ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Дызэщхькъым, ауэ дызэхуэдэщ»

2017-11-23

  • Апхуэдэ къыхуеджэныгъэм щIэту Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ зэIущIэ щхьэпэ. ЕджапIэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Бэрбэч Албэч хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, «стIол хъурей» щытыкIэм иту къызэрагъэпэща зэхуэсыр ирырагъэхьэлIащ дэнэкIи щагъэлъапIэ ШыIэныгъэм и дунейпсо махуэм.
  •  
  • ЗэгурыIуэныгъэ, зэхэщIыкI, зышыIэныгъэ уиIэу дунейм утетыным теухуа псалъэмакъ щIалэгъуалэм драгъэкIуэкIащ КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, граждан жылагъуэ зэгухьэныгъэм зегъэужьынымрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и комитетым и унафэщI Пащты Борис, Граждан жылагъуэ институтхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм и IэщIагъэлI пажэ, эксперт Отаров Алим, «Эльбрусоид» фондым и къудамэм и унафэщI Анаев Марат, республикэм и еджапIэ нэхъыщхьэхэм я IэщIагъэлIхэр.
  • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым зэгъусэу къызэрагъэпэща зэхуэсыр къызэIуихащ институтым и проректор Эфендиев ФуIэд. Къызэхуэсахэм КъБКъМУ-м и ректоратым и цIэкIэ захуигъэзащ а еджапIэ нэхъыщхьэм и президент Щыхьмырзэ Мухьэмэд.
  • Пащты Борис къыщыпсалъэм къыхигъэщхьэхукIащ Iуэхур зытеухуар жылагъуэм зэгурыIуэныгъэ щыщыIэнымкIэ мыхьэнэ зиIэу зэрыщытыр. АдэкIэ утыкур хуит хуащIащ студентхэм. Абыхэм ящIа докладхэр купщIафIэт, шыIэныгъэм гъащIэм щиубыд увыпIэм философие еплъыкIэ зэрыхуаIэр къэзыгъэлъагъуэт. Псоми къыхэщырт лъэпкъхэм, динхэм яку зэгурыIуэныгъэ, пщIэ, нэмыс дэлъын зэрыхуейр.
  • «Иджырей зи щIалэгъуэм и шыфэлIыфэ нэхъыщхьэр сыту пIэрэ?» — жиIэу Пащтыр щыщIэупщIэм, псоми зыжьэу жэуап къатащ ар лъэпкъ хьэл-щэн зиIэ, нэгъуэщIхэм пщIэ яхуэзыщI, щIэныгъэ куурэ гъэсэныгъэ екIурэ зыхэлъ цIыхуу зэрыщытыпхъэр.
  •  
  • ТАМБИЙ  Линэ.