ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIыуэпсым къарита дэрэжэгъуэ

2017-12-21

  • Тэрч къалэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм щекIуэкIащ ЩIыуэпсым и илъэсым теухуа фестиваль.
  •  
  • «ФIы фщIэным фыхуэпIащIэ», «Къалэ щхъуантIэ», «ЩIыуэпсым и плъыфэхэр», «Джылахъстэней щIыуэпсым и телъыджэу 7», «Ди лъахэм щынэхъыфI щIыпIэ», «Дыкъэзыухъуреихь дунейр объективым къызэрищыр», «Гуапагъэр зи лъабжьэ сабий видеоролик» лIэужьыгъуэхэм епхауэ къызэрагъэпэща гъэлъэгъуэныгъэм цIыкIухэм утыку къыщрахьащ езыхэм ягъэхьэзыра хьэпшыпхэр, сурэтхэр, нэгъуэщI IэдакъэщIэкIхэр. Фестивалым и къалэн нэхъыщхьэр ЩIыуэпсым и илъэсым яхузэфIэкIамрэ а Iуэхухэм жыджэру хэта сабийхэм я цIэ къиIуэнымрэщ.
  • ЦIыкIухэм я зэфIэкIыр здынэсыр къэзыпщытахэм яхэтащ районым и библиотекэхэм, курыт еджапIэхэм, щэнхабзэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр, МФЦ-м, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и ЩIалэгъуалэ советым и лIыкIуэхэр. Тэрч щIыналъэм и жылагъуэ псори кърихьэлIэу екIуэкIа Iуэхухэм къыхэжаныкIахэм щIыхь тхылъхэр иратащ.
  •  
  • КIэмпIарэ Галинэ.