ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зи вагъуэр нобэми лъэпкъым къыхуэблэ Мыз Борис

2018-01-16

 • КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и радиомрэ телевиденэмрэ я хорым илъэс куэдкIэ и унафэщIу щыта, дирижёр цIэрыIуэ Мыз Борис псэужатэмэ, мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 80 ирикъунут.
 • Мызым и цIэ фIыкIэ къизыIуэр зэрыбжыгъэншэм, абы и Iэужь дахэм тепщIыхьмэ,  ар ноби къытхэт пэлъытэщ. Борис къэзыцIыхуу щытахэм, и ныбжьэгъухэмрэ зыдэлэжьахэмрэ абы теухуа я гукъэкIыжхэм цIыху гу къабзэу къыхощыж, ар дунейм зэрехыжам и гуауэр иджыри зыгъэври мащIэкъым.
 • Мыз Борис илъэс куэдкIэ игъэзэщIащ республикэм и щэнхабзэм дежкIэ мыхьэнэ ин зиIа, радиомрэ телевиденэмрэ я хорым и унафэщI къалэныр. Хорыр щылэжьа илъэсхэм КъБР-м и композиторхэм я мызакъуэу, Совет Союзым и лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм я композиторхэм ятха куэд екIуу утыку кърахьащ.
 • Налшык дэт, Сабий гъуазджэхэмкIэ школым Мыз Борис и цIэкIэ  илъэс зыбжанэ ипэ къыщызэрагъэпэщауэ щытащ «Бо-На-Ми» (Борис Нафигович Мизов) фIэщыгъэм щIэт, уэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэхэм я зэпеуэ.
 • «Бо-На-Ми»-р зэрекIуэкIа зэманым дунейпсо утыку ириша уэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэ куэдым гъуэгу яритын хузэфIэкIащ. Абы бжьыпэр щызыубыдахэр Сочэ, Санкт-Петербург, Сыхъум, Истамбыл, нэгъуэщI щIыпIэхэми утыку щрашэрт. Уеблэмэ, абы илъэс зэхуэмыдэхэм щытекIуахэм зэгъусэу концерт щатаи къэхъуащ.
 • «Уи ныбжьэгъур къызжеIи, узищIысыр бжесIэнщ», — жиIауэ щытащ цIыху Iущ гуэрым. Мыз Борис теухуауэ и ныбжьэгъухэмрэ абы дэлэжьауэ щытахэмрэ къыджаIа-  хэр фи пащхьэ идолъхьэ.
 • Лъэужь  дахэ  къигъэнащ
 • Мыз Борис Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIахэм ящыщщ.
 • Илъэс 22-м щIигъукIэ Борис сыдэлэжьащи, схужыIэнущ, абы хуэдэ хормейстер ди республикэм зэримыIар. Гъуазджэм и бэуэкIэр зэхищIыкIырт, зыхуэныкъуэр ищIэрт икIи сыт щыгъуи а IэнатIэр зэрыригъэфIэкIуэным яужь итт. А зэманым лэжьа-  хэм радиом и хъумапIэм къыщIэднауэ, нобэми щIэупщIэ зиIэ куэд ттхауэ щытащ. Мыз Борис хуабжьу гугъу зыдригъэхьырт хо- рым, дэтхэнэми къыдэлIалIэрт. Абы музыкэм и щэху куэд ищIэрт, арат зыпэрыт IэнатIэр къыщIехъулIэр, дэри абы апхуэди-зу дыщIыдригъэхьэхыфыр.
 • Сэ хорым сыщыкIуам сыщIалэ дыдэт, хуабжьу къысщхьэпэну чэнджэщ куэд къызитащ, гъуэгу захуэ сытезыгъэувахэм ар ящыщу къызолъытэ. Хорым сыщыхыхьам абы хэтхэм я уэрэд жыIэкIэр сэ сызыхурагъэджа академическэм къыщхьэщыкIырти, садекIуртэкъым. Си Iуэхур зытетыр Борис жесIа иужькIэ хорым уэрэду игъэзащIэм академическэ гъэIукIэ яIэу итхыжауэ щытащ.
