ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зи гугъапIэхэр лъагэ Пэнагуэ Залым

2017-12-30

 • КъыдэкIуэтей щIэблэм я дежкIэ сыт и лъэныкъуэкIи щапхъэщ Тэрч районым хыхьэ Инарыкъуей къуажэм къыщалъхуа, мы тхыгъэр зытеухуа Пэнагуэ Залым.
 •  
 • НыбжькIэ щIалэми, куэдым хуэнабдзэгубдзаплъэ, зи гупсысэр жыжьэ нэс Залым иджыпсту Осетие Ищхъэрэ — Аланием щоджэ. Къэрал медицинэ академием щIэс щIалэм и мурадхэр дахэщ, ахэр зэрызыIэригъэхьэну Iэмалхэр убзыхуащ, зригъэгъуэт щIэныгъэм епха гугъапIэхэри мащIэкъым.
 • Къуажэ школым щыщIэ-сам езыгъэджахэм зэрыжаIэмкIэ, илъэс пщыкIузым къриубыдэу, а сабийм ущIыхуэгубжьынрэ ущIешхыдэнрэ зэи илэжьакъым, сыт хуэдэ Iуэху пщэрылъ щыпщIми Iэдэбу, щIыкIафIэу, хабзэ дахэ, гъэсэныгъэ екIу зэрыбгъэдэлъыр къигъэлъагъуэу зэфIигъэкIыу апхуэдэт. ГурыIуэгъуэщ, дауи, апхуэдэу щыт щIалэ цIыкIум школым и цIэр куэдрэ фIыкIэ зэригъэIуар. Къыхэгъэщыпхъэщ абы мызэ-мытIэу республикэпсо олимпиадэхэм предмет зэхуэмыдэхэмкIэ япэ увыпIэхэр къызэрыщихьар, ди щIыналъэм щекIуэкI «Сыт? Дэнэ? Дапщэщ?» джэгу-зэпеуэм, журналист ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэм, щIэныгъэ-къэхутэныгъэ конференц зэхуэмыдэхэм зыбжанэрэ пашэ зэрыщыхъуар.
 • Дыщэ медалкIэ курыт школыр къэзыуха щIалэр куэдрэ егупсысакъым IэщIагъэ ищIынум.
 • — Дохутыр IэщIагъэм псоми сытрагъэгушхуэрт, сызэрыцIыкIурэ абы сыхуеIэу, сыщIэхъуэпсу сыщытауэ жыпIэ хъунущ. — жеlэ щIалэщIэм. — ДохутырыфIыр куэдым дэIэпыкъуэгъу яхуохъу, къапщтэмэ, жылагъуэм а IэщIагъэм нэхърэ нэхъ пщIэ щызыгъуэт щыIэкъым. СызыщIэхъуэпсыр зыщ — дохутырыфI къысхэкIыу сымаджэхэм сэбэп сахуэхъунырщ.
 • Иджыпсту ещанэ курсым щеджэ щIалэщIэм и хъуэпсапIэр къызэрехъулIэнум шэч къытрыуигъэхьэркъым ар академием къыщызэрагъэпэщ конференцхэм, зэпеуэхэм жыджэру зэрыхэтым, пашэныгъэ къызэрыщихьым. Абыхэм къищынэмыщIауи, медицинэ технологиещIэхэм ятеухуауэ къыдэкI журналми щIэх-щIэхыурэ и лэжьыгъэхэр къытохуэ.
 • ЕджапIэ нэхъыщхьэр къимыуха пэтми, щIалэщIэм и мурадщ адэкIи и щIэныгъэм хигъэхъуэну, хирург IэщIагъэми зэрыщIэхъуэпсыр къыхегъэщ.
 • — Узыр зыгъэувыIэн хущхъуэ сымаджэм къыхуэбгъуэтыфмэ, ари хъарзынэщ, ауэ хущхъуэр сэбэп щахуэмыхъужым деж псори зэкIуэлIэжыр хирургхэращи, абыхэм нэхъ гулъытэ ягъуэт. Апхуэдэ IэщIагъэлI Iэзэхэм куэду дыхуэныкъуэу къысщохъу. Аращ иджы щыщIэдзауэ абы сыщIыщIэхъуэпсыр.
 • Залым зэрыжиIэмкIэ, еджапIэ нэхъыщхьэм куэдым хуиущиящ, Iуэхугъуэ къиинхэм къапекIуэкIыфу, апхуэдэ дыдэуи гъащIэм узэрыхэпсэукIын, цIыхухэм уазэрыдэгъуэгурыкIуэн Iэмалхэр къригъэщIащ.
 • Зи къаруи, зэфIэкIи, щIэныгъи, Iэзагъи IуэхуфIхэм тегъэпсыхьауэ зи лъагъуэ хэзыш Пэнагуэ Залым дызытехьэ илъэсыщIэм насыпыщIэ къыхудэкIуэу, мураду иIэр къыщехъулIэну ди гуапэщ.
 • ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.