ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Инал и япэ ехъулIэныгъэ

2017-12-09

  • Кърымым щыIэ «Ялта-Интурист» спорткомплексым каратэмкIэ иджыблагъэ щекIуэкIа урысейпсо зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIащ зи ныбжьыр илъэс 12-13 ирикъуахэм я зэхьэзэхуэм хэта МафIэдз Инал.
  •  
  • Килограмм 36-м нэс зи хьэлъагъхэм «кумитэ» лIэужьыгъуэмкIэ я зэпеуэм ди лъахэгъу щIалэм ещанэ увыпIэр щиубыдащ икIи жэз медалымрэ щIыхь тхылъымрэ къыхуагъэфэщащ. Ар Инал и дежкIэ япэ ехъулIэныгъэ инщ.
  • Илъэсищ хъуауэ МафIэдзым каратэм зыхуегъасэ. Абы и тренерхэу Гуэбэшы Аслъэнрэ КIэмпIарэ Рустамрэ я къару псори ирахьэлIэ а спорт лIэужьыгъуэмкIэ щIалэщIэм и зэфIэкIым зрагъэужьын, зэхьэзэхуэ зэмылIэужьыгъуэхэм ехъулIэныгъэ иIэу зыкъыщрагъэгъэлъэгъуэн папщIэ. Ар икIи абыхэм хъарзынэу къохъулIэ. Инал хэтащ Санкт-Петербург, Тимашевск (Краснодар край) къалэхэм щыIа зэпеуэхэм икIи и гъэсакIуэхэр игъэукIытакъым.
  • Кърымым щекIуэкIа урысейпсо зэхьэзэхуэм жэз медалыр къызэрыщихьам щыгуфIыкIар МафIэдзым и благъэ, Iыхьлы, ныбжьэгъухэм я закъуэкъым. Ар щеджэ, Налшык дэт курыт школ №9-м и егъэджакIуэхэмрэ и классэгъу цIыкIухэмрэ абы гуапэу къехъуэхъуащ икIи ехъулIэныгъэщIэхэмкIэ къызэрыщыгугъыр къыхагъэщащ.
  • Къаудыгъу Заур.
  • Сурэтым: каратист ныбжьыщIэ МафIэдз Инал и тренер КIэмпIэрэ Рустам дэщIыгъуу.