 • Мы зэманкIэ си жагъуэ хъур зыщ — Мыз Борис республикэм и щэнхабзэм хуищIа хэлъхьэныгъэр нэсу къэгъэлъэгъуа зэрымыхъурщ. Ауэ мыри къыжыIапхъэщ — ар зыцIыхуу щытахэм ящыгъупщакъым. ПщыгъупщэнкIи Iэмал иIэкъым апхуэдэ цIыху. Сэ иджыри къыздэсым согъэщIагъуэ, ар къэзыцIыхуу щытауэ и гугъу зыщIыжхэм я гум лъагъуэ дахэ къызэрыщигъэнар. Ар къызэрымыкIуэу зэфIэкI инщ. Си щхьэкIэ срогушхуэ сызэрыдэлэжьам. Борис и фIыгъэщ хорым пщIэ лъагэ къыхуащIу зэрыщытар. Абы хэтахэм зэи тщыгъупщэнукъым пэрыту диIа Мыз Борис.
 • ЩIыгъуэн  Суфьян,
 • Музыкэтеатрым и лэжьакIуэ.
 •  
 • Ноби  къытхэтщ
 • Мыз Борис хуэдэ цIыхухэм яхуэфэщэн псалъэ къэгъуэтыгъуейщ. Ар цIыху къабзэт, фIы ищIэну, цIыхухэм ягу дыхьэну хущIэкъу зэпытт. Сыт хуэдэ IуэхущIапIэми и лэжьакIуэхэм гуп-гупу загуэш хабзэщ, ауэ радиомрэ телевиденэмрэ я хорым апхуэдэ диIакъым. Борис ди гупыр зэкъуигъэувэн, фIыуэ зэригъэлъагъун хузэфIэкIырт. ЦIыху 30 дыхъурти, псори зы унагъуэ дыкъыщыхъуам хуэдэу дызэрыIыгъыу, дызэрылъытэу дызэхигъэтащ. Нобэр къыздэсым согъэщIагъуэ, унафэщI къулыкъур иIыгъыу илъэс куэдкIэ лэжьами, и макъ зригъэIэтауэ зыми зэрызэхимыхар. ЛIыгъэшхуэ пхэлъын хуейт абы щхьэкIэ.
 • ЦIыхубэм фIыуэ ялъэгъуауэ хорым уэ- рэд куэд дыдэ щызгъэзэщIащ. Ахэр псори зи фIыгъэр Борисщ. Сыт хуэдэ Iуэху къезмыхьэжьэми къыздиIыгъырт, зэрыхузэфIэкI-кIэ зыкъысщIигъакъуэрт, чэнджэщэгъу къысхуэхъурт. Апхуэдэ цIыхухэр зырызщ икIи Борис илэжьа IуэхуфIхэмкIэ ноби къытхэтщ. Мызым сыт хуэдэ гугъуехьри цIыхум щхьэщихыну яужь итт. Псалъэм папщIэ, жыг къауэм и лъабжьэм ущIэту илъагъумэ, езым зыпэщIидзэнут, а жыгым и хьэлъэр къыбдигъэпсынщIэну хэту.
 • Си ныбжьэгъуфI куэд дунейм ехыжащ, ауэ Борис хуэдизрэ сигу къэкIыж яхэткъым. Ар зи нэIуасэу  щыта дэтхэнэми абы и цIыхуфIагъыр игу къызэринэжар хьэкъщ.
 • Лъэпкъым и набдзэ жыхуаIэхэм ящыщщ Мызыр. Дыхуэарэзыщ. Тхьэм и ахърэтыр нэху ищI.
 • Мэремыкъуэ  Хъусен,
 • КъБР-м и цIыхубэ артист.