ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ХьэщIэщхэм я фIагъыр яубзыхуу щIадзэ

2017-11-15

  • ХьэщIэщхэм я классификацэмкIэ Lodging.ru каталогым къызэритамкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр туристхэр езыгъэблагъэ IуэхущIапIэхэм я фIагъыр убзыхунымкIэ нэхъ пашэ щIыналъищым ящыщщ.
  •  
  • КъБР-м курортхэмрэ туризмэмкIэ и министр ЩоджэнцIыкIу Мурат зэрыжиIамкIэ, нобэм ирихьэлIэу республикэм IуэхущIапIэ 11-м я классификацэхэр щагъэуващ. «Вагъуэу» 4 зы хьэщIэщым, «вагъуэу» 3 хьэщIэщу             бгъум, «вагъуитI» зы хьэщIэщым хуэфащэу къалъытащ. А IуэхущIапIэхэм я нэхъыбапIэр (9-р) Iуащхьэмахуэ лъапэ щыIэщ.
  • ИджыпстукIэ классификацэр езы IуэхущIапIэхэм я жэрдэмкIэ ирагъэкIуэкIыу аращ, ауэ мыгувэу а лэжьыгъэр фIэкIыпIэ имыIэу мы IэнатIэм хиубыдэ IуэхущIапэ псоми щызэфIагъэкIын хуейщ. «ХьэщIэщхэм я Iуэхутхьэбзэхэр къызэрызэрагъэпэщым хуэунэтIа хабзэ мардэхэмрэ туризмэмкIэ индустрием хиубыдэ IуэхущIапIэхэм я классификацэр зэрырагъэкIуэкIымрэ егъэфIэкIуэным яхуэгъэзауэ Урысей Федерацэм и закон щхьэхуэхэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ» федеральнэ закон №69251-7-м и проектыр мыгувэу УФ-м и Къэрал Думэм щыпхыкIынущ.  Абы къызэригъэувымкIэ, хьэщIэщхэм ящыщу пэш 50-м щIигъу зиIэхэм я классификацэр 2018 гъэм щIышылэм и 1-м щегъэжьауэ, пэш 15-м щIигъу хъу хьэщIэщхэм я классификацэр 2019 гъэм щIышылэм и 1-м щегъэжьауэ ирагъэкIуэкIын хуейщ. Адрей хьэщIэщ псоми я фIагъыр фIэкIыпIэ имыIэу яубзыхуу щIадзэнущ 2020 гъэм щIышылэм и 1-м щегъэжьауэ. Документым къызэригъэувымкIэ, яубзыхуа пIалъэхэм къриубыдэу классификацэмкIэ щыхьэт тхылъхэр зэзымыгъэпэща IуэхущIапIэхэр лэжьэну хуит ящIынукъым. А хаб-зэр зымыгъэзащIэхэм тезыр зэмылIэужьыгъуэхэр тралъхьэнущ, ахъшэшхуэкIэ етхьэкъунущ.
  • Туристхэр езыгъэблагъэ IуэхущIапIэу республикэм мы зэманым 156-рэ щыIэщ. Абыхэм ящыщщ отелхэр, хьэщIэщхэр, пансионатхэр, санаторэхэр, нэгъуэщIхэри. КъБР-м Курортхэмрэ туризмэмкIэ и министерствэм ирита аккредитацэм ипкъ иткIэ а лэжьыгъэр ирегъэкIуэкI «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм сертификацэмрэ фIагъымкIэ и центр» жэуап зэхэгъэщхьэхукIа зыхь зэгухьэныгъэм.
  • Туризмэм и IуэхущIапIэхэм езыхэм я жэрдэмкIэ классификацэ зэрырагъэкIуэкIым ещанэ кварталым кърикIуахэм япкъ иткIэ япэ увыпIэр Москва областым, етIуанэр Кърым Республикэм, ещанэр Къэбэрдей-Балъкъэрым яIыгъщ.
  •  
  • Погребняк  Ольгэ.