ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-12-15

 • ЦIыху мин 90-м щIигъу
 • Къэрэшей-Шэрджэс. Мы гъэм и мазэ 11-м КъШР-м и «Фо псыкъелъэхэр» зыгъэпсэхупIэм щыIащ цIыху мин 90-м щIигъу.
 •  
 • «АР Кавказщ» зыгъэпсэхупIэм и унафэщI Боташев Мусса зэрыжиIэмкIэ, къахуэкIуэхэм я нэхъыбэр Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыпсэухэращ.КIуэ пэтми къахохъуэ Кавминводхэр санаторэхэм зыщызыгъэпсэхухэм ящыщу зыплъыхьа-кIуэ къакIуэхэм.
 • «Фо псыкъелъэхэр» IуэхущIапIэм транспорткIэ екIуэлIэныр нэхъ тынш хъун папщIэ, мы гъэм и гъатхэм яухуэу щIадзащ километри 7,3-рэ хъу автомобиль гъуэгур икIи 2018 гъэм ар къызэIуахынущ.
 •  
 • Андырхъуей Хъусен и музей
 • Адыгей.Республикэм сом мелуан 1,5-рэ хухихащ Совет Союзым и ЛIыхъужь, усакIуэ Андырхъуей Хъусен и музейр зэгъэпэщыжыным.
 • «Андырхъуей Хъусен и гъащIэр узэрыпсэуным, Хэкур фIыуэ лъагъун зэрыхуейм и щапхъэщ. Дэ дрогушхуэ ди лъахэгъум, и гъащIэр кIэщI хъуами, куэд зыхузэфIэкIам. Мыхьэнэшхуэ иIэу къызолъытэ республикэм щыпсэухэри абы и хьэщIэхэри мы музейм къэкIуэным, псом хуэмыдэу къытщIэхъуэ щIэблэр. Музейм щылажьэхэм фIыщIэ яхузощI ЛIыхъужьым и фэеплъыр зэрахъумэм папщIэ», — жиIащ республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат.
 • Музейм и унэр 80 гъэ-хэм ХьэкIурынэхьэблэ къуажэм щаухуауэ щытащ. Абы щIэлъщ экспонат 1830-м нэблагъэ, Андырхъуей Хъусен и гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуа тхыгъэхэри яхэту.
 • 1941 гъэм политрук нэхъыщIэ Андырхъуей Хъусен лIыхъужьыгъэ хэлъу щыхэкIуэдащ Луганск областым и Дьяков къуа-жэм деж щекIуэкIа зауэ гуащIэм. Украин къуажэм щыпсэухэм нобэми ящыгъупщэркъым адыгэлI нэсым и лIыхъужьыгъэр, гулъытэ хуащI и фэеплъым.
 •  
 • ЕгъэджакIуэ нэхъыфIхэр къыхах
 • Абхъаз.Къэрал филармонием щагъэлъэпIащ «Абхъазым и егъэджакIуэ нэхъыфI» зэпеуэм щытекIуахэр.
 • Рспубликэм егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Ченгелие Медея зэрыжиIамкIэ, мы гъэм Абхъазым и егъэджакIуэ нэхъыфIхэр къыхахащ бгъэдыхьэкIэщIэм тету. Нэхъапэм «Илъэсым и егъэджакIуэ нэхъыфI» зэпеуэр илъэс къэс ирагъэкIуэкIырт. Иджы абы хэтынухэр къыхахащ иужьрей илъэсищым зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэм тещIыхьауэ.
 • «Абхъазым и егъэджакIуэ нэхъыфI» зэхьэзэхуэр 2001 гъэ лъандэ- рэ ирагъэкIуэкI. ЕгъэджакIуэ, гъэсакIуэ, класс унафэщI нэхъыфI зэпеуэхэм хэта егъэджакIуэ 20-р кIэух Iыхьэм кIуащ.
 • ЕгъэджакIуэ нэхъыфIу къалъытащ абхъазыбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэхэу Пилие Светланэ (Гагрэ), Киртадзе Светланэ (Очамчыр), пэщIэдзэ классхэм щезыгъаджэхэу Сичинавэ Маринэ, Адлейбэ Ноннэ (Сыхъум), Мацапие Анжелэ (Гудаут).
 •  
 • УЭРДОКЪУЭ Женя.