ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъыдэкIыгъуэ телъыджэ

2017-11-16

 • Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу Москва къыщыдэкIащ къэрал тхыдэм мыхьэнэшхуэ щызыгъэзэщIа Черкасскэ лъэпкъым къыхэкIахэм я сурэтхэр, абыхэм ятеухуахэр зыдэлъ мультимедийнэ библиотекэ хьэлэмэт. Абы хэлъщ Инал Нэху, Идар Темрыкъуэ, Темрыкъуэ ипхъухэу Гуащэнэ, Алтыншаш, Мэлхъурыб сымэ, Идархэ Къамболэт, Мамсрыкъуэ, Черкасскэхэ Дмитрий, Иван, Яков, Михаил, Къасболэт, Алексей, Владимир сымэ, нэгъуэщIхэми я сурэтхэмрэ ятеухуа тхыгъэ кIэщIхэмрэ. Урысейм и тхыдэм къыхощыж абы и лъэхъэнэ нэхъ гугъу дыдэхэм Черкасскэ лъэпкъым щаIа зэфIэкIхэр. Урысей пащтыхьыгъуэм и къулыкъу нэхъ лъагэ дыдэхэр абыхэм къыщIыхуагъэфэщар я пэжагъырщ, щIэныгъэ куу зэрабгъэдэлъырщ.
 • Идар Гуащэнэ

 • Идар Мэлхъурыб

 • Идар Алтыншаш

 • Идар Темрыкъуэ

 • Идар Мамсрыкъуэ

 • 1557 гъэм, пщы Идар Темрыкъуэ и жэрдэмкIэ, Къэбэрдеймрэ урысеймрэ зэращIылIа дзэ-политикэ зэгурыIуэныгъэр лъэныкъуитIым я зэпыщIэныгъэ быдэм къежьапIэ хуэхъуащ, урысхэмрэ адыгэхэмрэ политикэ, экономикэ, щэнхабзэ я лъэныкъуэкIи нэхъ зэпэгъунэгъу ищIащ.
 • 1561 гъэм Къэбэрдеймрэ Урыс къэралыгъуэмрэ я зэгурыIуэныгъэр нэхъри щIигъэбыдащ Иван ЕплIанэмрэ Идар Гуащэнэрэ зэщхьэгъусэ зэрыхъуам.
 • Идар Къамболэт

 • Черкасский Иван

 • Черкасский Михаил

 • Черкасский Алексей

 • Тхыдэм къыхэщыж апхуэдэ гъэщIэгъуэн куэд ибгъуэтэнущ зи гугъу тщIы къыдэкIыгъуэщIэм. Мыр медиаформат гъуэзэджэщ, хъыбарыр тхыгъэу иту, къищынэмыщIауэ, узэредаIуэ Iэмалхэри хэту. Иджырей технологиещIэхэр къыщагъэсэбэпа, къалэн куэд зыгъэзащIэ къыдэкIыгъуэм МедиаГид хэтщ. Тхыгъэхэри, аудио макъхэри урысыбзэкIи, инджылызыбзэкIи итщ библиотекэм.
 • Проект къызэрымыкIуэм и авторщ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ хьэрычэтыщIэ Петерсон Иворэ, щIэныгъэ чэнджэщэгъуу хэлэжьыхьащ тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Къущхьэбий Анзоррэ тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Накуэ Феликсрэ.
 • Черкасский Дмитрий

 • Черкасский Яков

 • Черкасский Къасболэт

 • Мысост ХьэтIэхъущыкъуэ

 • Бекович-Черкасский Александр

 • Махуэшхуэм щхьэкIэ ягъэхьэзыра къыдэкIыгъуэ гъэщIэгъуэныр хьэщIэхэмрэ къулыкъущIэхэмрэ хуагуэшащ. Абы ещхьу къыдагъэкIа медиакъыдэкIыгъуэхэр КъБР-м и Лъэпкъ библиотекэм, Лъэпкъ музейм, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм, нэгъуэщI IуэхущIапIэхэм щывгъуэтынущ, феджэну, федэIуэну ффIэгъэщIэгъуэнмэ.
 •  
 • НэщIэпыджэ  Замирэ.