ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бдзэжьей лъэпкъыгъуэфIхэр къыщагъэхъунущ

2017-11-30

  • Шэджэм къалэм и ищхъэрэ-къуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ щащI «Кавказ-бдзэжьей» ООО-м и япэрей ухуэныгъэхэр и кIэм нагъэблэгъащ. Зы илъэсым къриубыдэу абы къуэлэну тонни 100-м нэблагъэ къыщагъэхъуну я мурадщ.
  • Мы Iуэхум предприятэр елэжьын щыщIидзар гъэ дызэрытым и пэщIэдзэхэращ. Абы щыгъуэ ухуэныгъэм халъхьащ сом мелуан 17-м нэс.
  • Мы зэманым псыгуэн 36-р хьэзырщ. Абыхэм ящыщ дэтхэнэми бдзэжьейуэ тонни 3 хэхуэнущ. Псыгуэнхэм ирагъэлъэдэнур псынэпсщ. 
  • IуэхущIапIэм и пщIантIэм псы IущIапIэ щхьэхуи дэтщ. Абы гектарым щIигъу къызэщIеубыдэ, метр 1,5-рэ и куууагъщ, абдежым бдзэжьейхэр «щагъэкъэбзэнущ».
  • Псыгуэнхэм бдзэжьей шырхэр 2018 гъэм и мэлыжьыхьым япэ дыдэу хаутIыпщхьэнущ, грамми 3 — 5 хуэдиз нэхъ мыхъуу. Ахэр ягъэшхэнущ ди къэралым къыщыщIагъэкIа IусхэмкIэ икIи тыкуэнхэм ебгъашэ хъун теплъэ яIэу илъэс ныкъуэм къриубыдэу хэхъуэнухэщ, 2018 гъэм и кIэуххэм ирихьэлIэу ди республикэм и тыкуэнхэм Iэрагъэхьэфын хуэдэу.
  • Предприятэм щылажьэхэм я мурадщ къуэлэным нэмыщI нэгъуэщI бдзэжьей лъэпкъыгъуэфIхэри къыщагъэхъуну. Абыхэм папщIэ нэгъуэщI псыгуэнхэри къызэрагъэпэщынущ.
  • IуэхущIапIэм цIыху 15 щылэжьэнущ. Абыхэм улахуэу къахьынущ сом мин 20 — 25-м нэблагъэ.
  • КIАРЭ  Элинэ.