ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-12-07

 • Сом меларди 7,5-рэ халъхьэнущ
 • Адыгей.«Строитель-Юг» ООО-м Адыгейм и Тохъутэмыкъуей районым Green Apple хьэблэщIэ щиухуэну и мурадщ.
 •  
 • А Iуэхум тепсэлъыхьащ республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат «Строитель-ЮГ» ООО-мрэ «БЭЛ Девелопмент» компаниемрэ я унафэщIхэу Хайловэ Иринэрэ Комиссаровэ Еленэрэ щахуэзам.
 • Краснодар пэгъунэгъу Яблоновский посёлкэм гектар 20 щыхухахащ къат куэду зэтет псэупIэ унэ 13, «Фермер сити« сату щIапIэ, метр зэбгъузэнатIэ мин 52-рэ къэзыубыд парк, сабий садрэ школрэ щаухуэну. УхуакIуэхэм къа- лэн зыщащI хьэблэр псыкIэ къызэзыгъэпэщ, зыгъэкъабзэ ухуэныгъэхэри ящIыну, къуажэм и уэрам гъуэгухэри зыхуей хуагъэзэну. Хуит зыщI, проект-сметэ тхылъхэр 2018 гъэм гъэхьэзырын щIадзэнущ. Проектым сом меларди 7,5-рэ текIуэдэну къалъытэ.
 • Адыгейм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат зэрыжиIамкIэ, а ухуэныгъэхэр зэфIэкIмэ, зыхуей хуэгъэза псэупIэ цIыхухэм яIэнущ, бюджет зэмылIэужьыгъуэхэм яIэрыхьэ налогхэми хэхъуэнущ. Сату щIапIэм лэжьапIэ щагъуэтынущ цIыху миным нэсым, щIыпIэм и фермерхэм я Iуэхур ефIэкIуэнущ.
 •  
 • Лондон кIуэнущ
 • Къэрэшей-Шэрджэс. Егъэджэныгъэ программэм хыхьэу республикэм щекIуэкIа «Ты — предприниматель» Iуэ-хум ипкъ иткIэ, инвесторхэм я пащхьэ иралъхьащ щIалэгъуалэ проекти 9 икIи абыхэм ящыщу 5-р къыхахащ.
 •  
 • Зэдэарэзыуэ нэхъыфIу къалъытащ Узденовэ Альбинэ игъэхьэзыра «Бизнес на аукционах» проектыр, иджы ар Лон-дон кIуэнущ. ЩIалэгъуалэм я проектхэр даIы-                  гъащ КъШР-м и инвестори 5-м. Абыхэм ахъшэ халъхьэныр наIуэ къы-щыхъунур бизнес-жэрдэмхэр нэщIысауэ зэпалъыта нэужьщ. Мы гъэм республикэм щекIуэкIа «Ты —  предприниматель» Iуэхухэм хэтащ еджакIуэ, студент миным щIигъу. 2017 гъэм ар пхыгъэкIыным сом мелуани 2,6-рэ хухахащ.
 •  
 • УЭРДОКЪУЭ  Женя.