ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТхакIуэмрэ тхылъеджэхэмрэ я зэIущIэ

2017-12-21

  • ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зезыхьэ Сабий библиотекэм щагъэлъэгъуащ УФ-м и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, тхакIуэ, усакIуэ, «Нур» сабий журналым и лэжьакIуэ Хьэту Пётр и Iэдакъэ къыщIэкIа «Зауркъан и дыщэ фалъэр» тхылъыр. Ар 2016 гъэм «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ.
  •  
  • Зэхыхьэ гуапэм ирагъэблэгъащ КъБКъУ-м и Филологие институтым и студентхэр, Таз ФатIимэ зи унафэщI «Шэху уэздыгъэхэр» литературэ студием екIуалIэ ныбжьыщIэхэр, Налшык къалэм и гимназие №29-м и гъэсэнхэр, тхылъеджэхэр.
  • Библиотекэм и лэжьакIуэ, Пётр и щхьэгъусэ Хьэту Ларисэ зэIущIэм кърихьэлIахэм кIэщIу яхутепсэлъыхьащ усакIуэм и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ. Абы къыхигъэщащ Шэ-джэм районым хыхьэ Нартан къуажэм къыдэкIа усакIуэм Налшык и Щэнхабзэ-узэщIыныгъэ училищэр, иужькIэ Краснодар къалэм ЩэнхабзэмкIэ и институтыр къызэриухар, Кавказ Ищхъэрэм къэрал Iуэху зехьэнымкIэ и академием, Дон Iус Ростов щыIэм, пресс-менеджер, правовед IэщIагъэхэм зэрыщыхуе-джар. ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и актёру, Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ теат-рым режиссёрым и къуэдзэу, клуб лэжьыгъэ IэнатIэ зыбжанэм я къызэгъэпэщакIуэу, щэнхабзэхэмкIэ унэхэм я унафэщIу Хьэту Пётр щытащ, «Адыгэ псалъэ» газетым и корреспонденту, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и редактору лэжьащ. ЩIэупщIэ зиIэ, сабийхэм яхуэгъэза тхылъ зыбжанэ абы и Iэдакъэ къыщIэкIащ. Апхуэдэхэщ «Тхьэгъэлэдж», «Жьырытэдж», «Гугъэм и кхъухьхэр», «ПщIыхь плъыфэхэр», «Бжьыхьэ удж», «Пщащэпыху» къыдэкIыгъуэхэр. Журналистикэмрэ литературэмрэ хуищIа хэлъхьэныгъэфIхэр къалъытэри, Хьэту Пётр къыхуагъэфэщащ «Илъэсым и журналист нэхъыфI» саугъэтыр (1993 гъэ), «Сабий тхылъым и тхьэмахуэ» Iуэхум хыхьэу, «Жьырытэдж» усэ тхылъым папщIэ «Илъэсым и сабий усакIуэ нэхъыфI» саугъэтыр (2002 гъэ). Мы зэманым ар «Нур» журналым и редакторщ. КъищынэмыщIауэ, республикэм и тхакIуэхэм, усакIуэхэм я тхыгъэхэр къыщыдагъэкIкIэ холэжьыхь.
  • Гимназие №29-м и 6-нэ классым щеджэ Махуэ Самирэт къызэхуэсахэр хигъэгъуэзащ «Зауркъан и дыщэ фалъэр» тхылъым нарт IуэрыIуатэр зи лъабжьэ таурыхъ, хъыбар гъэщIэгъуэнхэр зэрыщызэхуэхьэсам, ныбжьыщIэхэр дэзыхьэхы-ну сурэт щхъуэкIэплъыкIэхэмкIэ къыдэкIыгъуэр зэрагъэдэхам. Зэхыхьэм хэтхэр абы къыхуриджащ тхылъым гулъытэ хуащIыну.
  • Пшыхьым къыщыхагъэщащ адыгэбзэр, зыщыщ лъэпкъыр, я щIыналъэр ныбжьыщIэхэм фIыуэ егъэлъагъунымкIэ, абыхэм гъэсэныгъэ дахэ етынымкIэ, IуэрыIуатэм къыдэкIуэу, мыхьэнэшхуэ зиIэ сабий, лъэпкъ литературэм Пётр хэлъхьэныгъэфI зэрыхуищIыр. ЩIэблэ-щIэм яхуэгъэза усэхэр птхыныр, цIыкIухэм я къэухьым зебгъэужьыныр нэхъ гугъуу къалъытэ. Абы и Iэдакъэ къыщIэкIахэр цIыкIухэм ягу зэрыдыхьэрщ Пётр и къалэмыпэр ныбжьыщIэхэм щIахуигъабзэр. КъищынэмыщIауэ, Хьэтум и усэ-къебжэкIхэр, усэ-къуажэхьхэр удэзыхьэхщ. Псалъэжьхэр, псалъэ шэрыуэхэр, къуажэхьхэр, гушыIэхэр, ауанхэр, щIагъыбзэхэр, нэгъуэщI-къинэмыщIхэр къыщыгъэсэбэпа усэхэри абы и мащIэкъым.
  • Хьэту Пётр къызэхуэсахэм яхутепсэлъыхьащ тхылъыр итхыным къежьапэ хуэхъуамрэ ар зэригъэхьэзырамрэ. ЗэIущIэм хэтхэм тхакIуэм и творчествэм теухуауэ къата упщIэхэм абы жэуап яритащ. Хьэтум и усэхэм адыгэбзэкIи урысыбзэкIи къеджащ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и актрисэ ТыIэщ Маринэ, студентхэр, еджакIуэхэр.
  • Илъэс зыбжанэкIэ Хьэту Пётр зэлэжьа «Зауркъан и дыщэ фалъэр» тхылъыр ныбжьыщIэхэр зыхуэныкъуэщ икIи абы щIэупщIэ зэриIэнум шэч хэлъкъым.
  •  
  • БжьыхьэлI Розэ.