ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-11-23

 • Бзэр хъумэным гулъытэ хуащI
 • Адыгей.Республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат адыгэбзэмрэ литературэмрэ ятеухуа зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ «Адыгэ Хасэ — Шэрджэс парламент» республикэ жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм и унафэщIхэм. АР-м и Iэтащхьэм лъэпкъым и бзэм, щэнхабзэм пыщIэныгъэ хузиIэ зэгухьэныгъэ псори зэкъуэувэну къыхуриджащ а Iуэхухэр ягъэкIуэтэным теухуауэ.
 •  
 • Къыхагъэщащ щIыналъэ, федеральнэ экспертизэм пхыкIа тхылъхэр зэрамыIэр адыгэбзэр яджыныр гугъу зыщI Iуэхугъуэшхуэу зэрыщытыр. ИджыкIэ зэреджэ тхылъхэр 2000 гъэхэм къыдэкIахэрщ икIи ахэр жьы хъуащ. Апхуэдэуи къагъэлъэгъуащ адыгэбзэмрэ литературэмрэ зэраджыну программэщIэ Iэмал имыIэу зэхэгъэувэн зэрыхуейр, ар зи анэдэлъхубзэхэми урысыбзэкIэ псалъэхэми папщIэ. Тепсэлъыхьащ АКъУ-м адыгэ филологиемрэ щэнхабзэмкIэ и факультетым зэрыщрагъаджэр егъэфIэкIуэным, егъэджакIуэу лажьэхэм я щIэныгъэм теухуауэ щIапхъэхэм. Сабий садхэм къыщагъэсэбэпыну тхылъхэр ягъэхьэзыракIэщ, ауэ ахэр нэгъуэщI IэмалхэмкIи бзэм дегъэхьэхын хуейщ. КъумпIыл Мурат къыхилъхьащ иджырей урысей мультфильмхэр адыгэбзэкIэ зэдзэкIыным Адыгейм и Лъэпкъ театрым и артистхэр егъэлэжьын хуейуэ.
 • Адыгэбзэр, литературэр, щэнхабзэр хъумэным икIи зегъэужьыным теухуа программэ гъэбеджылынымкIэ гуп къызэрагъэпэщыну унафэ къащтащ.
 •  
 • Сабий садыщIэр къызэIуах
 • Къэрэшей-Шэрджэс. Республикэм и Малокарачаевскэ районым хыхьэ Учкекен къуажэм къыщызэIуахащ сабий 200-м хуэщIа «Лэгъупыкъу» сабий садыр. Абы хэтащ икIи къызэхуэсахэм республикэм и Iэтащхьэм и цIэкIэ захуигъэзащ КъШР-м и Правительствэм и УнафэщI Уэз Аслъэн.
 •  
 • «Къэрэшей-Шэрджэсым илъэси 3 ныбжьым къыщыщIэдзауэ илъэси 7-м нэс цIыкIухэр сабий садхэмкIэ къыщызэгъэпэщыныр зэдгъэхъулIащ. Нобэ ди къалэныр илъэсищ мыхъуа цIыкIухэми апхуэдэ IуэхущIапIэхэр къахузэIухынырщ», — жиIащ Уэзым.
 • Сабий садыщIэр нэгъабэ и фокIадэм къызэIуаха школыщIэм хэту ящIауэ аращ.
 • УЭРДОКЪУЭ Женя.