ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-12-21

 • Путин Владимир и гулъытэ
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Темрезов Рашид Москва къыщратыжащ Урысейм и Президентым и ЩIыхь тхылъыр.
 •  
 • Урысейм и Президент Путин Владимир къыбгъэдэкI ЩIыхь тхылъыр КъШР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рашид къритыжащ Урысейм и Президентым и Администрацэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ Кириенкэ Сергей.
 • УФ-м и Президент Путин Владимир мы гъэм жэпуэгъуэм и 24-м къищта унафэм ипкъ иткIэ щIыналъэм и Iэтащхьэм апхуэдэ пщIэ къыхуащIащ щIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмрэ, IэщIагъэлI нэсхэр гъэхьэзырыным теухуауэ республикэм иIэ ехъулIэныгъэм, езыри илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ.
 •  
 • Я лъахэм къэзыгъэзэжахэр
 • Адыгей.Республикэм щыхэплъэжащ Сирием къикIыжа я лъэпкъэгъухэм ядэIэпыкъуным теухуауэ мы гъэм ялэжьам кърикIуахэм.
 •  
 • Адыгейм лъэпкъ IуэхухэмкIэ, я лъахэгъухэм я зэпыщIэныгъэмрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и комитетым и унафэщI Щхьэлахъуэ Аскэр зэрыжиIамкIэ, иджыпсту республикэм щопсэу Сирием къикIыжа я лъахэгъу 700-м нэблагъэ. Абыхэм ядоIэпыкъу псэупIэкIэ, лэжьыгъэ IэнатIэкIэ, зыхуеину дэфтэрхэр зэрагъэпэщынымкIэ. ЦIыкIухэр школхэмрэ сабий садхэмрэ макIуэ, республикэм и еджапIэ нэхъыщхьэхэм щоджэ цIыху 47-рэ. Медицинэ Iуэхутхьэбзэ хуей- хэм пщIэншэу хуащIэ.
 • КъэIэпхъуэжахэр гъащIэм хэзэгъэжынымкIэ абыхэм щIэгъэкъуэн яхуохъу жылагъуэ зэгухьэныгъэхэр, хьэрычэтыщIэхэр, республикэм щыпсэухэр. Ди лъэпкъэгъухэм яхэтщ фэтэр къэзыщэхуаи, щIы кIапэ иратам унэ щызыухуаи.
 •  
 • УЭРДОКЪУЭ Женя.