ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъуджэм хуэдэ сурэтхэр

2017-12-26

 • Дыгъэгъазэм и 20-м ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институ- тым тхакIуэ, журналист Османов Хьисэ и «Балкария сквозь века» тхылъым и лъэтеувэ щащIащ.
 •  
 • Профессор Рахаев Анатолийрэ, Османов Хьисэрэ.

 • Тау Ритэ и псалъэ.

 • ГъуазджэхэмкIэ институтым и ректор Рахаев Анатолий къызэIуи- хащ зэIущIэр. Абы кIэщIу и гугъу ищIащ Османовым и гъащIэмрэ и творческэ гъуэгуанэмрэ.
 • Балъкъэр литературэмрэ журналистикэмрэ я мызакъуэу, лъэпкъ тхыдэр джыным Османовым хуищIа хэлъхьэныгъэм теухуауэ щытащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къуэдзэ Тау Ритэ, ГъуазджэхэмкIэ институтым и проректор, профессор — Эфендиев ФуIэд, тхакIуэ Бегиев Абдулыхь, къэхутакIуэ Журтубаев Мэхъты сымэ я къэпсэлъэныгъэхэр.
 • КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Созаев Ахъмэт Османов Хьисэ и хъэтI щхьэхуэм, тхакIуэ нэхъ цIэрыIуэхэм я тхыгъэхэм хуэбгъадэ хъунухэм, къытеувыIащ. Абы зэрыжиIамкIэ, «Балкария сквозь века» тхылъым ит сурэтхэмкIэ балъкъэр лъэпкъым и тхыдэр пхузэфIэгъэувэжынущ.
 • «Минги Тау» журналым и редактор нэхъыщхьэ Додуев Аскэр игу къигъэкIыжащ зауэм хэкIуэдауэ щыта и анэ дэлъхухэм я сурэт Османовым «Заман» газетым къытридзэу къызэригъуэтыжар. Апхуэдэуи ар яхэтащ балъкъэр тхакIуэшхуэ Кулиев Къайсын и медаль гъэувыныр жэрдэм зыщIахэм.
 • — Хьисэ сурэт гъуэтыгъуейхэр зэхуихьэсащ. Абы папщIэ ар щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм кIуащ, куэдым яIущIащ. Абырэ сэрэ «Заман» газе-тым дыщыщызэдэлажьэм, абы сурэтыжьхэр щIэх-щIэхыурэ тридзэрти, ар зейхэм ялъагъуу зыкърагъэщIа иужькIэ, къызэрымыкIуэу щыгуфIыкIырт. Османовым и тхылъыр хуаб- жьу къахуэщхьэпэнущ тхыдэджхэм, къэхутакIуэхэм, археологхэм, нэгъуэщI куэдми. Хьисэ бгырыс нэсщ, ар лэжьыгъэми гугъуехьми щымышынэ цIыхущ. Сыщогугъ лъэпкъыр лэжьыгъэщIэхэмкIэ, сурэт гъэтIылъыгъэхэмкIэ иджыри дигъэгуфIэну, — жиIащ филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Берберов Бурхъан.
 • Къыхэгъэщыпхъэщ Османовым илъэс куэд щIауэ балъкъэр лъэп- къым и тхыдэр зэриджыр, абы теухуа тхыгъэ куэд газетым къызэрытригъа- дзэр.
 • — Тхылъым сэ щызэхуэсхьэсащ зауэ зэмылIэужьыгъуэхэм хэтахэм ятеухуа хъыбархэр. Абыхэм ящыщ куэдым я гъащIэр тхыдэм ихъуэжащ. Сыт хуэдиз хьэзабрэ гугъуехьрэ ягъэва ди япэ итахэм! Абыхэм яхуэфащэщ къащIэхъуэ щIэблэм ящымыгъупщэу я щIыхьыр яхъумэну, — жеIэ Хьисэ.
 • Османовым гулъытэ хэха хуещI цIыхубэ творчествэм — уэрэдхэм, хъыбарыжьхэм. Лъэпкъым и тхыдэм и гъуджэ сурэтхэр зэпыу имыIэу зэхуехьэсыж. Абы къарурэ зэману текIуадэр зыщIэр езым и закъуэщ.
 • Османов Хьисэ и IэдакъэщIэкIым теухуауэ псалъэ гуапэ куэд щыжаIащ пшыхьым. Абы и лэжьыгъэфIым папщIэ Кулиев Къайсын и цIэкIэ щыIэ медалыр къыхуагъэфэщащ.
 •  
 •  Щомахуэ Залинэ.
 • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.