ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Шэджэм псыкъелъэхэм» я щIыхьыр

2017-12-13

 • «Шэджэм псыкъелъэхэр» цIыхубэ ансамблыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 45-рэ зэрырикъур Шэджэм къалэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ щагъэлъэпIащ. Районым и напщIэу къалъытэ а гупым ди щIыналъэр щIыпIэ куэдым къащригъэцIыхуащ.
 •  
 • ГуфIэгъуэ зэхыхьэм кърихьэлIат Шэджэм муниципальнэ щIыналъэм и Iэтащхьэ ТекIушэ Артур, районым и щIыпIэ самоуправленэм и Советым и тхьэмадэ Уэдыжь Хьэсанш, КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и къудамэм и унафэщI Санэ Иннэ, щIыналъэм и къуажэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэр, IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лIыкIуэхэр, нэгъуэщIхэри.
 • Пшыхьым кърагъэблэгъат цIыхубэ ансамблыр къызэзыгъэпэщахэр, нэхъ ипэкIэ гупым хэта нэхъыжьыфIхэр. Ахэр Iэгуауэ иным щIэту ирашащ илъэс куэдкIэ ягъэбжьыфIа утыкум. Абыхэм ящыщу къызэдэфэу щытахэм гухэхъуэу пасэрей къафэжь щагъэзэщIащ утыкум. Нэхъыжьхэм а къафэм къыщагъэлъэгъуа уардагъыр, зыIыгъыкIэр, къафэм щIэлъ щIагъыбзэр псалъэкIэ къыпхуэIуэтэнкъым.
 • Ансамблым къикIуа гъуэгуанэм кIэщIу яхутепсэлъыхьащ Шэджэм муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм щэнхабзэмкIэ и управленэм и унафэщI Вэрокъуэ Ларисэ.
 • — Ансамблым фестиваль, зэпеуэ куэдым бжьыпэр щиубыдащ. Болгарием, Тыркум, Японием, Голландием, здэщыIа нэгъуэщI къэралхэм абыхэм я творческэ Iэзагъыр, адыгэхэм я щэнхабзэ бейр нэсу щагъэлъэгъуащ, — къыхигъэщащ Вэрокъуэм.
 • Гупыр зэфIэзыгъэувахэм, абы зи гуащIэ хэзылъхьауэ дунейм темытыжхэм къызэхуэсахэр зы дакъикъэкIэ яхуэщыгъуащ.
 • Пшыхьым щагъэлъэгъуащ ансамблым нэхъ ипэкIэ трахауэ щыта нэтынхэр.
 • ТекIушэ Артур къыщыпсалъэм зэхъуэхъуар ансамблым хэтхэм я закъуэкъым, атIэ а гуп дахэр къызыдалъагъуу щIыналъэм щыпсэу дэтхэнэми зыхуигъэзащ. Хэхауэ я цIэ къриIуащ а творческэ гуп дахэр зэхэзышахэм, абы и ехъулIэныгъэхэр зи фIыгъэхэм. Ансамблым нэхъапэIуэкIэ хэтахэм ящыщу а пщыхьэщхьэм утыку къихьэу къэфахэм нэхъыщIэхэр ядэплъеину, щапхъэ трахыну къыхуриджащ ТекIушэм.
 • КъыкIэлъыкIуэу къэпсэлъащ Шэджэм щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Iэрыпщ Жаннэ, Щхьэлыкъуэ къуажэ администрацэм и Iэтащхьэ Къуныжь Хьэчим, Шэджэм къалэ дэт курыт еджапIэ №2-м и директор Къэбжыхь Артур сымэ.
 • КъБР-м и Парламентым, Правительствэм, ЩэнхабзэмкIэ министерствэм, Шэджэм муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм, «Урысей зэкъуэт» политикэ партым КъБР-м щиIэ къудамэм къабгъэдэкI фIыщIэ, щIыхь тхылъхэмкIэ ягъэлъэпIащ ансамблым хэтхэр.
 • Я уэрэд, гушыIэ дахэхэмкIэ КъБР-м и цIыхубэ артист Думэн Мурадин, Музыкэ театрым и солистхэу Къуэдзокъуэ Алим, Жубоев Жамбулэт сымэ, «Джигиты Чегема» ныбжьыщIэ къэфакIуэ гупым пшыхьыр ягъэдэхащ.
 • КIарэ Элинэ.