ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дэфтэр нэхъыщхьэр ныбжьыщIэхэм ират

2017-12-16

  • Урысей Федерацэм и Конституцэм и махуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и районхэмрэ къалэ округхэмрэ щыщ еджакIуэ 28-м къэралым и дэфтэр нэхъыщхьэр — паспортыр — КъБР-м и Парламентым щратащ.
  •  
  • Мыхьэнэ зиIэ а Iуэхугъуэшхуэм хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоро-вэ Татьянэ, абы и къуэдзэ Жанатаев Сэ-лим, КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм зегъэужьынымрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и комитетым и унафэщI Пащты Борис, ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Азычэ Светланэ. ЗэIущIэм кърагъэблэгъат КъБР-м и Конституцэ судым и унафэщIым и къуэдзэ Чэт Юрий, КъБР-м и МВД-м щIыналъэм иIэпхъукIхэм я IуэхухэмкIэ и управленэм и унафэщIым и къуэдзэ Къарэнашэ Аслъэн.
  • Егоровэ Татьянэ къыщыпсалъэм къыхигъэщащ Урысейм щыпсэухэм я махуэшхуэ нэхъ лъапIэхэм ящыщым — Урысей Федерацэм и Конституцэм и махуэм — ныбжьыщIэхэм я паспортхэр зэрыратым и мыхьэ-нэр зэрыиныр.
  • — Я ныбжькIэ щIалэми, сощIэ нобэ къедгъэблэгъа ныбжьыщIэхэр еджэным, спортым, щэнхабзэм, жылагъуэ IуэхумкIэ къахэжаныкIахэр зэрыарар. Къэралым и дэфтэр нэхъыщхьэр къыщыфIэрыхьа махуэм щегъэжьауэ, фи гъащIэм жэуаплыныгъэ, къалэн нэхъыбэ къыхохьэ, фи адэ-анэм, къэралым яхуэгъэзауэ. КъывгурыIуэн хуейщ иджырей щIэблэм зэрызывужьым ди къэкIуэнур куэдкIэ зэрелъытар. Сыт хуэдэ ехъулIэныгъэ фимыIэми, нэгъуэщI къэрал фыкъыщыхутэми, сыхуейт фыкъыщалъхуа фи Хэкур зэи зыщывмыгъэгъупщэну, абы фыхуэпэжы-ну. Абы щыгъуэщ ди къэралыр лъэщу, щхьэхуиту, ефIакIуэу щытлъагъунур. ЩIэныгъэм нэхъуеиншэу фыхущIэкъу, хабзэр вгъэпэж, фи хуитыныгъэхэр фхъумэ, — жиIащ Егоровэм.
  • НыбжьыщIэхэм паспортхэр иратыжа нэужь, абыхэм ехъуэхъуащ Чэт Юрий. «Къэралым къывит хуитыныгъэхэм хуэфэщэн Iуэху влэжь, жэуаплыныгъэ зыхэвгъэлъы- ну зыщывмыгъэгъупщэ», — чэнджэщ яритащ хьэщIэм ныбжьыщIэхэм.
  • Къарэнашэ Аслъэн адэ-анэхэм защыхуигъазэм жиIащ я бынхэр зэращыгугъым хуэдэу къахущIэкIыну зэригуапэр, ныбжьыщIэхэм ехъуэхъуащ я мурадхэм ерыщу хуэкIуэну, ахэр зрагъэхъулIэну.
  • ЩIалэгъуалэм къабгъэдэкIыу къыхуа-щIа гулъытэм папщIэ фIыщIэ ящIу зэIущIэм къыщыпсэлъащ Коваленкэ Полинэ (Май къалэм и курыт еджапIэ № 4), Эркинбаевэ Айлэ (Налшык къалэм и лицей №2), Сыжажэ Аскэр (ХьэтIохъущыкъуей къуажэм и курыт школ №3). «Урысей Фе- дерацэм и цIыхум и дэфтэр нэхъыщхьэм дыхуэпэжыну, ди лъахэр едгъэфIэкIуэным ди къару етхьэлIэну фыкъыдогъэгугъэ», — жаIащ ныбжьыщIэхэм.
  • ЗэIущIэм и кIэм нэхъыжьхэри нэхъыщIэхэри зэгъусэу къэралым и Гимным едэ- Iуащ, дежьууащ.
  • БАГЪЭТЫР Луизэ.