ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЗауэлIым, щIэныгъэлIым, тхакIуэм и щIыхькIэ

2017-11-29

  • Дыгулыбгъуей къуажэм дэт курыт еджапIэ №10-м къыщызэIуахащ Хэку зауэш хуэм лIыгъэ зэрихьэу хэта, бзэщIэныгъэлI, тхакIуэ цIэрыIуэ Къардэн Бубэ и фэ еплъ.
  •  
  • Шэджагъуэм ирихьэлIэу школ пщIантIэм къыщызэ хуэсу щIадзащ къызэралъхурэ иджыблагъэ илъэси 100 ирикъуа зауэлI, щIэныгъэлI, тхакIуэ гъуэзэджэ Къардэн Бубэ къыдэлэжьахэр, иригъэджахэр, Iыхьлыхэр, благъэхэр, Дыгулыбгъуей къуажэм дэсхэр. ЗауэлI фащэ зыщыгъ школакIуэ цIыкIухэр сатыру иувыкIат, класс нэхъыжьхэм щIэсхэр, шар хужьхэр яIыгъыу, адэкIэ щызэхэтт.
  • ЗэIущIэр къызэIуихащ курыт еджапIэ №10-м и директор Къаныкъуэ Маритэ икIи къызэхуэсахэр кIэщIу щыгъуазэ ищIащ Къардэн Бубэ и гъащIэ гъуэгуанэмрэ творчествэмрэ. Абы щхьэхуэу фIыщIэ хуищIащ и ныбжьыр хэкIуэ тами мы Iуэхугъуэм зыкърезыгъэхьэлIа, я школым и япэ  директору щыта, егъэджэныгъэ IэнатIэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа Къардэн Мухьэб, зи фэеплъыр къызэ Iуахым и къуэш нэхъыщIэм.
  • — Къардэн Бубэ лъэпкъри республикэри зэрыгушхуэ лIыщ, — жиIащ Бахъсэн къалэ администрацэм и Iэтащхьэ Мамхэгъ Хьэчим, зэIущIэм къыщыпсалъэу. — Нобэ щы щIэдзауэ абы и цIэр курыт еджапIэ №10-м зэрихьэнущ. Шэч къытесхьэркъым а лIы щэджащэм хуэфащэу егъэджакIуэ гупри абыхэм я гъэсэнхэри зэрыщытынум.
  • Школ щIыхьэпIэм щагъэува фэеплъым тепхъуар тра — хы ну пщIэ хуащIащ Къардэн Мухьэбрэ Мам хэгъ Хьэчим — рэ. Абы иужькIэ школакIуэхэм шар гъэпща хужьхэр уа — фэм драгъэлъэтеящ, удз гъэгъахэр фэеплъым бгъу ралъхьащ.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм зэрихьа лIыгъэхэм папщIэ Къардэн Бубэ къыхуагъэфэщащ Бэракъ Плъыжь ордену тIу (1941, 1994 гъэхэм), Хэку зауэ орденым и етIуанэ нагъыщэр (1943 гъэм), Вагъуэ Плъыжь орденыр (1945 гъэм), медаль зыбжанэ. Зауэ нэужьым Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал пединститутым, (иужькIэ — университетым) щригъэджащ икIи щIэныгъэ лэ жьыгъэ 50-м нэблагъэ, псалъалъэ, зэрырагъаджэ пособие зыбжанэ къыдигъэкIащ. Хэку зауэшхуэм и нэгу щыщIэкIахэр къыщиIуэтэжа художественнэ тхыгъэ 20-м нэблагъэ Къардэн Бубэ дунейм къытригъэхьащ.
  •  
  • Жыласэ  Заурбэч.