ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

УсакIуэ зэчиифIэт, цIыху щыпкъэт

2017-11-28

 • Къулъкъужын Ипщэ (Абзуанхьэблэ) къуажэм дэт курыт еджапIэ №2-м фэеплъ пшыхь гуапэ къыщызэрагъэпэщат усакIуэ, журналист, зэдзэкIакIуэ Iэзэ Уэрэзей Афлик Пщымахуэ и къуэр къызэралъхурэ илъэс 70 щрикъум ирихьэлIэу.
 •  
 • ЗэIущIэм кърихьэлIат «Адыгэ пса-лъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Беппаев МутIэлип, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и унафэщI Ацкъан Руслан, тхакIуэхэу Бейтыгъуэн Сэфарбий, Мэржэхъу Мухьэмэд, Балъкъыз Батий сымэ, Уэрэзейм и благъэхэр, Iыхьлыхэр, абы и ныбжьэгъухэр, и творчествэр фIыуэ зылъагъухэр, и къуажэгъухэр.
 • Афлик и IэдакъэщIэкI тхылъхэм я гъэлъэгъуэныгъэ екIу къыщызэрагъэпэщат пэшым.
 • Бахъсэн куей  администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Iэхъуэбэч Анзор зэIущIэр къыщызэIуихым я къуажэгъум пщIэ хуащIу къахуеблэгъа псоми фIы- щIэ псалъэхэмкIэ захуигъэзащ.
 • — Дэтхэнэри  къызэрыпхуэцIыхунур   и   цIыху хэтыкIэмрэ и лэжьыгъэмкIэщ. Афлик сыт хуэдэ Iуэхуми хуэжыджэрт. Ар зи нэIуасэу  щыта дэтхэнэми абы и цIыхуфIагъымрэ и цIыхугъэ инымрэ зыхащIащ. УмыгъэщIэгъуэн плъэкIыркъым абы хэлъа щыпкъагъымрэ Iэдэбагъымрэ. Ар цIэ лъапIэхэр зыхуэфащэ          тхакIуэт,  ауэ   Афлик  аракъым зыхущIэкъуар, атIэ и лъэпкъыр, и къуажэр зэриIэтынырщ. Дэ абы хуэдэ цIыху ин къызэрытхэкIам   ди   щхьэр лъагэу дегъэлъагъуж. Ар дигу изымыгъэхун лъэужь дахэ къызэринэкIащ, — жиIащ Iэхъуэбэчым.
 • — ГушыIэ дахэ хэлъу мы дунейм зы усакIуэ тетамэ, Афлик етIуанэт, — захуигъэзащ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд къызэхуэсахэм. — Абырэ дэрэ илъэс куэдкIэ дызэдэлэжьащи, жысIэфынущ ар зэи укъэзымыгъэщIэхъуну цIыху нэсу зэрыщытар. Абы сыткIэ уелъэIуми къыпхуищIэнут. Гётте, Гейне, Шекспир сымэ, хамэ къэ-ралхэм я нэгъуэщI тхакIуэхэм я тхыгъэ куэд адыгэбзэкIэ зэридзэкIащ. А псом ищIыIужкIэ, Отаров Керим и Iэдакъэ-щIэкI нэхъыфIхэр псори адыгэбзэм къригъэзэгъащ. Уэрэзей Афлик блэкIа зэманым иту сытепсэлъыхьыну сыхуейкъым, ар ноби лъэпкъым диIэщ, къытхэтщ икIи къытхэтынущ. Адыгэр щыIэхукIэ Афлик щыIэнущ. Дунейм тетыж адыгэ усакIуэхэм ящыщу нэхъыфIитхум яхэзбжэрт икIи яхызобжэ ар. Гупсысэ зэщIэкъуа, бзэ шэщIа иIэт. Иджы плIыщ диIэжыр, ауэ а къэнахэм Афлик хузэфIэмыкIар Тхьэм къаригъэхъулIэ, Тхьэм куэдрэ лъэпкъым хуигъэпсэу.
 • Уэрэзейм и творчествэ къулейм, абы и цIыхугъэ иным, зэдзэкIакIуэ Iэзэу зэрыщытам теухуат Беппаев МутIэлип и къэпсэлъэныгъэр.
 • — Къулъкъужын къуажэм дэсхэми адыгэ лъэпкъми апхуэдэ къуэ щэджащэ зэ-              раIэмкIэ я насып къикIат. НэхъыщIэхэм щапхъэ зытрахын тхакIуэ нэс фиIэщ, —    захуигъэзащ абы къызэхуэсахэм.
 • — Москва гъэлъэгъуэныгъэ гуэр щыIэу дыщызэрихьэлIэри, Тхьэгъэзит Зубер Уэрэзей Афлик сигъэцIыхуауэ щытащ. «Ди адыгэ поэзием къыхыхьэ щIалэщIэщ, куэдкIэ сызыщыгугъщ», — хужиIауэ щы-тащ Тхьэгъэзитым абы икIи, зэманым къызэригъэлъэгъуамкIэ, щыуатэкъым, — ядэгуэшащ Бейтыгъуэн Сэфарбий и гукъэкIыжхэмкIэ къызэхуэсахэм. — Апхуэдэ цIыху уи лъэпкъым къыхэкIын дэнэ къэ- на,  уи   къуажэ    къыдэкIыныр насыпышхуэщ. Лъэпкъыр цIэрыIуэ зыщIыфынури             и цIэр зыгъэIуфынури и тхакIуэхэращ               икIи Афлик лъэпкъ щIыхьыр зыгъэин тхакIуэхэм ящыщщ.
 • КъыкIэлъыкIуэу псалъэ иратащ тхакIуэ Мэржэхъу Мухьэмэд.
 • — Сэ фIыуэ сощIэ тхакIуэ унагъуэр зищIысыр, тхакIуэм и щхьэгъусэу ущытыным пылъ гугъуехьыр зихуэдизыр. ТхакIуэ нэсыр и унагъуэм къащылъымысыжыр нэхъыбэщ, ар лъэпкъращ зейр икIи ар къыбгурыIуэу тхакIуэм убгъэдэтыныр лIыгъэшхуэщ. Апхуэдэ щIыбагъ быдэу Афлик иIащ и щхьэгъусэ Луизэ. Абы и щхьэр зэи игъэнэхъапакъым, икIи ар мыхъуатэмэ, Афлик хузэфIэкIар  къехъулIэну  къыщIэкIынтэкъым.
 • Афлик теухуа псалъэ гуапэхэр пшыхьым щыжаIащ Ацкъан Руслан, Балъкъыз Батий сымэ, нэгъуэщIхэми. Ацкъаным къызэрыхигъэщамкIэ, мыгувэу «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм Афлик и усэ тхылъыщIэ дунейм къыщытехьэнущ.
 • Курыт еджапIэм и 11-нэ классым щIэс ныбжьыщIэхэр адыгэ фащэкIэ хуэпауэ Уэрэзейм и усэхэм гум хыхьэу къеджащ, къызэхуэсахэм я пащхьэ теплъэгъуэ гъэ-щIэгъуэнхэмкIэ ихьащ.
 • Адыгэбзэм и IэфIагъыр, усыгъэм къуит къарур, адыгагъэм и лъагагъыр япэу тхакIуэм щызыхищIа Къулъкъужын Ипщэ Афлик къыщыхузэрагъэпэща фэеплъ пшыхьыр гуапэу, гум ехуэбылIэу екIуэ-кIащ.
 •  
 • Щомахуэ Залинэ.
 • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.