ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-11-30

 • Сом мелуан 380-м нэблагъэ
 •  Адыгей.Iэщ зыгъэхъухэм федеральнэ программэ къызэращтэрэ республикэм  и апхуэдэ хьэрычэтыщIэхэм сом мелуан  379,9-рэ щратащ.
 •  
 • Республикэр а программэхэм хэтщ 2012 гъэ лъандэрэ. А зэманым къриубыдэу гранти 153-рэ иратащ Iуэхум яужь ихьэхэм, унагъуэ Iэщ фермэ зиIэхэм ящыщу 36-м зыщIагъэкъуащ заужьын папщIэ.
 • Адыгейм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат мэкъумэш IуэхухэмкIэ щIыналъэ министерствэмрэ район унафэщIхэмрэ пщэрылъ ящищIащ къуажэдэсхэм ящыщу Iэщ зыгъэхъуну хуейхэм ядэIэпыкъуну. Апхуэдэуи республикэм и Iэтащхьэм яхуигъэуващ грантхэр къызэрагъэсэбэпым, мэкъумэш,  Iэщ гъэхъун IэнатIэхэм  щылажьэхэм я улахуэм зэрыхэхъуэм кIэлъыплъыну.
 •  
 • Фошыгъу жэгундэр бэгъуащ
 •  Къэрэшей-Шэрджэс.Республикэм фошыгъу жэгундэр къехьэлIэжыныр щаухащ. Ар нэгъабэ елъытауэ процент 22-кIэ нэхъыбэ хъуащ.
 •  
 • Псори зэхэту Къэрэшей-Шэрджэсым гектар мини 6,2-м къыщатIыжащ жэгундэ IэфI тонн 224,5-м нэс. Ику иту гектарым къытрахащ центнер 370,8-рэ, — жиIащ КъШР-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм и лэжьакIуэм.
 •  
 • АвтобусыщIэ 25-рэ
 •  Мы гъэм и кIэм ирихьэлIэу КъШР-м щахъуэжынущ илъэси 10 и пэкIэ къыдагъэкIа школ автобусхэр.
 •  
 • Республикэм и автопаркым къыIэрыхьэнущ школ автобусыщIэу 25-рэ. Абыхэм яхэтщ цIыху 22 — 24-рэ зэрыхуэ Ford Transit автобусищ, 22-р Урысейм щащIахэрщ. КъШР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм къызэритымкIэ, махуэ къэс школ автобусхэм еджапIэхэм ирашалIэ сабий мини 3-м щIигъу.
 • Министерствэм и лэжьакIуэм зэрыжиIамкIэ, КъШР-м и школ автобусхэм  илъэс  къэс  къахохъуэ. 2016 гъэм къаIэрыхьащ транспорт 22-рэ.
 •  
 • УЭРДОКЪУЭ Женя.