ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Шокъум Ахьмэдрэ ЗакIуий Азэмэтрэ я текIуэныгъэ

2017-11-28

  •  Дагъыстэным хыхьэ Хасавюрт къалэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 20-м нэмысахэм бэнэкIэ хуитымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм къикIа бэнакIуэ 200-м щIигъу.
  •  
  • Ди щIалэхэм зэхьэзэхуэм фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ. Апхуэдэу килограмм 74-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм къыщыпэлъэщын къыхэкIакъым Нарткъалэ щыщ Шокъум Ахьмэд. И хьэрхуэрэгъу псори хигъащIэри, ар финалым нэсащ. Абы къыщыпэщIэуват хэгъэрейхэм ящыщ Алиболатов Сайпула. ЩIалэхэр ерыщу зэныкъуэкъуащ, арщхьэкIэ Ахьмэд нэхъ лъэщу къыщIэкIащ икIи дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ.
  • Шокъумыр и ныбжькIэ щIалэми зэфIэкI лъагэ къэзыгъэлъэгъуащ. Мызэ-мытIэу зэхьэзэхуэ инхэм ар щытекIуащ икIи «спортым и мастер» цIэр къыфIащащ. Абы бэнэкIэм зыхуэгъэсэн щыщIидзащ Нарткъалэ и сабий-ныбжьыщIэ спорт школым, тренер Хьэмдэхъу Тимур и нэIэм щIэту. Иджыпсту Адыгейм и щIыхьыр ехъумэ. И тренерхэу Тембот Анатолэрэ Къырзадэ Хьэсэнрэ Ахьмэд куэдкIэ щогугъ икIи къэралым и бэнакIуэ нэхъ лъэщхэм мыгувэу яхыхьэну хуагъэфащэ.
  • ЩIэх-щIэхыурэ дызыгъэгуфIэхэм ящыщщ ЗакIуий Азэмэти. Килограмм 92-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абыи дыщэ медалыр Хасавюрт къыщихьащ, кIэух зэIущIэм Осетие Ищхъэрэ — Аланием щыщ Сотиев Аслъэнбэч щыхигъащIэри. 
  • Жыласэ  Заурбэч.