ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хэкум и хуабагъ хэлъу Испанием щащIа сурэтхэр

2017-12-19

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм «Из Испании на Родину — с любовью» фIэщыгъэм щIэту КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI КIыщ Мухьэдин и IэдакъэщIэкI- хэм я гъэлъэгъуэныгъэ екIуэкIар ды- гъэгъазэм и 11-м зэхуащIыжащ.
 •  
 • ЗэIущIэм кърихьэлIат КIыщ Мухьэдинрэ абы и щхьэгъусэ Мосс Жаклин Дианэрэ, республикэм и щэнхабзэм, гъуазджэм и лэжьакIуэхэр, КIыщым и творчествэм дихьэххэр.
 • Пщыхьыр къызэIуихащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин. Абы жиIащ сурэтыщI Iэзэм и гъэлъэгъуэныгъэ ди республикэм зэрыщащIар зэригуапэр, ди цIыхухэм абы и творчествэ къулейр фIыуэ зэралъагъум, зэрыригушхуэр.
 • — Псом япэрауэ, мы гъэлъэгъуныгъэм къекIуэлIа дэтхэнэми фIыщIэ хуэсщIыну сыхуейт. Иджыблагъэ Мухьэдин операцэ щащIам гузавэу абы и узыншагъэм цIыху куэд дыдэ къызэрыщIэупщIар, фыкъызэрыткъуэтар хуабжьу къытхуэщхьэпащ, Тхьэм фигъэпсэу! — жиIащ КIыщым и арт-унафэщI Мосс Жаклин Дианэ.
 • И IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэр къызыхуэтыншэу къызэрызэрагъэпэщар КIыщ Мухьэдин къыхигъэщащ. Апхуэдэу абы псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ операцэ щащIам гузавэу къыщIэупщIахэм. КIыщым къыхигъэщащ ди республикэм щIэгушхуэн цIыху зэчиифIэхэр зэрикуэдыр. Апхуэдэщ СэвкIуий Хьэмид, Пащты Герман, Црым Руслан сымэ. КъищынэмыщIауэ, «КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI» цIэр ГъукIапщэ Арсен хуэфащэу къызэрилъытэр жиIащ.
 • КIыщым къызэхуэсахэр щигъэгъуэзащ абы и сурэтхэр щахъумэн музей Испанием къыщызэIуихыну зэримурадым.
 • — Илъэс 20-м щIигъуауэ Испанием сыщопсэури, иджыри къыздэсым къулыкъущIэхэм си творчествэм гулъытэ гуэри хуащIакъым. Къалэм щIэуэ къытрагъэува унафэщIым гъуазджэр фIыуэ илъагъуу къыщIэкIащ икIи си музей къысхузэIуихыну къыщызжиIэм гуапэ сщыхъуащ, — жиIащ КIыщым.
 • Хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, Мухьэдин и сурэтхэм ящыщ, лъэпкъ дамыгъэхэр гъэщIэгъуэну щызэхэухуэнар, музейм тыгъэ хуищIащ.
 • «ЦIыху зэчиифIэхэм я къежьапIэ» фIэщыгъэм щIэту КIыщым и цIэкIэ Шэджэм щIыналъэм къыщызэрагъэпэща зэпеуэм щытекIуа ныбжьыщIэ цIыкIухэр щагъэлъэпIащ пшыхьым.
 • КIыщым и творчествэм теухуауэ гъэлъэгъуэныгъэм къыщыпсэлъащ гъуазджэ щIэныгъэхэм я доктор Мэлбахъуэ Борис, Шэджэм муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ самоуправленэм и унафэщI Уэдыжь Хьэсанш, сурэтыщI Марченкэ Владимир сымэ.
 •  
 • Щомахуэ Залинэ.
 • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.