ центрым и студентхэр къеджащ Теунэ Хьэчим и тхыгъэхэмрэ тхакIуэм адыгэбзэкIэ зэридзэкIа, Крыловым и басняхэмрэ. Пшыхьыр ягъэдэхащ КъБР-м        и цIыхубэ артисткэ Бес-      чокъуэ Майе, КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Азэмэт Наталье, уэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэхэу Балъкъыз Тимуррэ Шэру Ислъамрэ.
 •  
 • ТЕКIУЖЬ  Заретэ.
 • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.