ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Темыркъан Юрий и щIыхькIэ

2017-12-30

  • Налшык  дэт Музыкэ къэрал театрым 2017 гъэм и жэпуэгъуэ — дыгъэгъазэ мазэхэм щекIуэкIащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм къыхалъхьа, Симфоние макъамэм и VI дунейпсо фестивалыр, СССР-м, РСФСР-м, КъБР-м я цIыхубэ артист, СССР-м, УФ-м я Къэрал саугъэтхэмрэ Глинкэм и цIэр зезыхьэ саугъэтымрэ я лауреат, Санкт-Петербург щIыхь зиIэ и цIыху, а къалэм и Къэрал филармонием и Академическэ симфоние оркестрым и художественнэ унафэщI Темыркъан Юрий и цIэкIэ къызэрагъэпэщар.
  •  
  • Музыкэ театрым и пэIущIэ пэшым щагъэуват Темыркъан Юрий и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ теухуа гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн. Абы къызэщIрагъэубыдащ дирижёр цIэрыIуэм и унагъуэм, лэжьэгъухэм, ныбжьэгъухэм я гъусэу зытригъэха сурэтхэр, и зэфIэкIхэм ятеухуауэ цIыху щхьэхуэхэм жаIа псалъэ гуапэхэр, газетхэмрэ журналхэмрэ къытехуа тхыгъэхэр.
  • Симфоние макъамэм и VI дунейпсо фестивалым и пэублэ концертым и программэр къызэIуахащ Москва и «Геликон-Опера» музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артист, «Урысейм и лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэ» саугъэтым и лауреат Гужов Михаилрэ Москва и къэрал филармонием и лэжьакIуэ, УФ-м и Композиторхэм я зэгухьэныгъэм и дыщэ медалыр зыхуагъэфэща, дунейпсо зэпеуэхэмрэ фестивалхэмрэ я лауреат Теплухинэ Элеонорэрэ. Налшык щеджа, зи творческэ лэжьыгъэхэр щезыгъэжьа, Москва, Санкт-Петербург къалэхэм, Италием, Испанием, нэгъуэщI къэралхэм зи щIэныгъэм щыхэзыгъахъуэ уэрэджыIакIуэ, пшынауэ, пианисткэ ныбжьыщIэхэу, дунейпсо, урысейпсо зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лауреатхэу Темыркъан Залымджэ- рий, Казаков Александр, ЗэшэкIуий Оксанэ, Малкандуев Ахъмэт, Шэрыб Аннэ, Къэбэрдокъуэ Зухра, Гапиенкэ Оля, Кононенкэ Сер — гей, Новик Марие, Сафоновэ Татьянэ, Щоджэн СэIихьэт сымэ фестивалым хыхьэу концерт ятащ.
  • УФ-м и цIыхубэ артист Темыркъан Борис зи художественнэ унафэщI икIи зи дирижёр нэхъыщхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал филармонием и симфоние оркестрыр ящыщщ фестивалыр зыгъэдэхахэм. КърихьэлIахэр абы ирагъэдэIуащ бароккэ макъамэм дихьэхыу щыта Моцарт Вольфганг Амадей и лэжьыгъэхэм. Апхуэдэщ композиторым и 35-нэ симфониер, «Волшебная флейта», «Похищение из сераля» оперэхэм я увертюрэхэр. Концертым и кIэухым ягъэзэщIащ Мендельсон и «Тырку маршыр». Апхуэдэу программэм хэтащ дунейпсо классикэ макъамэ нэхъыфIхэр.
  • Фестивалым куэдым зрагъэхьэлIащ, республикэм исхэр классикэ музыкэм хуабжьу зэрыдихьэхым и щыхьэту. Псом хуэмыдэу нэхъ ягу дыхьащ дуней псом щыцIэрыIуэ композиторхэм я Iэдакъэ къыщIэкIа макъамэхэр. Абыхэм я гукъыдэжым хигъэхъуащ, дэрэжэгъуэ иратащ. Пшыхьхэр щIэщыгъуэ, гукъинэж хъуащ.
  • Урысей Федерацэмрэ КъБР-мрэ ЩэнхабзэмкIэ я министерствэхэм Симфоние макъамэм и дунейпсо фестивалу илъэс зыбжанэ хъуауэ Налшык щрагъэкIуэкIым етIанэгъи пащэну я мурадщ.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.