ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ИлъэсыщIэ зэхыхьэхэр–шынагъуэншэу

2017-12-27

  • КъБР-м терроризмэм пэщIэтыным-кIэ и комиссэмрэ оперативнэ штабымрэ я зэIущIэ дыгъуасэ екIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м  терроризмэм пэщIэтынымкIэ и комиссэм  и унафэщIым и къуэдзэ Воронин Сергей, министрхэр.
  •  
  • ЗэIущIэм къыщыпсэлъащ КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр Ромашкин Игорь. Ар тепсэлъыхьащ республикэм щрагъэкIуэкIыну илъэсыщIэ зэхыхьэхэр шынагъуэншэу щыты-ным теухуауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэм.
  • — Республикэм и курыт еджапIэ, сабий сад 480-м щагъэлъэпIэнущ ИлъэсыщIэ махуэшхуэхэр. ЗэрыхуагъэфащэмкIи, абы цIыху 40000 хэтынущ, я нэхъыбэри Налшык къалэ и утыкухэмрэ концерт гъэ-лъэгъуапIэхэмрэ щызэхуэсынущ. А махуэхэм шынагъуэншагъэр къызэрагъэпэщынущ хабзэхъумэ 1400-м, абыхэм ящыщу цIыху 1300-р ОВД-м, 100-р Лъэпкъ гвардием я лэжьакIуэщ, — жиIащ Ромашкиным. Ар пыухыкIауэ тепсэлъыхьащ шынагъуэншагъэм теухуауэ ящIэну Iуэхухэм.
  • Министрым къызэрыхигъэщамкIэ, шынагъуэншагъэ и лъэныкъуэкIэ республикэр ИлъэсыщIэ махуэшхуэхэм хуэхьэзырщ.
  • Фырэ  Анфисэ.