ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Бзэрабзэм» хэхэс адыгэхэр егъэгушхуэ

2018-01-10

  • Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ — Алание республикэхэм щIыхь зиIэ я артист, пшынауэ, уэрэдус, макъамэтх Iэзэ Лосэн Тимур и «Бзэрабзэ» гупым, республикэм и артистхэр ящIыгъуу, иджыблагъэ Тыркум концерт зыбжанэ щатащ.
  •  
  • Лосэным и «Бзэрабзэ» гупым къищынэмыщIауэ, Тыркум щата концертхэр ягъэдэхащ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артист Хьэмырзэ Ахьмэд, уэрэджыIакIуэхэу ДыщэкI Артуррэ Бэч Азэмэтрэ, макъамэр тэмэму Iуныр зэтезыухуа Исаев Роман, Истамбыл щыпсэу Акъей Исхьэкъ сымэ. Iуэху дахэр къазэрехъулIар псом хуэмыдэу зи фIыщIэр БищIо Замирщ. И ныбжькIэ щIалэми, ар республикэм икIа артистхэм пашэ яхуэхъуащ. Зэрежьэнум пыщIа Iуэхугъуэхэм къадэкIуэу, абы къахузэригъэпэщащ бысым яхуэхъунум, мылъкукIэ закъыщIэзыгъэкъуэнум, концертхэр къызыхуэтыншэу ирагъэкIуэкIыным, загъэпсэхуным ехьэлIахэр.
  • Адыгэр дэнэ щIыпIи зэрыщыадыгэм и нэщэнэу, хэкурысхэр зэрыкIуэм и хъыбарыр зылъэIэса хэхэс адыгэхэм я гум и къабзагъымрэ я псэм и дахагъымрэ къыхузэIуахри, гуапэу ирагъэблэгъащ, хьэщIагъэшхуэ кърахыу. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм уэрэдрэ пшыналъэкIэ гъэнщIа я пшыхьхэм пэублэ хуэхъуащ Лосэн Тимур и «Джэ макъ» жыхуиIэр. КъыкIэлъыкIуэу зэрыгупу зэдагъэзэщIащ «ИстамбылакIуэ» уэрэдыр. Куэдым ягу ирихьащ Бэч Азэмэт тыркубзэкIэ, ДыщэкI Артур итальяныбзэкIэ жаIа уэрэдхэр. «Бзэрабзэ» гупым щыщхэу пшынауэ Чылар Нэсрэн, уэрэджыIакIуэхэу Къуэдзокъуэ Ислъамрэ Мэршэн МуIэедрэ утыку кърахьащ дзапэ, лIыхъужь, гъыбзэ, джэгу-къафэ уэрэдхэр. Лъэпкъ пшыналъэм, пшынэбзэм, хуэзэша хэхэс адыгэхэм пшыхь дахэхэр ягу зэрырихьам  и щыхьэту, абы зыкърезыхьэлIахэр ди артистхэм Iэгуауэ инкIэ къапэджэжащ, пщIэ къызэрыхуащIыр кърагъэлъагъуэу къэтэджурэ. Зи фащэкIи зыIыгъыкIэкIи зэкIуж щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ я къэфэкIэмрэ уэрэд жыIэкIэмрэ, псэм хэжабзэ пасэрей пшыналъэхэр я лъабжьэу Лосэным игъэзэщIа макъамэхэр щIэщыгъуэ ящыхъуащ.
  • — Тырку къэралым щыпсэу ди къуэшхэм, ди шыпхъухэм я деж гъэмахуэ дызыхуэкIуэм дыкIуэу дгъэгушхуэну ди мурадащ. Ауэ, ди кIэн къикIри, мы гъэм ар къыдэхъулIащ. Анкара, Мараш, Адана, Самсун, Истамбыл къалэшхуэхэм зыкъыщыдгъэлъэгъуащ. Абыхэм я Iэтащхьэхэри ди пшыхьхэм къытхуеблэгъащ. Псори зэхэплъхьэжмэ, Тырку щIыналъэм километр минитхум щIигъу къыщызэхэткIухьащ, — жеIэ Лосэным. — Концертхэр къыдэхъулIэнымкIэ къыддэIэпыкъуахэр къыхэзгъэщыну сфIэигъуэщ. Ахэр  «Кипаш Холдинг», «МадИнвест» (унафэщIыр Цей Мадинэщ), «Силшарэ» шхапIэр зей Абазэхэ я унагъуэр, «Нарт-тур» IуэхущIапIэм, «Петек IэфIыкIэ тыкуэн» (Дурмуш Эрен), «Тамерис» шхапIэм (Едыдж Нихьэи), Дашдемир Селджук, АфIэунэ Дженгиз, Йылдырым Сами, Бешто Зэки, Акъей Исхьэкъ сымэ фIыщIэ лей яхуэфащэщ. КъищынэмыщIауэ, куэду дахуэарэзыщ Анкара, Адана, Самсун щыIэ Адыгэ Хасэхэм, Шурдым Гюнсел зи пашэ Бзылъхугъэ Хасэм, Истамбыл псапэ пшыхьыр къыщызэзыгъэпэща Бэлэрбаш Хасэм, зи гур къабзэ дэтхэнэ ди лъэпкъэгъуми. Гупым фэеплъ тыгъэхэр саугъэт къытхуащIащ.
  • ЛъэныкъуитIри я щыIэкIэ-псэукIэкIэ зэщIэупщIащ, тхыдэм, лъэпкъым теухуа я гукъэкIыж IэфIхэмкIэ зэдэгуэшащ. Хэкурысхэм гукъинэж ящыхъуащ бысымхэм къращIэкIа пшыхь гъэщIэгъуэнхэр, щIалэгъуалэм зэхаша, уджкIэ зэхуащIыжа джэгу дахэхэр. Ахэр IэмалыфIт икIи уасэншэт куэд щIауэ зэрыцIыхухэр зэрылъагъунымкIэ, япэу зэIущIахэр зэрыщIэнымкIэ, ныбжьэгъу зэхуэхъунымкIэ. Нэхъыщхьэращи, Iуэху дахэр къэщхьэпащ дуней псом тепхъа адыгэхэр зэпызыщIэ лъэмыжыр иджыри нэхъ бгъуфIэ хъунымкIэ, ар нэхъри ягъэбыдэнымкIэ.
  • — Адыгэу зыкъэзылъытэж, «Адыгэ псалъэр» зи унагъуэ ихьэ дэтхэнэ си лъэпкъэгъуми дызытехьа ИлъэсыщIэр гъэ угъурлы фхуэхъуну, фIы куэд къыфхудэкIуэну, хэщI фимыIэу, хэхъуэр фи куэду етIанэгъэ пIалъэ узыншэу, гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэрэ фыщымыщIэу фынэсыну си гуапэщ! — зыкъыфхуегъазэ Лосэн Ти-мур  ди газетеджэхэм.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.