ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Закон зыбжанэм зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэ

2017-11-15

 • Республикэм законхэр къыдэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и президиумым и зи чэзу зэIущIэр иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Парламентым  и УнафэщI Егоровэ Татьянэ. Абы Iуэху нэхъыщхьэу плIыщI хуэдизым щытепсэлъыхьащ.
 •  
 • Депутатхэр хэплъащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Уэчылхэм я палатэм IэщIагъэмкIэ и комиссэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и лIыкIуэхэр зэрыхах щIыкIэм и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ» КъБР-м и законым и проектыр. Законым тетынымрэ хабзэр хъумэнымкIэ комиссэм и унафэщI Кривко Ми-хаил зэрыжиIамкIэ, документым къыщыгъэлъэгъуащ КъБР-м и Уэчылхэм я палатэм IэщIагъэмкIэ и комиссэм КъБР-м и Парламентым къыбгъэдэкIыу зы цIыхур зэкIэлъыкIуэу пIалъитI нэхъыбэкIэ хагъэхьэ мыхъуну.
 • Апхуэдэу проектым къыщагъэлъэгъуащ уголовнэ жэуапым ирашэлIауэ щыта, ауэ уголовнэ Iуэхур судым нэмысу щIызэхуащIыжа цIыхухэр КъБР-м и Парламентым и лIыкIуэу КъБР-м и Уэчылхэм я палатэм хагъэхьэ мыхъуну къэзыгъэув мардэр зэрымытэмэмыр икIи абы къару имыIэжу къэлъытэн зэрыхуейр.
 • Законым и 4-нэ статьям и Iыхьэ 2-м халъхьэ зэхъуэкIыныгъэм ипкъ иткIэ КъБР-м и Парламентым зыхуэфащэ и комитетыр къагъэлъэгъуа кандидатурэхэм хоплъэри, абыхэм ящыщу нэхъ хуэкIуэу къилъытэхэр къыхех. Законопроектым апхуэдэу нэгъуэщI зэхъуэкIыныгъэ зыбжани щаубзыхуащ.
 • Социальнэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмкIэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ комитетым къыхилъхьащ «ФадэхэкIхэм-рэ фадэу щымыт адрей псы зэмылIэужьыгъуэхэмрэ розницэм зэрыщащэм пыщIа мардэхэр гъэувыным и IуэхукIэ» КъБР-м и Законым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ» проектыр. Комитетым и унафэщI Къэжэр Хъусен зэрыжиIамкIэ, фадэ щабэ дыдэхэр ящэну хуимыту къыщыгъэлъэгъуа 5-нэ статьям къару имыIэжу къызэралъытар, а Законым и 6-нэ статьям и япэ абзацыр зэрызэрахъуэкIар.
 • «Этил спиртыр, фадэхэкIхэр, спирт зыхэт адрей продукцэр зэращIымрэ зэращэмрэ къэралым зэрызэблигъэкIым икIи фадэхэкIыу ирафыр гъэмэщIэным я IуэхукIэ» Федеральнэ законым и 16-нэ статьям халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм зэритымкIэ, фадэхэкIхэр жылагъуэ шхапIэхэм щащэну зэрыхуимытым нэмыщI, адрейхэм деж УФ-м и субъектхэм хуитыныгъэ яIэщ фадэхэкIхэр розницэ сатум зэрыщащэ зэманым, ар зэращэ щIыкIэмрэ щащэ щIыпIэхэмрэ ятеухуауэ нэгъуэщI мардэхэри ягъэувыну. ФадэхэкIхэр жылагъуэ шхапIэхэм зэрыщащэ щIыкIэм теухуа мардэхэр зыгъэувыр Федеральнэ законырщ.
 • ЗэIущIэм апхуэдэу щыхэплъащ налогхэр зэрытралъхьэ щIыкIэм пыщIа законопроект зыбжанэм. А документ псори КъБР-м и Парламентым и депутатхэм, зыхуэфащэ органхэмрэ организацэхэмрэ хуагъэхьащ ахэр къазэрыщыхъур ягъэхьэзырын папщIэ.
 • Депутатхэр апхуэдэу хэплъащ федеральнэ закон зыбжанэм я проектхэм, УФ-м и субъект зыбжанэм я парламентархэм къыхалъхьа жэрдэмхэм.
 • КъБР-м и Парламентым
 • и пресс-IуэхущIапIэ.