ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэнхэр

2017-12-01

  • Ингуш Республикэм и къалащхьэ Магас къыщызэIуахащ Кавказ Ищхъэрэм и хъыбарегъа- щIэ IэнатIэхэм я V зэхуэсышхуэр. Журналист, къулыкъущIэ, пресс-IэнатIэхэм я лэжьакIуэ, блогер 500-м щIигъу махуитIкIэ тепсэлъыхьынущ медиа-IэнатIэм и Iуэху зыIутымрэ КИФЩI-м хыхьэ хэгъэгухэм я хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэм я лэжьыгъэр зэрегъэфIэкIуапхъэ Iэмалхэмрэ.
  •  
  • Хабзэ зэрыхъуам тету, зэхуэсым и Iыхьэ нэхъ гъэщIэгъуэнхэм ящыщщ щIыналъэ СМИ нэхъыщхьэхэм я ехъулIэныгъэхэмрэ зэфIэкIхэмрэ щагъэлъагъуэ утыкухэр. ТелекомпаниещIэр лажьэу абдеж щегъэжьэныр, эфир занщIэхэр къызэгъэпэщыныр, къэкIуэнум и телевиденэр зыхуэдэнур къэгъэлъэгъуэныр — апхуэдэ гъэщIэгъуэн куэд утыку кърахьэнущ хэгъэгу журналистхэм.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым абы щегъэлъагъуэ республикэм къыщыдокI газетхэмрэ журналхэмрэ, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и лэжьыгъэм щыщ. «Къэбэрдей-Балъкъэр» каналым и телевиденэ станцым зэIущIэр зэрекIуэкIыр къитыжынущ.
  • Осетие Ищхъэрэм и экспозицэр, хъыбарегъащIэ IэнатIэ 40-м нэс къыщыгъэлъэгъуар, зытеухуар щIыналъэ СМИ-хэр зэгухьэу, телевизионнэ сетхэмрэ спутник вещанэмрэ я Iэмалхэр къагъэсэбэпу, дунейпсо хъыбарегъащIэ утыку ихьэнырщ. Ставропольем и гъэлъэгъуэныгъэри куэдкIэ ефIэкIуащ, адрей гъэхэм елъытауэ. Зэман зэхуэмыдэхэм ягъэхьэзыру щыта къыдэкIыгъуэхэм, абы «Ставропольская правда» газет нэхъыжь дыдэри хэтыжу, нэмыщI, мыбыхэм утыку кърахьащ щIыналъэм и щIыпIэ дахэхэр къызытещ стендхэр.
  • «ХъыбарегъащIэ Iэмал дызэсахэм къытекIауэ иджырейхэм хуэкIуэн» гупсысэм щIэту игъэхьэзыращ Дагъыстэным и экспозицэр. Мы гъэм илъэс 95-рэ хъуа я тхылъ тедзапIэм, илъэсищэ зэрырикъуар зыгъэлъэпIа республикэ газетищым нэмыщI, иджырей СМИ-м зэрыхуэкIуэр щагъэлъагъуэ: телерадиокомпаниехэмрэ «Правительствэ зэIухамрэ» жыхуиIэр къагъэсэбэп властымрэ жылагъуэмрэ я зэпыщIэныгъэр нэхъ тынш зэращIым и щыхьэту. Къэрэшей-Шэрджэсым и утыкум щыболъагъу хэгъэгум и масс-медиар зы редакцэу къызэгъэпэщауэ. Лэжьыгъэр нэхъыбэу зытегъэщIар республикэр мы гъэм илъэс 25-рэ зэрырикъуарщ. Шэшэным гу нэхъ зылъыуигъатэр хъыбарегъащIэ IэнатIэм и лэжьыгъэр псынщIэу зэфIих зэрыхъуарщ. Абы щыболъагъу республикэм и СМИ-м и тхыдэри.
  • А псоми бысым яхуэ- хъуа республикэм хьэщIэхэм яригъэлъагъунущ зэман гъунэгъум телевиденэм и лэжьыгъэр зыхуэкIуэнур. «Ингушетия» НТРК-м и лэжьакIуэхэр хущIэкъуащ корреспондентыр редакцэм щIэмысуи программэхэр ирагъэкIуэкI зэрыхъунур къагъэлъэгъуэну.
  • Зэхуэсыр иухыху мы гъэлъэгъуэныгъэр екIуэкIынущ, цIыхухэр стIол хъурейхэм, мастер-классхэм къащыдэхуэм деж кIуэурэ еплъын хуэдэу.
  • Кавказ Ищхъэрэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я V зэхуэсым и пресс-IуэхущIапIэ.